Revision history of "Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/24/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:07, 27 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (154 bytes) (+154). . (Created page with "Oto kilka kroków, które można wykorzystać do rozwiązania problemu, dlaczego sygnał/gniazdo nie działa (gniazdo nie odpowiada z jakiejś przyczyny).")