Difference between revisions of "Localization/fy/wurdlist"

Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
!width="225"|Ingels
 
!width="225"|Ingels
 
!width="225"|Frysk
 
!width="225"|Frysk
|-  
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
  
 
|  
 
|  
Line 335: Line 335:
 
|
 
|
 
mije
 
mije
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
|
 
|
  
Line 513: Line 513:
 
part
 
part
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
|
 
|
 
== C ==
 
== C ==
Line 890: Line 890:
 
omgeand
 
omgeand
  
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,208: Line 1,208:
 
duplikaat / kopy
 
duplikaat / kopy
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,421: Line 1,421:
 
   útpakke
 
   útpakke
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,624: Line 1,624:
 
dizich
 
dizich
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,677: Line 1,677:
 
keppel, groep
 
keppel, groep
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,785: Line 1,785:
 
lêsber
 
lêsber
  
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,928: Line 1,928:
 
omkeare / omdraaie
 
omkeare / omdraaie
  
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,956: Line 1,956:
 
útfolje / rjochtfeardigje
 
útfolje / rjochtfeardigje
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 1,974: Line 1,974:
 
ôfbrekke (yn ferbân fan in proses ôfslúte)
 
ôfbrekke (yn ferbân fan in proses ôfslúte)
  
|- style="background-color: #EAFFFF;"
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 2,092: Line 2,092:
 
ôfmelde
 
ôfmelde
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 2,129: Line 2,129:
 
|
 
|
 
haad
 
haad
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
mandatory
 
mandatory
Line 2,139: Line 2,139:
 
|
 
|
 
kaart / plattegrûn
 
kaart / plattegrûn
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
margin
 
margin
Line 2,149: Line 2,149:
 
|
 
|
 
oerien komme
 
oerien komme
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
matrix printer
 
matrix printer
Line 2,159: Line 2,159:
 
|
 
|
 
sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje
 
sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
member
 
member
Line 2,169: Line 2,169:
 
|
 
|
 
ûnthâld
 
ûnthâld
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
menu
 
menu
Line 2,179: Line 2,179:
 
|
 
|
 
ferkeapberheid
 
ferkeapberheid
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
merge
 
merge
Line 2,189: Line 2,189:
 
|
 
|
 
melding
 
melding
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
method
 
method
Line 2,199: Line 2,199:
 
|
 
|
 
(mikro)tsjip, -pen; -ke
 
(mikro)tsjip, -pen; -ke
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
minimize
 
minimize
Line 2,209: Line 2,209:
 
|
 
|
 
mingd / ferskaat
 
mingd / ferskaat
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
missing
 
missing
Line 2,219: Line 2,219:
 
|
 
|
 
modus
 
modus
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
modem
 
modem
Line 2,229: Line 2,229:
 
|
 
|
 
oanpasse / feroarje
 
oanpasse / feroarje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
modus
 
modus
Line 2,239: Line 2,239:
 
|
 
|
 
(byld)skerm
 
(byld)skerm
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
motherboard
 
motherboard
Line 2,249: Line 2,249:
 
|
 
|
 
keppelje (tiidwurd)
 
keppelje (tiidwurd)
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
mount point
 
mount point
Line 2,259: Line 2,259:
 
|
 
|
 
mûs
 
mûs
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
mouse pad
 
mouse pad
Line 2,269: Line 2,269:
 
|
 
|
 
mûs tsjil
 
mûs tsjil
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
move
 
move
Line 2,279: Line 2,279:
 
|
 
|
 
beweging
 
beweging
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
move up
 
move up
Line 2,289: Line 2,289:
 
|
 
|
 
multy / mearfâldich
 
multy / mearfâldich
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
mutually exclusive
 
mutually exclusive
Line 2,295: Line 2,295:
 
fan wjerskanten útsluten
 
fan wjerskanten útsluten
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 2,302: Line 2,302:
 
|
 
|
 
 
 
