All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 8 translations.

NameCurrent message text
 h Greek (el)Μπορεί να παρατηρήσετε κάποιες μικρές αποκλίσεις στα ποσοστά της δικής σας σελίδας LanguageStats και στο ποσοστό της γραμμής της γλώσσας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Στην LanguageStats συγκρίνεται μόνο ο αριθμός των αμετάφραστων ή μη ενημερωμένων μηνυμάτων. Στη γραμμή στατιστικών γλώσσας προσπαθεί να γίνει με περισσότερη ευφυία. Για παράδειγμα, σε μια σελίδα (100 μηνυμάτων) 8 μηνύματα είχαν μια μικρή αλλαγή (re-branding-releated), σε κάθε περίπτωση μόνο μια λέξη είχε επηρεαστεί. Υπήρξε μια διαφορά 8% ανάμεσα στα δυο στατιστικά, since it was a substantial proportion of the messages, but a small proportion of the whole translation.
 h Finnish (fi)Saatat havaita lievää epäjohdonmukaisuutta LanguageStats-sivulla osoitetuissa prosenttiluvuissa ja kielipalkin prosenttiluvuissa. Tämä on normaalia. LanguageStats vertaa vain niiden viestien lukumäärää, jotka ovat kotoistamattomia tai vanhentuneita. Kielipalkkitilasto yrittää olla älykkäämpi. Esimerkiksi yhdellä sivulla (100 viestiä) 8:ssa viestissä oli pieni (uudelleen-lajittelun-aiheuttama) muutos. Jokaisessa tapauksessa kyse oli yksittäisestä sanasta. Kahdessa tilastossa on 8% ero, koska se oli viestien oleellinen osa, mutta pieni osa koko kokoistamisesta.
 h French (fr)Vous pouvez remarquer une légère différence entre les pourcentages indiqués sur votre page LanguageStats et le pourcentage sur la barre de langue. C'est normal. LanguageStats compare uniquement le nombre de messages non traduits ou obsolètes. La statistique de la barre de langue essaie d'être plus intelligente. Par exemple, dans une page (100 messages) 8 messages avaient un petit changement (lié au changement de marque), dans chaque cas, un seul mot était impliqué. Il y avait une différence de 8% entre les deux statistiques, puisque c'était une proportion substantielle des messages, mais une petite proportion de la traduction entière.
 h Italian (it)Potresti aver notato alcune piccole differenze tra le percentuali dichiarate dalla pagina LanguageStats e quelle nella barra delle lingue. È normale. LanguageStats confronta solo il numero dei messaggi non tradotti o obsoleti. Le statistiche della barra delle lingue cercano di essere più intelligenti. Per esempio in una pagina (di 100 messaggi) 8 messaggi subiscono una piccola modifica (legata a cambi di nome), in ogni caso è coinvolta una singola parola. C'è un 8% di differenza tra le due statistiche dato che rappresenta un importante ammontare dei messaggi, ma una piccola porzione dell'intera traduzione.
 h Marathi (mr)आपल्या लक्षात आले असेल की भाषा-टक्केवारी पानावरची  निर्देशिलेली टक्केवारी व भाषा पट्टी वरची टक्केवारी या मध्ये किंचित विसंगती आहे. ती विसंगती सामान्य आहे. भाषा-टक्केवारी तुलना करते अशा एकूण संदेशांची जे अभाषांतरीत आहेत किंवा कालबाह्य झाले आहेत. भाषा पट्टीची टक्केवारी बुद्धिमान बनण्याचा प्रयत्न करते. जसे की ,एका पानांत (१०० संदेश आहेत) ८ संदेशांमध्ये छोटे (पुन: डागणी बद्दल) बदल होते व , प्रत्तेका बाबतीत एक शब्दाचा समावेश होता.जेव्हा २ टक्केवारींमध्ये ८ % फरक होता तेव्हा पासून तो एक मोठा खंड होता पण तो खंड पूर्ण भाषांतराचा एक छोटाच खंड होता.
 h Brazilian Portuguese (pt-br)Você pode notar alguma ligeira diferença entre as percentagens indicadas na sua página LanguageStats e a percentagem na barra de idiomas. Isso é normal. LanguageStats compara somente o número de mensagens que não são traduzidas ou estão desatualizadas. A estatística da barra de idiomas tenta ser mais inteligente. Por exemplo, em uma página (100 mensagens) 8 mensagens tinham uma pequena (re-branding-releated) mudança, em cada caso,uma única palavra foi envolvida. Houve uma diferença de 8% entre as duas estatísticas, já que era uma proporção substancial das mensagens, mas uma pequena proporção da tradução como um todo.
 h Russian (ru)Вы наверное заметили небольшое несоответствие между процентным состоянием на вашей LanguageStats странице и процентным состоянием на языковой панели. Это нормально. LanguageStats сравнивает только количество сообщений, которые были не переведены или устарели. Языковая панель старается быть умнее. Например: на одной страницу (100 сообщений) 8 сообщений имеют незначительные изменения, изменилось лишь одно слово. Разница в 8% между этими статистиками заключается в том, что изменена была значительная часть сообщений, но незначительная часть всего перевода.
 h Ukrainian (uk)Ви можете помітити незначні розбіжності між відсотком перекладу на сторінці статистики вашої мови та відсотком перекладу на панелі вибору мов. Тут немає нічого незвичайного. До статистики мови включено лише кількість повідомлень, які є неперекладеними або застарілими. Статистичні дані мовної панелі є точнішими. Наприклад, якщо на сторінці (100 повідомлень) є 8 модулів з невеличкими (косметичними) змінами у одне слово, відмінність між статистичними даними відповідатиме цим 8 модулям (8%), оскільки кількість повідомлень доволі значна, але зміни доволі малі.