Revision history of "Translations:Contribute/42/nl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:28, 16 November 2012Willem1 (Talk | contribs). . (360 bytes) (+360). . (Created page with "Het ontwerpen van gebruikersinterfaces is een heel breed onderwerp, en het is ook heel subjectief: iets volstrekt logisch voor de ene persoon kan idioot zijn voor anderen, en ...")