 
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
name
 
name
Line 2,312: Line 2,312:
 
|
 
|
 
nammetsjinner
 
nammetsjinner
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
national
 
national
Line 2,322: Line 2,322:
 
|
 
|
 
lânseigen
 
lânseigen
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
negation
 
negation
Line 2,332: Line 2,332:
 
|
 
|
 
negatyf
 
negatyf
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
network
 
network
Line 2,342: Line 2,342:
 
|
 
|
 
neikommend / fierder / oare / folgjende
 
neikommend / fierder / oare / folgjende
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
nick
 
nick
Line 2,352: Line 2,352:
 
|
 
|
 
gjin / gjint
 
gjin / gjint
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
notation
 
notation
Line 2,362: Line 2,362:
 
|
 
|
 
tink (der)om
 
tink (der)om
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
notice
 
notice
Line 2,372: Line 2,372:
 
|
 
|
 
nul
 
nul
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
numeric
 
numeric
Line 2,378: Line 2,378:
 
numeryk
 
numeryk
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 2,385: Line 2,385:
 
|
 
|
 
 
 
 
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
object
 
object
Line 2,395: Line 2,395:
 
|
 
|
 
ferbergje / ferside bringe
 
ferbergje / ferside bringe
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
obsolete
 
obsolete
Line 2,405: Line 2,405:
 
|
 
|
 
foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle
 
foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
omit
 
omit
Line 2,415: Line 2,415:
 
|
 
|
 
net trochsichtich
 
net trochsichtich
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
open
 
open
Line 2,425: Line 2,425:
 
|
 
|
 
aksje
 
aksje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
option
 
option
Line 2,435: Line 2,435:
 
|
 
|
 
opsjoneel / nei eigen foarkar
 
opsjoneel / nei eigen foarkar
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
order
 
order
Line 2,445: Line 2,445:
 
|
 
|
 
orizjineel
 
orizjineel
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
others
 
others
Line 2,455: Line 2,455:
 
|
 
|
 
útfier
 
útfier
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
overflow
 
overflow
Line 2,465: Line 2,465:
 
|
 
|
 
wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride
 
wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
overrun
 
overrun
Line 2,475: Line 2,475:
 
|
 
|
 
oerskriuwe
 
oerskriuwe
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
owner
 
owner
Line 2,481: Line 2,481:
 
eigner
 
eigner
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 2,488: Line 2,488:
 
|
 
|
 
 
 
 
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
package
 
package
Line 2,498: Line 2,498:
 
|
 
|
 
grôpert
 
grôpert
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
pad
 
pad
Line 2,509: Line 2,509:
 
|
 
|
 
opfolling
 
opfolling
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
page
 
page
Line 2,519: Line 2,519:
 
|
 
|
 
skermfoarút(knop)
 
skermfoarút(knop)
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
page up
 
page up
Line 2,529: Line 2,529:
 
|
 
|
 
semifoan
 
semifoan
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
paginate
 
paginate
Line 2,539: Line 2,539:
 
|
 
|
 
alinea / paragraaf
 
alinea / paragraaf
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
parallel
 
parallel
Line 2,549: Line 2,549:
 
|
 
|
 
haaditem / mem (/ boarne)
 
haaditem / mem (/ boarne)
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
parenthesis
 
parenthesis
Line 2,559: Line 2,559:
 
|
 
|
 
opdiele / ûntlede
 
opdiele / ûntlede
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
parser
 
parser
Line 2,569: Line 2,569:
 
|
 
|
 
trochjaan
 
trochjaan
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
password
 
password
Line 2,579: Line 2,579:
 
|
 
|
 
plakke
 
plakke
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
path
 
path
Line 2,589: Line 2,589:
 
|
 
|
 
patroan
 
patroan
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
peer
 
peer
Line 2,599: Line 2,599:
 
|
 
|
 
yn behanneling
 
yn behanneling
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
perform
 
perform
Line 2,609: Line 2,609:
 
|
 
|
 
prestaasje
 
prestaasje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
period
 
period
Line 2,619: Line 2,619:
 
|
 
|
 
tastimming / tawurd
 
tastimming / tawurd
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
persistent
 
persistent
Line 2,629: Line 2,629:
 
|
 
|
 
foto
 
foto
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
pid
 
pid
Line 2,639: Line 2,639:
 
|
 
|
 
<acronym title="Tiidwurd">trochslûzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">piip</acronym>
 
