Difference between revisions of "Translate a Page/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "== Vihjeitä ==")
 
(52 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
== Työnkulku ==  
 
== Työnkulku ==  
  
* Request addition to the Translator group:
+
* Pyyntö lisäämisestä kotoistamisryhmään:
 
** Napsauta kohdetta [[Special:myLanguage/Translator Account|Hae kotoistajatili]] sivupalkissa
 
** Napsauta kohdetta [[Special:myLanguage/Translator Account|Hae kotoistajatili]] sivupalkissa
 
** Napsauta <menuchoice>Muokkaa</menuchoice>-kuvaketta [[Image:Userbase-edit.png|14px]] ja kirjoita käyttäjänimesi, kieli, jolle haluat kotoistaa ja aiotko kotoistaa tekstiä erillistiedostoissa
 
** Napsauta <menuchoice>Muokkaa</menuchoice>-kuvaketta [[Image:Userbase-edit.png|14px]] ja kirjoita käyttäjänimesi, kieli, jolle haluat kotoistaa ja aiotko kotoistaa tekstiä erillistiedostoissa
 
** Käytä <menuchoice>Tallenna sivu</menuchoice> tietojen tallentamiseksi
 
** Käytä <menuchoice>Tallenna sivu</menuchoice> tietojen tallentamiseksi
  
* Kun käyttäjätilisi on lisätty ryhmään (sinun pitäisi saada siitä ilmoituksen), napsauta kohdetta [[Special:LanguageStats|Aloita kotoistaminen]] sivupalkissa
+
* Kun käyttäjätilisi on lisätty ryhmään (sinun pitäisi saada siitä ilmoitus), napsauta kohdetta [[Special:LanguageStats|Aloita kotoistaminen]] sivupalkissa
  
 
* Kirjoita se kieli, jolle haluat kotoistaa <menuchoice>Kielikoodi</menuchoice>-valintaan ja napsauta kohdetta <menuchoice>Siirry</menuchoice>
 
* Kirjoita se kieli, jolle haluat kotoistaa <menuchoice>Kielikoodi</menuchoice>-valintaan ja napsauta kohdetta <menuchoice>Siirry</menuchoice>
  
{{Huomaa|Kielikoodin ''en'' (englanti) kirjoittaminen kielikoodivalintaan ei näytä yhtään kotoistamatonta viestiä, koska kaikki alkuperäinen sisältö on kirjoitettu englanniksi}}
+
{{Note|2=Huomaa|Kielikoodin ''en'' (englanti) kirjoittaminen kielikoodivalintaan ei näytä yhtään kotoistusviestiä, koska kaikki alkuperäinen sisältö on kirjoitettu englanniksi.}}
  
 
* Napsauta luettelossa sivua, jonka haluat kotoistaa
 
* Napsauta luettelossa sivua, jonka haluat kotoistaa
  
* Aseta '''Kotoista sivu''' asetuksessa <menuchoice>Katso kaikki kotoistamattomat viestit</menuchoice> ensimmäisessä vetovalikkoluettelossa
+
* Aseta '''Kotoista sivu''' asetuksessa <menuchoice>Katso kaikki kotoistamattomat viestit</menuchoice> ensimmäisessä pudotusvalikkoluettelossa
  
 
* Tarkista, että näkyvissä on oikea kielikoodi
 
* Tarkista, että näkyvissä on oikea kielikoodi
Line 30: Line 30:
 
* Napsauta kohdetta <menuchoice>Tallenna ja avaa seuraava</menuchoice>, jos haluat jatkaa seuraavaan viestiin tai <menuchoice>Tallenna sivu</menuchoice> kotoistamistekstin tallentamiseksi, jos haluat lopettaa työskentelyn.
 
* Napsauta kohdetta <menuchoice>Tallenna ja avaa seuraava</menuchoice>, jos haluat jatkaa seuraavaan viestiin tai <menuchoice>Tallenna sivu</menuchoice> kotoistamistekstin tallentamiseksi, jos haluat lopettaa työskentelyn.
  
