Projects/KDE on Windows/TODOs

< Projects‎ | KDE on Windows
Revision as of 21:24, 4 June 2008 by Jstaniek (Talk | contribs) (New page: ==jstaniek== *~~~~ added kdewin32_snprintf() today, define KDE_snprintf in kdelibs 4.2)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

jstaniek

  • jstaniek 23:24, 4 June 2008 (CEST) added kdewin32_snprintf() today, define KDE_snprintf in kdelibs 4.2