<acronym title="Tiidwurd">trochslûzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">piip</acronym>
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
pixel
 
pixel
Line 2,649: Line 2,649:
 
|
 
|
 
pleatsing
 
pleatsing
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
play
 
play
Line 2,659: Line 2,659:
 
|
 
|
 
plus
 
plus
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
pointer
 
pointer
Line 2,669: Line 2,669:
 
|
 
|
 
belied
 
belied
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
port
 
port
Line 2,679: Line 2,679:
 
|
 
|
 
draachber
 
draachber
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
portrait
 
portrait
Line 2,689: Line 2,689:
 
|
 
|
 
posysje
 
posysje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
post
 
post
Line 2,699: Line 2,699:
 
|
 
|
 
efterheaksel
 
efterheaksel
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
postscript
 
postscript
Line 2,709: Line 2,709:
 
|
 
|
 
foargean
 
foargean
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
precedence
 
precedence
Line 2,719: Line 2,719:
 
|
 
|
 
eigenskip
 
eigenskip
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
preference
 
preference
Line 2,729: Line 2,729:
 
|
 
|
 
foarkarren
 
foarkarren
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
prefix
 
prefix
Line 2,739: Line 2,739:
 
|
 
|
 
foarbarich / foarbatich / betiid
 
foarbarich / foarbatich / betiid
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
premision
 
premision
Line 2,749: Line 2,749:
 
|
 
|
 
behâlde
 
behâlde
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
press
 
press
Line 2,759: Line 2,759:
 
|
 
|
 
printallyk, de
 
printallyk, de
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
previous
 
previous
Line 2,769: Line 2,769:
 
|
 
|
 
primêr
 
primêr
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
print
 
print
Line 2,779: Line 2,779:
 
|
 
|
 
skermprint(knop)
 
skermprint(knop)
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
printer
 
printer
Line 2,789: Line 2,789:
 
|
 
|
 
prioriteit
 
prioriteit
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
private
 
private
Line 2,799: Line 2,799:
 
|
 
|
 
proseduere / hannelwize
 
proseduere / hannelwize
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
process
 
process
Line 2,809: Line 2,809:
 
|
 
|
 
ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid
 
ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
profile
 
profile
Line 2,819: Line 2,819:
 
|
 
|
 
programma
 
programma
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
progress
 
progress
Line 2,829: Line 2,829:
 
|
 
|
 
<acronym title="Tiidwurd">tasizze</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">ûnthjitte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">ûnthjit</acronym> / <acronym title="Haadwurd">belofte
 
<acronym title="Tiidwurd">tasizze</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">ûnthjitte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">ûnthjit</acronym> / <acronym title="Haadwurd">belofte
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
prompt
 
prompt
Line 2,839: Line 2,839:
 
|
 
|
 
eigenskippen
 
eigenskippen
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
property
 
property
Line 2,849: Line 2,849:
 
|
 
|
 
beskerme
 
beskerme
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
protocol
 
protocol
Line 2,859: Line 2,859:
 
|
 
|
 
oanbiede / foarsjen
 
oanbiede / foarsjen
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
provider
 
provider
Line 2,869: Line 2,869:
 
|
 
|
 
iepenbier / algemien
 
iepenbier / algemien
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
publish
 
publish
Line 2,880: Line 2,880:
 
suverje / skjin reagje
 
suverje / skjin reagje
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 2,892: Line 2,892:
 
|
 
|
 
fersyk / fraach
 
fersyk / fraach
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
queue
 
queue
Line 2,902: Line 2,902:
 
|
 
|
 
fluch, gau, snel
 
fluch, gau, snel
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
quit
 
quit
Line 2,912: Line 2,912:
 
|
 
|
 
oandiel / kwota
 
oandiel / kwota
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
quote
 
quote
Line 2,918: Line 2,918:
 
1: sitaat 2: skrapkes / klamkes
 
1: sitaat 2: skrapkes / klamkes
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 2,925: Line 2,925:
 
|
 
|
 
&nbsp;
 
