Localization/fy/wurdlist H

< Localization‎ | fy
Revision as of 20:54, 5 July 2008 by Ytsma (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Ingels Frysk

H

hacker ynkringer
handle ôhannelje / hânsel
hangup ophingje / ôfbrekke
hard disk fêste skiif
hard link hurde ferbining / hurde keppeling
hardware apparatuer
header koptekst
help help
hidden ferburgen / ferstoppe
hidden file ferburgen triem / ferstoppe triem
highlight markearje / opljochtsje
history skiednis / histoarje
home thús
home / start page begjinskerm / thússide
home directory thústafel
home key begjinsiker(sknop)
homepage thússide
hostname hostnamme / kompjûternamme
hue kleur tint
human readable lêsber

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.