< Localization‎ | fy
Revision as of 21:26, 24 June 2008 by Ytsma (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Localization/fy/wurdlist u

T wurdlist V


Ingels Frysk

U

uid brûkersnûmer
unary iendielich
unbalanced fan't sintrum
underflow ûnderstream
underscore leech lizzend streekje ('_')
undo ûngedien meitsje
undefined net definiearre / net oantsjutte
unexpected net ferwachte / ûnferwachts
unify gearstalle
union feriening
unknown ûnbekend
unlink losmeitsje
unlock fan't slot helje / ûntskoattelje
unmatched net oerienkommend
unmount losmeitsje
unrecognized net werkende / net weromkende
unsigned posityf / net tekene
unsubscribe opsizze / útskriuwe
update bywurkje / fernije
upload oplade / oerdrage
upgrade ferbetterje / opwurdearje
usage gebrûk
user brûker
utilities benôdigheden


T wurdlist VThis page was last edited on 24 June 2008, at 21:26. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.