Revision history of "Translations:Development/FAQs/Debugging FAQ/20/pl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:04, 27 June 2012Toudidel talk contribs 393 bytes +393 Created page with "Musisz zatrzymać się zaraz po załadowaniu symboli z biblioteki. Potem możesz normalnie debugować. Możesz utworzyć makro gdb, aby zatrzymać się zaraz po załadowanej cz..."
-->