Revision history of "Translations:Contribute/13/nl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:14, 16 November 2012Willem1 (Talk | contribs). . (384 bytes) (+384). . (Created page with "Aan de slag gaan met programmeren in KDE is een kwestie van een probleem zoeken, en het oplossen. U kunt het moduleoverzicht raadplegen om uit te vinden waar u naar zoekt; als...")