&nbsp;
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
radio button
 
radio button
Line 2,935: Line 2,935:
 
|
 
|
 
grûntal
 
grûntal
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
random
 
random
Line 2,945: Line 2,945:
 
|
 
|
 
skriuwûnthâld
 
skriuwûnthâld
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
range
 
range
Line 2,955: Line 2,955:
 
|
 
|
 
graad / stand
 
graad / stand
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
rate
 
rate
Line 2,965: Line 2,965:
 
|
 
|
 
bemeunsteringsfrekwinsje
 
bemeunsteringsfrekwinsje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
raw
 
raw
Line 2,975: Line 2,975:
 
|
 
|
 
opnij / op'e nij
 
opnij / op'e nij
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
read
 
read
Line 2,985: Line 2,985:
 
|
 
|
 
allinnich lêze
 
allinnich lêze
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
real
 
real
Line 2,995: Line 2,995:
 
|
 
|
 
gebiet / (it) ryk
 
gebiet / (it) ryk
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
reap
 
reap
Line 3,005: Line 3,005:
 
|
 
|
 
ûntfange / krije
 
ûntfange / krije
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
recent
 
recent
Line 3,015: Line 3,015:
 
|
 
|
 
ûntfanger
 
ûntfanger
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
recognize
 
recognize
Line 3,025: Line 3,025:
 
|
 
|
 
opnimme / fêstlizze
 
opnimme / fêstlizze
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
recursion
 
recursion
Line 3,035: Line 3,035:
 
|
 
|
 
sich werheljend / rekursyf
 
sich werheljend / rekursyf
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
recycle bin
 
recycle bin
Line 3,045: Line 3,045:
 
|
 
|
 
omliede / omlaat
 
omliede / omlaat
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
reference
 
reference
Line 3,055: Line 3,055:
 
|
 
|
 
ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade
 
ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
refuse
 
refuse
Line 3,065: Line 3,065:
 
|
 
|
 
gebiet
 
gebiet
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
register
 
register
Line 3,075: Line 3,075:
 
|
 
|
 
gewoan
 
gewoan
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
rehash
 
rehash
Line 3,085: Line 3,085:
 
|
 
|
 
<acronym title="Tiidwurd">útjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">útjefte</acronym>
 
<acronym title="Tiidwurd">útjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">útjefte</acronym>
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
release notes
 
release notes
Line 3,095: Line 3,095:
 
|
 
|
 
op ôfstân
 
op ôfstân
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
remove
 
remove
Line 3,105: Line 3,105:
 
|
 
|
 
omneame
 
omneame
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
repeat
 
repeat
Line 3,115: Line 3,115:
 
|
 
|
 
ferfange
 
ferfange
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
replicate
 
replicate
Line 3,125: Line 3,125:
 
|
 
|
 
antwurdzje
 
antwurdzje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
report
 
report
Line 3,135: Line 3,135:
 
|
 
|
 
fersyk / freegje
 
fersyk / freegje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
require
 
require
Line 3,145: Line 3,145:
 
|
 
|
 
oplosse / beslúte &amp;quot;resolve hostname&amp;quot;: namme fan de host kompjûter fêststelle
 
oplosse / beslúte &amp;quot;resolve hostname&amp;quot;: namme fan de host kompjûter fêststelle
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Line 3,153: Line 3,153:
 
|
 
|
 
helpboarne
 
helpboarne
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
response
 
response
Line 3,163: Line 3,163:
 
|
 
|
 
<acronym title="Tiidwurd">beheine</acronym>
 
<acronym title="Tiidwurd">beheine</acronym>
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
restricted
 
restricted
Line 3,173: Line 3,173:
 
|
 
|
 
útkomst / resultaat
 
útkomst / resultaat
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
resume
 
resume
Line 3,183: Line 3,183:
 
|
 
|
 
oanhâlde / fêsthâlde
 
oanhâlde / fêsthâlde
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
retrieve
 
retrieve
Line 3,193: Line 3,193:
 
|
 
|
 
weromkomme / antwurdzje / opsmite
 
weromkomme / antwurdzje / opsmite
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
return receipt
 
return receipt
Line 3,203: Line 3,203:
 
|
 
|
 
omkeare / eat ûngedien meitsje
 
omkeare / eat ûngedien meitsje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
revert
 
revert
Line 3,213: Line 3,213:
 
|
 
|
 
oplibje
 
oplibje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
revoke
 
revoke
Line 3,223: Line 3,223:
 
|
 
|
 
werom spiele
 
werom spiele
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
rewritable cd-rom
 
rewritable cd-rom
Line 3,233: Line 3,233:
 
|
 
|
 
opmakke tekst
 
opmakke tekst
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
root
 
root
Line 3,243: Line 3,243:
 
|
 
|
 
rige
 
rige
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
rule
 
rule
Line 3,254: Line 3,254:
 
