Revision history of "Translations:Contribute/11/pl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:37, 21 June 2012Toudidel (talk | contribs). . (266 bytes) (+266). . (Created page with "Jeśli w używanej aplikacji wystąpi błąd, wtedy narzędzie o nazwie '''Dr Konqi''' pomoże Ci zgłosić zaistniały problem. Dowiedz się więcej [[Development/Tutorials/De...")