Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:20, 9 April 2013Willem1 (talk | contribs). . (183 bytes) (+183). . (Created page with "Tutorial over het schrijven van een updatescript dat wijzigingen in het bestandsformaat van de configuratie van uw applicatie synchroniseert met een reeds bestaand configurati...")