útfiere / rinne
 
útfiere / rinne
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 3,266: Line 3,266:
 
|
 
|
 
meunster / part
 
meunster / part
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
saturation
 
saturation
Line 3,276: Line 3,276:
 
|
 
|
 
bewarje
 
bewarje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
scale
 
scale
Line 3,286: Line 3,286:
 
|
 
|
 
ôftaaste / opsykje
 
ôftaaste / opsykje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
scanner
 
scanner
Line 3,296: Line 3,296:
 
|
 
|
 
score
 
score
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
screen
 
screen
Line 3,306: Line 3,306:
 
|
 
|
 
skermbefeiliging
 
skermbefeiliging
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
script
 
script
Line 3,316: Line 3,316:
 
|
 
|
 
rolje / skowe
 
rolje / skowe
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
scrollbar
 
scrollbar
Line 3,326: Line 3,326:
 
|
 
|
 
sykje
 
sykje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
search engine
 
search engine
Line 3,336: Line 3,336:
 
|
 
|
 
sekundêr
 
sekundêr
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
section
 
section
Line 3,346: Line 3,346:
 
|
 
|
 
begjinwearde / startwearde
 
begjinwearde / startwearde
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
seek to
 
seek to
Line 3,356: Line 3,356:
 
|
 
|
 
selektearje
 
selektearje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
semicolon
 
semicolon
Line 3,366: Line 3,366:
 
|
 
|
 
stjoere
 
stjoere
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
separate
 
separate
Line 3,376: Line 3,376:
 
|
 
|
 
ôfskieder
 
ôfskieder
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
sequence
 
sequence
Line 3,386: Line 3,386:
 
|
 
|
 
nei inoar kommend / opinoar folgje
 
nei inoar kommend / opinoar folgje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
serif
 
serif
Line 3,396: Line 3,396:
 
|
 
|
 
tsjinner
 
tsjinner
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
service
 
service
Line 3,406: Line 3,406:
 
|
 
|
 
samling
 
samling
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
setting
 
setting
Line 3,416: Line 3,416:
 
|
 
|
 
opset / ynstelling
 
opset / ynstelling
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
share
 
share
Line 3,426: Line 3,426:
 
|
 
|
 
(hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield?
 
(hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield?
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
shell
 
shell
Line 3,436: Line 3,436:
 
|
 
|
 
wikselje
 
wikselje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
shift key
 
shift key
Line 3,446: Line 3,446:
 
|
 
|
 
ferstjoere
 
ferstjoere
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
shortcut
 
shortcut
Line 3,456: Line 3,456:
 
|
 
|
 
sjen litte / werjaan
 
sjen litte / werjaan
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
shuffle
 
shuffle
Line 3,466: Line 3,466:
 
|
 
|
 
ûndertekenje
 
ûndertekenje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
signal
 
signal
Line 3,476: Line 3,476:
 
|
 
|
 
ûndertekening
 
ûndertekening
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
signed
 
signed
Line 3,486: Line 3,486:
 
|
 
|
 
likense
 
likense
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
simply
 
simply
Line 3,496: Line 3,496:
 
|
 
|
 
grutte
 
grutte
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
size-based
 
size-based
Line 3,506: Line 3,506:
 
|
 
|
 
ramt / ramtwurk
 
ramt / ramtwurk
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
skew
 
skew
Line 3,516: Line 3,516:
 
|
 
|
 
skeef
 
skeef
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
slash
 
slash
Line 3,526: Line 3,526:
 
|
 
|
 
<acronym title="Haadwurd">sneed</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">yn stikken fykje</acronym>
 
