Revision history of "Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/24/pl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:07, 27 June 2012Toudidel talk contribs 154 bytes +154 Created page with "Oto kilka kroków, które można wykorzystać do rozwiązania problemu, dlaczego sygnał/gniazdo nie działa (gniazdo nie odpowiada z jakiejś przyczyny)."