Revision as of 16 April 2013 at 21:39.
This is the thread's initial revision.

केलेल्या भाषांतरामध्ये जर कोणाला सदोष चुका आढळल्या तर त्या सुधारण्यात संकोच करू नये. चुका सुधारणा करणे असो किंवा मराठीत भाषांतर करणे असो आपले स्वागतच आहे.

--Ogdhekne (talk) 22:39, 16 April 2013 (BST)

    21:39, 16 April 2013