<acronym title="Haadwurd">sneed</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">yn stikken fykje</acronym>
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
slot
 
slot
Line 3,536: Line 3,536:
 
|
 
|
 
reek
 
reek
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
snapshot
 
snapshot
Line 3,546: Line 3,546:
 
|
 
|
 
hâlder (/ fitting)
 
hâlder (/ fitting)
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
software
 
software
Line 3,556: Line 3,556:
 
|
 
|
 
ienige / guon
 
ienige / guon
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
sort
 
sort
Line 3,566: Line 3,566:
 
|
 
|
 
lûdkaart
 
lûdkaart
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
source
 
source
Line 3,576: Line 3,576:
 
|
 
|
 
romte / spaasje
 
romte / spaasje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
space bar
 
space bar
Line 3,586: Line 3,586:
 
|
 
|
 
skraach
 
skraach
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
spam
 
spam
Line 3,596: Line 3,596:
 
|
 
|
 
opsmite / fuortbringe
 
opsmite / fuortbringe
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
special file
 
special file
Line 3,606: Line 3,606:
 
|
 
|
 
opjefte / spesifikaasje
 
opjefte / spesifikaasje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
specified
 
specified
Line 3,616: Line 3,616:
 
|
 
|
 
oantsjutting
 
oantsjutting
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
specify
 
specify
Line 3,626: Line 3,626:
 
|
 
|
 
staveringshifker
 
staveringshifker
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
spool(mail)
 
spool(mail)
Line 3,636: Line 3,636:
 
|
 
|
 
mapke mei ôfdrukopdrachten
 
mapke mei ôfdrukopdrachten
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
splitted
 
splitted
Line 3,646: Line 3,646:
 
|
 
|
 
rekkenboerd
 
rekkenboerd
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
squeeze
 
squeeze
Line 3,656: Line 3,656:
 
|
 
|
 
steapel
 
steapel
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
stale
 
stale
Line 3,666: Line 3,666:
 
|
 
|
 
begjin / úteinsette
 
begjin / úteinsette
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
starting
 
starting
Line 3,676: Line 3,676:
 
|
 
|
 
"cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde
 
"cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
static
 
static
Line 3,686: Line 3,686:
 
|
 
|
 
tastân
 
tastân
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
stderr
 
stderr
Line 3,696: Line 3,696:
 
|
 
|
 
standert ynfier
 
standert ynfier
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
stdio
 
stdio
Line 3,706: Line 3,706:
 
|
 
|
 
standert útfier
 
standert útfier
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
stop
 
stop
Line 3,716: Line 3,716:
 
|
 
|
 
ferhaal
 
ferhaal
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
stream
 
stream
Line 3,726: Line 3,726:
 
|
 
|
 
triedsje
 
triedsje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
strip
 
strip
Line 3,736: Line 3,736:
 
|
 
|
 
struktuer
 
struktuer
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
style sheet
 
style sheet
Line 3,746: Line 3,746:
 
|
 
|
 
oanmelde / ynskriuwe
 
oanmelde / ynskriuwe
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
subscript
 
subscript
Line 3,756: Line 3,756:
 
|
 
|
 
ferfanging
 
ferfanging
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
substring
 
substring
Line 3,766: Line 3,766:
 
|
 
|
 
sukses
 
sukses
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
suffix
 
suffix
Line 3,776: Line 3,776:
 
|
 
|
 
oanriede / oanlange / oanrikke
 
oanriede / oanlange / oanrikke
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
super user
 
super user
Line 3,786: Line 3,786:
 
|
 
|
 
superblok
 
superblok
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
superfluous
 
superfluous
Line 3,796: Line 3,796:
 
|
 
|
 
boppeskreaun
 
boppeskreaun
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
support
 
support
Line 3,806: Line 3,806:
 
|
 
|
 
ûnderdrukke
 
ûnderdrukke
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
suspend
 
suspend
Line 3,816: Line 3,816:
 
|
 
|
 
oanhâlde
 
oanhâlde
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
swallowed
 
swallowed
Line 3,826: Line 3,826:
 
|
 
|
 
wiksel
 
wiksel
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
switch
 
switch
Line 3,836: Line 3,836:
 
|
 
|
 
symboal / teken
 
symboal / teken
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
symbolic link
 
symbolic link
Line 3,846: Line 3,846:
 
|
 
|
 
symboalyske keppeling
 
symboalyske keppeling
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
sync
 
sync
Line 3,856: Line 3,856:
 
|
 
|
 
syntaksis / oardering / opbou
 
syntaksis / oardering / opbou
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
system
 
system
Line 3,866: Line 3,866:
 
|
 
|
 
opstartskiif
 
opstartskiif
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
system tray
 
system tray
Line 3,872: Line 3,872:
 
systeemfak ikoan
 
systeemfak ikoan
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 3,879: Line 3,879:
 
|
 
|
 
&nbsp;
 
