Revision history of "Translations:Contribute/23/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:06, 21 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (205 bytes) (+205). . (Created page with "Przydatne informacje dotyczące kodowania znajdziesz w dziale FAQ. Informacje tam zawarte mogą dotyczyć KDE4, jednak opisują bardziej ogólne zagadnienia,...")