All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 7 translations.

NameCurrent message text
 h Greek (el)* Ζητήστε την προσθήκη σας στην ομάδα των Μεταφραστών:
** Πατήστε στο [[Special:myLanguage/Translator Account|Αποκτήστε ένα λογαριασμό Μεταφραστή]] στο πλαϊνό μενού
** Πατήστε στην επιλογή <menuchoice>Επεξεργασία</menuchoice> και εισάγετε το όνομα χρήστη, τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να μεταφράσετε και εαν σκοπεύετε να μεταφράσετε off-line
** Χρησιμοποίειστε το <menuchoice>Αποθήκευση σελίδας</menuchoice> για να αποθηκεύσετε την πληροφορία
* Όταν ο χρήστης σας έχει προστεθεί στην ομάδα (θα έχετε λάβει ένα σχετικό email ειδοποίησης), πατήστε στο [[Special:LanguageStats|Ξεκινήστε τη μετάφραση]] στο πλαϊνό μενού
* Εισάγετε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να μεταφράσετε στο <menuchoice>Κωδικός γλώσσας </menuchoice> και κάντε κλικ στο <menuchoice>Πήγαινε</menuchoice> (Μπορείτε να επιλέξετε να κρύψετε τις σελίδες που είναι 100% ολοκληρωμένες.)
* Επιλέξτε τη σελίδα που θα δουλέψετε, από τη λίστα - αυτό θα σας οδηγήσει στο εργαλείο που επιλέγετε για on-line ή off-line μετάφραση.
* Για να μειωθεί ο κίνδυνος ταυτόχρονων αλλαγών, προτείνεται να ανεβάζετε τη δουλειά σας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορειτε να συνεχίζετε σε άλλα τμήματα από το αρχείο που έχετε κατεβάσει - κάθε φορά που ανεβάζετε θα ξέρετε ποια τμήματα είναι νέα.
 h English (en)* Request addition to the Translator group:
** Click on [[Special:myLanguage/Translator Account|Get a Translator Account]] in the sidebar
** Click on the <menuchoice>Edit</menuchoice> tab and enter your username, the language you want to translate for and if you intend to translate off-line
** Use <menuchoice>Save page</menuchoice> to save the information
* When your user has been added to the group (you should get an e-mail notification), click on [[Special:LanguageStats|Start Translating]] in the sidebar
* Enter the language you want to translate to in  <menuchoice>Language code </menuchoice> and click on <menuchoice>Go</menuchoice> (You can select to suppress pages that are 100% complete.)
* Choose your page to work on, from the list presented - this will take you to the tool where you choose on-line or off-line translation.
* In order to reduce the risk of edit conflicts, upload your work frequently.  You can continue to work on other sections from your downloaded file - import will know which sections are new.
 h Finnish (fi)* Pyydä lisäystä kotoistajaryhmään:
** Napsauta kohdetta [[Special:myLanguage/Translator Account|Hae kotoistajatili]] sivupalkissa
** Napsauta <menuchoice>Muokkaa</menuchoice>-välilehteä ja kirjoita käyttäjänimi, kieli, jolle haluat kotoistaa ja aiotko kotoistaa tekstiä erillistiedostona
** Käytä <menuchoice>Tallenna sivu</menuchoice>-valikkoa tietojen tallentamiseksi
* Kun käyttäjätilisi on lisätty kotoistajaryhmään (siitä pitäisi tulla sähköposti-ilmoitus), napsauta kohdetta [[Special:LanguageStats|Aloita kotoistaminen]] sivupalkissa
* Kirjoita kieli, jolle haluat kotoistaa  <menuchoice>Kielikoodi</menuchoice>in ja napsauta valikkoriviä <menuchoice>Siirry</menuchoice> (Voit valita niiden sivujen tiivistyksen, jotka ovat 100 %:sti valmiina.)
* Valitse sivu, jolla työskentelet, esitetystä luettelosta - tämä siirtää sinut työkalulle, jossa valitset verkko- tai erillistiedostokotoistamisen.
* Muokkausristiriitariskien pienentämiseksi kopioi työsi palvelimelle usein.  Voit jatkaa työskentelyä muiden kappaleiden kanssa ladatulla tiedostolla - tuonti tietää mitkä kappaleet ovat uusia.
 h French (fr)* Demandez à être ajouté au groupe de traducteur :
** Cliquez sur [[Special:myLanguage/Translator Account|Obtenir un compte de traducteur]] dans la barre latérale
** Cliquez sur l'onglet <menuchoice>Éditer</menuchoice> et saisissez votre nom d'utilisateur, la langue dans laquelle vous voulez traduire et si vous avez l'intention de traduire hors ligne
** Utilisez <menuchoice>Publier</menuchoice> pour sauvegarder l'information
* Saisissez la langue vers laquelle vous voulez traduire dans <menuchoice>Langue</menuchoice> et cliquez sur <menuchoice>Lister</menuchoice> (Vous pouvez choisir de supprimer les pages complétées à 100%.)
