Revision history of "Translations:Off-line Translation/1/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:02, 27 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (205 bytes) (+205). . (Created page with "Zakładamy, że jeśli zamierzasz tłumaczyć w trybie offline, to masz jakieś doświadczenie z '''Lokalize''' lub podobnym narzędziem, dlatego ta strona dotyczy wyłącznie t...")