Revision history of "Translations:Contribute/13/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:43, 21 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (372 bytes) (+372). . (Created page with "Pierwsze kroki w kodowaniu najlepiej skierować na znalezienie czegoś, co można poprawić. Konsultując się w sprawie problemów, na które będziesz szukał odpowiedzi, być ...")