{{Varoitus|1=Älä luo kotoistettua sivuavarianttia manuaalisesti (kirjoittamalla sivunimen/kielikoodin ja yrittämällä kotoistaa alkuperäistekstin). Tämä sotkee kotoistamisjärjestelmän ja yhtään suomennosta ei näytetä.}}
+
{{Warning|2=Varoitus|Älä luo kotoistettua sivuavarianttia manuaalisesti (kirjoittamalla sivunimen/kielikoodin ja yrittämällä kotoistaa alkuperäistekstin). Tämä sotkee kotoistamisjärjestelmän ja yhtään suomennosta ei näytetä.}}
  
 
== Vihjeitä ==  
 
== Vihjeitä ==  
  
=== Image display instructions ===  
+
=== Kuvan näyttämisohjeita ===  
  
A typical example is <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>.  The whole of this is a system instruction on how to display the image. None of it is translated.
+
Tyypillinen esimerkki on <nowiki>[[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]</nowiki>.  Tämä on koko järjestelmäkäsky kuvan näyttämiseksi. Mitään siitä ei kotoisteta.
  
=== Category statements ===
+
=== Luokkaohjeet ===
  
In this context, think of the word "Category" as a system word which therefore should not be translatedFor example, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> would become <nowiki>[[Category:Administrasi/id]]</nowiki>
+
Ajattele tässä asiayhteydessä sanaa "Category" järjestelmäsanana, jota ei siksi pitäisi kotoistaaEsimerkiksi, <nowiki>[[Category:Administration]]</nowiki> tulisi <nowiki>[[Category:Administrasi/id]]</nowiki>
  
For consistency,UserBase has lists of approved translations of categoriesTranslation teams may find a similar list usefulSuch tables can be seen at [{{UB}}Translation_Help_Needed Translation Help Needed].  Please request help if you need it.
+
Johdonmukaisuuden vuoksi UserBase:ssa on hyväksyttyjen kotoistamisien luettelotKotoistamisryhmät saattavat havaita samanlaiset luettelot hyödyllisiksiSellaisia taulukkoja voidaan nähdä osoitteessa [{{UB}}Translation_Help_Needed Kotoistamisapua tarvitaan].  Pyydä apua, jos tarvitset sitä.
  
=== Links to other pages on TechBase ===  
+
=== Linkit muille sivuille TechBase-sivustolla ===  
  
These take the form <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|link text]]</nowiki> The link should remain untranslated, whereas the link text should always be translated. If no link text is present, please add suitable (translated) link text.
+
Nämä ovat muodoltaan <nowiki>[[Special:myLanguage/Other page|linkkiteksti]]</nowiki> Linkki pitäisi jättää kotoistamatta, kun taas linkin teksti on aina kotoistettava. Ellei linkin teksti on läsnä, lisätään sopiva (kotoistettu) linkin teksti.
  
Note: "myLanguage" will try to load the translated version of the link in the language you have set in your user preferences. If it fails to load it will just load the English original, so it is safe to use it for any internal link.
+
{{Note|2=Huomaa:|"myLanguage" yrittää ladata linkin kotoistetun version kielellä, jonka olet asettanut omiin asetuksiisi. Jos lataaminen epäonnistuu, se lataa vain englanninkielisen alkuperäistekstin, joten on turvallista käyttää sitä kaikissa sisäisissä linkeissä.}}
  
=== Links to external sites ===  
+
=== Linkit ulkopuolisille sivustoille ===  
  
These take the form <nowiki>[http://example.com link text]</nowiki>  Like the internal links, retain the actual link and translate the link text.
+
Nämä saavat muodon <nowiki>[http://example.com linkkiteksti]</nowiki>. Kuten sisäisissä linkeissä, säilytä varsinainen linkki ja kotoista linkkiteksti.
  
=== Links in the Sidebar ===
+
=== Linkit sivupalkissa ===
  
Instructions for translating those sidebar links can be found at [[Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items]]
+
Ohjeita sivupalkkilinkkien kotoistamiseen löytyy osoitteesta [[Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items]]
  
  
=== Info-boxes ===  
+
=== Tietolaatikot ===  
  
These generally consist of a header word "Information" and an editable information textIf the word "Information" is not recognizable in your language you may need a localized version of the templatePlease ask if you need help with this.
+
Nämä yleensä koostuvat otsakesanasta "Information" ja muokattavasta tietotekstistäJos sana "Information" ei ole tunnistettavissa kielelläsi, saatat tarvita kotoistetun version mallinteestaKysy, jos tarvitset apua tämän kanssa.
  
