Revision history of "Translations:Contribute/33/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 23:06, 22 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (1,570 bytes) (+1,570). . (Created page with "Jeśli masz pytania dotyczące rozwoju KDE, masz wiele możliwości, by znaleźć na nie odpowiedzi: <blockquote> :* '''Przeczytaj FAQ programistów'''. Na wiele pytań dotycząc...")