* Choisissez la page sur laquelle vous voulez travailler parmi celles de la liste présentée. Cela vous conduira à l'outil de traduction en ligne ou hors ligne suivant ce que vous avez choisi.
* Afin de réduire le risque de conflits d'édition, envoyez votre travail fréquemment. Vous pouvez continuer à travailler sur d'autres sections de votre fichier téléchargé - import saura quelles sections sont nouvelles.
 h Italian (it)* Richiedi di essere aggiunto al gruppo Translator:
** Fai clic su [[Special:myLanguage/Translator Account|Ottenere un account traduttore]] nella barra laterale.
** Fai clic sulla scheda <menuchoice>Modifica</menuchoice> ed inserisci il tuo nome utente, la lingua in cui vuoi tradurre e se intendi tradurre in modalità non in linea.
** Utilizza <menuchoice>Salva pagina</menuchoice> per salvare le informazioni.
* Una volta che il tuo utente è stato aggiunto al gruppo (dovresti ricevere un messaggio di posta di notifica), fai clic su [[Special:LanguageStats|Iniziare a tradurre]] nella barra laterale.
* Inserisci la lingua in cui vuoi tradurre in <menuchoice>Codice lingua</menuchoice> e fai clic su <menuchoice>Vai</menuchoice>(puoi selezionare un'opzione per nascondere le pagine complete al 100%).
* Scegli la pagina su cui lavorare dall'elenco proposto: in questo modo passerai allo strumento tramite il quale puoi scegliere di tradurre in linea o non in linea.
* Per ridurre il rischio di conflitti di modifica, carica frequentemente il tuo lavoro. Puoi continuare a lavorare su altre sezioni dal file scaricato: l'importazione riconoscerà quali sono le nuove sezioni.
 h Polish (pl)* Poproś o dodanie do grupy tłumaczy (grupa Translator):
** Kliknij [[Special:myLanguage/Translator Account|Załóż konto tłumacza]] na pasku bocznym
** Kliknij na zakładce <menuchoice>Edytuj</menuchoice> i wpisz swoją nazwę użytkownika, język, na który chciałbyś tłumaczyć i czy jesteś zainteresowany tłumaczeniem w trybie offline
** Użyj opcji <menuchoice>Zapisz stronę</menuchoice>, aby zapisać informacje
* Kiedy użytkownik zostanie dodany do grupy (powinieneś dostać powiadomienie e-mailem), kliknij [[Special:LanguageStats|Rozpocznij tłumaczenie]] na pasku bocznym
* Wprowadź język, na który chcesz tłumaczyć w polu <menuchoice>Kod języka </menuchoice> i kliknij <menuchoice>Rozpocznij</menuchoice> (możesz zaznaczyć, by nie były pokazywane strony przetłumaczone w 100%)
* Wybierz stronę, którą chciałbyś się zająć - zostaniesz przeniesiony do narzędzia, w którym możesz tłumaczyć (w trybie online i offline)
* Aby zmniejszyć ryzyko konfliktów podczas edycji, przesyłaj swoją pracę dość często. Potem możesz kontynuować na innych sekcjach pobranego pliku - procedura importu będzie wiedzieć, które sekcje są nowe.
 h Brazilian Portuguese (pt-br)* Solicite a adição do seu nome ao grupo de tradutores:
** Clique em [[Special:myLanguage/Translator Account|Obter uma conta de tradutor]] na barra lateral
** Clique na aba <menuchoice>Edit</menuchoice> e digite seu nome de usuário, o idioma que deseja traduzir e se você pretende fazer traduções off-line
** Use <menuchoice>Save page</menuchoice> para salvar as informações
* Quando seu usuário tiver sido adicionado ao grupo (você deve receber um email de notificação), clique em [[Special:LanguageStats|Começar a traduzir]] na barra lateral
* Digite o idioma que você quer traduzir em  <menuchoice>Language code </menuchoice> e clique em <menuchoice>Go</menuchoice> (Você pode selecionar para suprimir página que estão 100% traduzidas.)
* Escolha sua página para trabalhar a partir da lista apresentada - isso o levará à ferramenta onde você escolhe entre tradução on-line ou off-line.
* Para reduzir o risco de conflitos de edição, carregue seu trabalho frequentemente. Você pode continuar a trabalhar nas outras seções a partir do seu arquivo baixado - a importação saberá quais seções são novas.