Revision history of "Translations:Contribute/38/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:42, 22 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (506 bytes) (+506). . (Created page with "Pomoc kontekstowa w naturalny sposób jest związana z okienkami dialogowymi i widgetami. Aby przygotować pomoc kontekstową, powinieneś umieć programować. W rzeczywistości ...")