&nbsp;
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
tab
 
tab
Line 3,889: Line 3,889:
 
|
 
|
 
tabel
 
tabel
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
table of contents
 
table of contents
Line 3,899: Line 3,899:
 
|
 
|
 
mark
 
mark
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
tape
 
tape
Line 3,909: Line 3,909:
 
|
 
|
 
doel
 
doel
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
template
 
template
Line 3,919: Line 3,919:
 
|
 
|
 
tydlik
 
tydlik
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
terminal
 
terminal
Line 3,929: Line 3,929:
 
|
 
|
 
ôfslúte
 
ôfslúte
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
text
 
text
Line 3,939: Line 3,939:
 
|
 
|
 
tekstferwurker / skriuwboerd
 
tekstferwurker / skriuwboerd
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
theme
 
theme
Line 3,949: Line 3,949:
 
|
 
|
 
programmadiel / searje berjochten yn in diskusje
 
programmadiel / searje berjochten yn in diskusje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
threshold
 
threshold
Line 3,959: Line 3,959:
 
|
 
|
 
golfke
 
golfke
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
timed out
 
timed out
Line 3,969: Line 3,969:
 
|
 
|
 
tiid is om
 
tiid is om
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
timestamp
 
timestamp
Line 3,979: Line 3,979:
 
|
 
|
 
tiidsône
 
tiidsône
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
title
 
title
Line 3,989: Line 3,989:
 
|
 
|
 
opstarte, úteinsette
 
opstarte, úteinsette
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
to browse
 
to browse
Line 3,999: Line 3,999:
 
|
 
|
 
kopiearje
 
kopiearje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
to save
 
to save
Line 4,009: Line 4,009:
 
|
 
|
 
ynhâldsopjefte
 
ynhâldsopjefte
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
token
 
token
Line 4,019: Line 4,019:
 
|
 
|
 
arkbalke
 
arkbalke
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
tools
 
tools
Line 4,029: Line 4,029:
 
|
 
|
 
koart advys oangeande beskaat ark / skermtip
 
koart advys oangeande beskaat ark / skermtip
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
trace
 
trace
Line 4,039: Line 4,039:
 
|
 
|
 
spoar
 
spoar
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
traditional
 
traditional
Line 4,049: Line 4,049:
 
|
 
|
 
efteroankommend / ôfslútend
 
efteroankommend / ôfslútend
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
transfer
 
transfer
Line 4,059: Line 4,059:
 
|
 
|
 
tydlik / koart
 
tydlik / koart
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
transparent
 
transparent
Line 4,069: Line 4,069:
 
|
 
|
 
ôffange
 
ôffange
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
trashcan
 
trashcan
Line 4,079: Line 4,079:
 
|
 
|
 
tsjinnichheden
 
tsjinnichheden
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
truncate
 
truncate
Line 4,089: Line 4,089:
 
|
 
|
 
fertrouwe
 
fertrouwe
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
type
 
type
Line 4,095: Line 4,095:
 
soart / type
 
soart / type
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 4,102: Line 4,102:
 
|
 
|
 
&nbsp;
 
&nbsp;
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
uid
 
uid
Line 4,112: Line 4,112:
 
|
 
|
 
iendielich
 
iendielich
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
unbalanced
 
unbalanced
Line 4,122: Line 4,122:
 
|
 
|
 
ûnderstream
 
ûnderstream
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
underscore
 
underscore
Line 4,132: Line 4,132:
 
|
 
|
 
ûngedien meitsje
 
ûngedien meitsje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
undefined
 
undefined
Line 4,142: Line 4,142:
 
|
 
|
 
net ferwachte / ûnferwachts
 
net ferwachte / ûnferwachts
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
unify
 
unify
Line 4,152: Line 4,152:
 
|
 
|
 
feriening
 
feriening
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
unknown
 
unknown
Line 4,162: Line 4,162:
 
|
 
|
 
losmeitsje
 
losmeitsje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
unlock
 
unlock
Line 4,172: Line 4,172:
 