=== Translated units are marked as fuzzy ===  
+
=== Kotoistetut yksiköt on merkitty sumeana ===  
  
Sometimes it may happen that you have translated a page, but the translation is marked as incomplete. Certain errors in the markup of the original page can cause this. The most common type of error is the appearance of unbalanced brackets or parentheses. The translation system requires that all opening brackets ('[', '{' or '(' ) have a matching closing bracket (']', '}' or ')' ) in the same translation unit, otherwise the translation is considered incomplete.
+
Joskus saattaa tapahtua, että sinun on kotoistettava sivu, mutta kotoistaminen on merkitty vaillinaiseksi. Tietyt virheet alkuperäissivun merkkauskielen merkeissä voivat aiheuttaa tämän. Yleisin virhetyyppi on parittomat sulkumerkit tai lainausmerkit. Kotoistamisjärjestelmä vaatii, että kaikilla avaavilla sulkumerkeillä ('[', '{' tai '(' ) on täsmäävä sulkeva sulkumerkki (']', '}' tai ')' ) samassa kotoistamisyksikössä, muutoin kotoistamista pidetään vaillinaisena.
  
The same rule is not enforced by the wiki software, so it is easy for writers to miss those mistakes. If a bracket character is simply missing, just add it. However, sometimes the bracketed content extends over more than one translation unit, so that the matching closing bracket is in later unit. In this case you need to balance brackets in both units, but you can't simply add bracket characters without changing the meaning or formatting, so you must must comment out the added bracket character, like this
+
Sama sääntö ei ole pakollinen wiki-ohjelmistossa, joten kirjoittajat helposti sortuvat noihin virheisiin. Jos sulkumerkki yksinkertaisesti puuttuu, niin lisää se. Joskus sulkumerkkien sisään suljettu sisältö ulottuu useampaan kuin yhteen kotoistamisyksikköön, joten täsmäävä sulkeva lainausmerkki on myöhemmässä yksikössä. Tässä tapauksessa tarvitset parilliset lainausmerkit molemmissa yksiköissä, mutta et voi yksinkertaisesti lisätä sulkumerkkejä muuttamatta muotoilun merkitystä, joten sinun on kommentoitava piiloon lisätyt sulkumerkit, kuten tämä
  
{{Input|1=<nowiki><!--}}-->{{Info|1=Beginning of long info box... </nowiki>}}
+
{{Input|1=<nowiki><!--}}-->{{Info|1=Pitkän tietolaatikon alku... </nowiki>}}
  
and in a later unit
+
ja myöhemmässä yksikössä
  
{{Input|1=<nowiki> ...end of long info box}}<!--{{--></nowiki>}}
+
{{Input|1=<nowiki> ...pitkän tietolaatikon loppu}}<!--{{--></nowiki>}}
  
If the offending bracket is part of a smiley, please replace it with an emoticon icon. For the standard smiley, <!--(-->:-), you can use the template <nowiki>{{Smiley}}</nowiki>
+
Jos rikkova sulkumerkki on osa hymiötä, korvaa se emoticon-kuvakkeella. Vakiohymiötä varten <!--(-->:-) voit käyttää mallinetta <nowiki>{{Smiley}}</nowiki>
  
Please also correct the original page so other translators won't have the same problem, or leave a message on the discussion page.
+
Korjaa myös alkuperäissivu, jotta muilla kotoistajilla ei ole sama pulma, tai jätä viesti keskustelusivulle.
  
=== Language Statistics discrepancies ===  
+
=== Kielitilastojen epäjohdonmukaisuuksia ===  
  
You may notice some slight discrepancy between the percentages stated on your LanguageStats page and the percentage on the language bar. This is normal.  LanguageStats compares only the number of messages that are untranslated or outdated. The language bar statistic tries to be more intelligent. For instance, in one page (100 messages) 8 messages had a small (re-branding-releated) change, in each case, a single word was involved. There was 8% difference between the two statistics, since it was a substantial proportion of the messages, but a small proportion of the whole translation.
+
Saatat havaita lievää epäjohdonmukaisuutta LanguageStats-sivulla osoitetuissa prosenttiluvuissa ja kielipalkin prosenttiluvuissa. Tämä on normaalia. LanguageStats vertaa vain niiden viestien lukumäärää, jotka ovat kotoistamattomia tai vanhentuneita. Kielipalkkitilasto yrittää olla älykkäämpi. Esimerkiksi yhdellä sivulla (100 viestiä) 8:ssa viestissä oli pieni (uudelleen-lajittelun-aiheuttama) muutos. Jokaisessa tapauksessa kyse oli yksittäisestä sanasta. Kahdessa tilastossa on 8% ero, koska se oli viestien oleellinen osa, mutta pieni osa koko kokoistamisesta.
  
