बदल

Jump to: navigation, search

भाषांतर केलेल्या वाक्यात 'कार्यप्रवाहाचे वर्णन "करते" असावं का "करतो" ' या बद्दल मला शंका आहे, तज्ञांनी मदद केल्यास त्यांचे खूप आभार. --Ogdhekne (talk) 00:01, 17 April 2013 (BST)

23:01, 16 April 2013