From Talk:Welcome to KDE TechBase/mr
Viewing a history listing
Time User Activity Comment
21:39, 16 April 2013 Ogdhekne (talk | contribs)

New thread created

 

केलेल्या भाषांतरामध्ये जर कोणाला सदोष चुका आढळल्या तर त्या सुधारण्यात संकोच करू नये. चुका सुधारणा करणे असो किंवा मराठीत भाषांतर करणे असो आपले स्वागतच आहे.

--Ogdhekne (talk) 22:39, 16 April 2013 (BST)

21:39, 16 April 2013