=== If you use the Chromium or Chrome browser.... ===  
+
=== Jos käytät Chromium- tai Chrome-selainta... ===  
  
Be aware that there seems to be some sort of caching problem on the Chromium browser. I have noticed that even with forced refreshes, sometimes statistics do not show up as they should (I have seen other things affected, too), yet if I open the same page in Firefox I see the correct stats.
+
Ole tietoinen, että Chromium-selaimessa on jonkinlainen välimuistipulma. Olen huomannut, että jopa pakotetuilla virkistyksillä jotkut tilastot eivät näy kuten niiden pitäisi näkyä (olen nähnyt vaikutuksia myös muissa asioissa), vaikka sama sivu Firefox-selaimessa avattuna näyttää tilastot oikein.
  
== Also See ==  
+
== Katso myös ==  
  
 +
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators]
 
* [http://translatewiki.net/wiki/Translating:Page_translation_feature#Translators]
 +
</span>
  
 
[[Category:Translator_Help]]
 
[[Category:Translator_Help]]

Latest revision as of 15:58, 23 December 2012

Other languages:
čeština • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎suomi • ‎français • ‎italiano • ‎मराठी • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎slovenčina • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎

Käytettävissä olevat työkalut

Työnkulku

 • Pyyntö lisäämisestä kotoistamisryhmään:
  • Napsauta kohdetta Hae kotoistajatili sivupalkissa
  • Napsauta Muokkaa-kuvaketta Userbase-edit.png ja kirjoita käyttäjänimesi, kieli, jolle haluat kotoistaa ja aiotko kotoistaa tekstiä erillistiedostoissa
  • Käytä Tallenna sivu tietojen tallentamiseksi
 • Kun käyttäjätilisi on lisätty ryhmään (sinun pitäisi saada siitä ilmoitus), napsauta kohdetta Aloita kotoistaminen sivupalkissa
 • Kirjoita se kieli, jolle haluat kotoistaa Kielikoodi-valintaan ja napsauta kohdetta Siirry
noframe
 
Huomaa
Kielikoodin en (englanti) kirjoittaminen kielikoodivalintaan ei näytä yhtään kotoistusviestiä, koska kaikki alkuperäinen sisältö on kirjoitettu englanniksi.
 • Napsauta luettelossa sivua, jonka haluat kotoistaa
 • Aseta Kotoista sivu asetuksessa Katso kaikki kotoistamattomat viestit ensimmäisessä pudotusvalikkoluettelossa
 • Tarkista, että näkyvissä on oikea kielikoodi
 • Navigointi-osassa napsauta linkkiä sen viestin vasemmalla puolella, jonka haluat kotoistaa
 • Kirjoita kotoistamisteksti - Google-ehdotus tarjotaan viitteenä, mutta oma kotoistamisteksti on tavallisesti parempi.
 • Napsauta kohdetta Tallenna ja avaa seuraava, jos haluat jatkaa seuraavaan viestiin tai Tallenna sivu kotoistamistekstin tallentamiseksi, jos haluat lopettaa työskentelyn.
noframe
 
Varoitus
Älä luo kotoistettua sivuavarianttia manuaalisesti (kirjoittamalla sivunimen/kielikoodin ja yrittämällä kotoistaa alkuperäistekstin). Tämä sotkee kotoistamisjärjestelmän ja yhtään suomennosta ei näytetä.


Vihjeitä

Kuvan näyttämisohjeita

Tyypillinen esimerkki on [[Image:Plasma-kickoff.jpg|right|160px]]. Tämä on koko järjestelmäkäsky kuvan näyttämiseksi. Mitään siitä ei kotoisteta.

Luokkaohjeet

Ajattele tässä asiayhteydessä sanaa "Category" järjestelmäsanana, jota ei siksi pitäisi kotoistaa. Esimerkiksi, [[Category:Administration]] tulisi [[Category:Administrasi/id]]

Johdonmukaisuuden vuoksi UserBase:ssa on hyväksyttyjen kotoistamisien luettelot. Kotoistamisryhmät saattavat havaita samanlaiset luettelot hyödyllisiksi. Sellaisia taulukkoja voidaan nähdä osoitteessa Kotoistamisapua tarvitaan. Pyydä apua, jos tarvitset sitä.

