Revision history of "Translations:Contribute/4/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:23, 21 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (181 bytes) (+181). . (Created page with "Ogólny kierunek rozwoju projektu KDE jest określana przez wszystkich, którzy wnoszą swój wkład - nie ma jednego decydującego planu, jak KDE będzie wyglądać w przyszło...")