Revision history of "Translations:Development/Tutorials/Qt4 Ruby Tutorial/Chapter 10/29/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:35, 29 October 2011Centerlink (Talk | contribs). . (378 bytes) (+378). . (Created page with "Yritä lisätä parempi näppäimistörajapinta. Esimerkiksi, tee + ja - kasvattamaan ja pienennättämään voimaa ja laukaisemaan kanuunan. Jos olet vaivautunut tavasta, jolla ...")