Linkit muille sivuille TechBase-sivustolla

Nämä ovat muodoltaan [[Special:myLanguage/Other page|linkkiteksti]] Linkki pitäisi jättää kotoistamatta, kun taas linkin teksti on aina kotoistettava. Ellei linkin teksti on läsnä, lisätään sopiva (kotoistettu) linkin teksti.

noframe
 
Huomaa:
"myLanguage" yrittää ladata linkin kotoistetun version kielellä, jonka olet asettanut omiin asetuksiisi. Jos lataaminen epäonnistuu, se lataa vain englanninkielisen alkuperäistekstin, joten on turvallista käyttää sitä kaikissa sisäisissä linkeissä.

Linkit ulkopuolisille sivustoille

Nämä saavat muodon [http://example.com linkkiteksti]. Kuten sisäisissä linkeissä, säilytä varsinainen linkki ja kotoista linkkiteksti.

Linkit sivupalkissa

Ohjeita sivupalkkilinkkien kotoistamiseen löytyy osoitteesta Modifying_the_Sidebar#Translating_Sidebar_Items


Tietolaatikot

Nämä yleensä koostuvat otsakesanasta "Information" ja muokattavasta tietotekstistä. Jos sana "Information" ei ole tunnistettavissa kielelläsi, saatat tarvita kotoistetun version mallinteesta. Kysy, jos tarvitset apua tämän kanssa.

Kotoistetut yksiköt on merkitty sumeana

Joskus saattaa tapahtua, että sinun on kotoistettava sivu, mutta kotoistaminen on merkitty vaillinaiseksi. Tietyt virheet alkuperäissivun merkkauskielen merkeissä voivat aiheuttaa tämän. Yleisin virhetyyppi on parittomat sulkumerkit tai lainausmerkit. Kotoistamisjärjestelmä vaatii, että kaikilla avaavilla sulkumerkeillä ('[', '{' tai '(' ) on täsmäävä sulkeva sulkumerkki (']', '}' tai ')' ) samassa kotoistamisyksikössä, muutoin kotoistamista pidetään vaillinaisena.

Sama sääntö ei ole pakollinen wiki-ohjelmistossa, joten kirjoittajat helposti sortuvat noihin virheisiin. Jos sulkumerkki yksinkertaisesti puuttuu, niin lisää se. Joskus sulkumerkkien sisään suljettu sisältö ulottuu useampaan kuin yhteen kotoistamisyksikköön, joten täsmäävä sulkeva lainausmerkki on myöhemmässä yksikössä. Tässä tapauksessa tarvitset parilliset lainausmerkit molemmissa yksiköissä, mutta et voi yksinkertaisesti lisätä sulkumerkkejä muuttamatta muotoilun merkitystä, joten sinun on kommentoitava piiloon lisätyt sulkumerkit, kuten tämä

<!--}}-->{{Info|1=Pitkän tietolaatikon alku... 

ja myöhemmässä yksikössä

 ...pitkän tietolaatikon loppu}}<!--{{-->

Jos rikkova sulkumerkki on osa hymiötä, korvaa se emoticon-kuvakkeella. Vakiohymiötä varten :-) voit käyttää mallinetta {{Smiley}}

Korjaa myös alkuperäissivu, jotta muilla kotoistajilla ei ole sama pulma, tai jätä viesti keskustelusivulle.

Kielitilastojen epäjohdonmukaisuuksia

Saatat havaita lievää epäjohdonmukaisuutta LanguageStats-sivulla osoitetuissa prosenttiluvuissa ja kielipalkin prosenttiluvuissa. Tämä on normaalia. LanguageStats vertaa vain niiden viestien lukumäärää, jotka ovat kotoistamattomia tai vanhentuneita. Kielipalkkitilasto yrittää olla älykkäämpi. Esimerkiksi yhdellä sivulla (100 viestiä) 8:ssa viestissä oli pieni (uudelleen-lajittelun-aiheuttama) muutos. Jokaisessa tapauksessa kyse oli yksittäisestä sanasta. Kahdessa tilastossa on 8% ero, koska se oli viestien oleellinen osa, mutta pieni osa koko kokoistamisesta.

Jos käytät Chromium- tai Chrome-selainta...

Ole tietoinen, että Chromium-selaimessa on jonkinlainen välimuistipulma. Olen huomannut, että jopa pakotetuilla virkistyksillä jotkut tilastot eivät näy kuten niiden pitäisi näkyä (olen nähnyt vaikutuksia myös muissa asioissa), vaikka sama sivu Firefox-selaimessa avattuna näyttää tilastot oikein.

Katso myös


This page was last modified on 23 December 2012, at 15:58. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.