|
 
|
 
net oerienkommend
 
net oerienkommend
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
unmount
 
unmount
Line 4,182: Line 4,182:
 
|
 
|
 
net werkende / net weromkende
 
net werkende / net weromkende
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
unsigned
 
unsigned
Line 4,192: Line 4,192:
 
|
 
|
 
opsizze / útskriuwe
 
opsizze / útskriuwe
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
update
 
update
Line 4,202: Line 4,202:
 
|
 
|
 
oplade / oerdrage
 
oplade / oerdrage
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
upgrade
 
upgrade
Line 4,212: Line 4,212:
 
|
 
|
 
gebrûk
 
gebrûk
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
user
 
user
Line 4,223: Line 4,223:
 
benôdigheden
 
benôdigheden
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 4,235: Line 4,235:
 
|
 
|
 
wier / jildich
 
wier / jildich
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
value
 
value
Line 4,245: Line 4,245:
 
|
 
|
 
fariabel / wikseljend
 
fariabel / wikseljend
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
vector
 
vector
Line 4,255: Line 4,255:
 
|
 
|
 
wurdlik
 
wurdlik
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
verbose
 
verbose
Line 4,265: Line 4,265:
 
|
 
|
 
ferifiearje
 
ferifiearje
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
version
 
version
Line 4,275: Line 4,275:
 
|
 
|
 
grafyske kaart
 
grafyske kaart
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
view
 
view
Line 4,285: Line 4,285:
 
|
 
|
 
skeining / oertrêding
 
skeining / oertrêding
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
virtual
 
virtual
Line 4,295: Line 4,295:
 
|
 
|
 
flechtich
 
flechtich
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
volume
 
volume
Line 4,306: Line 4,306:
 
skiifnamme
 
skiifnamme
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
   |
 
   |
  
Line 4,318: Line 4,318:
 
|
 
|
 
slûf (berchmap)
 
slûf (berchmap)
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
wand
 
wand
Line 4,328: Line 4,328:
 
|
 
|
 
warskôging
 
warskôging
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
warranty
 
warranty
Line 4,338: Line 4,338:
 
|
 
|
 
kwetsber / swak
 
kwetsber / swak
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
web portal
 
web portal
Line 4,348: Line 4,348:
 
|
 
|
 
webskerm / webstee / webstek / webside
 
webskerm / webstee / webstek / webside
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
weird
 
weird
Line 4,358: Line 4,358:
 
|
 
|
 
besibbe ûnderwerpen / ferlykber
 
besibbe ûnderwerpen / ferlykber
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
wheel
 
wheel
Line 4,368: Line 4,368:
 
|
 
|
 
stikje romte
 
stikje romte
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
whole
 
whole
Line 4,378: Line 4,378:
 
|
 
|
 
Noch ideeën?
 
Noch ideeën?
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
width
 
width
Line 4,388: Line 4,388:
 
|
 
|
 
joker
 
joker
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
window
 
window
Line 4,398: Line 4,398:
 
|
 
|
 
tsjoender / assistint
 
tsjoender / assistint
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
word
 
word
Line 4,408: Line 4,408:
 
|
 
|
 
trochrinne
 
trochrinne
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
   |
 
   |
 
write
 
write
Line 4,414: Line 4,414:
 
skriuwe
 
skriuwe
  
|-
+
|- style="background-color: #FFFFCC;"
 
|
 
|
  
Line 4,421: Line 4,421:
 
|
 
|
 
&nbsp;
 
&nbsp;
|-
+
|- style="background-color: #EAFFFF;"
 
|
 
|
 
zero
 
zero
 
|
 
|
 
<acronym title="Haadwurd">nul</acronym> / <acronym title="tiidwurd">mei nultekens opfolje</acronym>
 
<acronym title="Haadwurd">nul</acronym> / <acronym title="tiidwurd">mei nultekens opfolje</acronym>

Revision as of 15:50, 21 June 2008


#A | #B | #C | #D | #E | #F | #G | #H | #I | #J | #K | #L | #M | #N | #O | #P | #Q | #R | #S | #T | #U | #V | #W | #Z

Ingels Frysk

A

 

abbreviate

ôfkoartsje

abort

ôfbrekke, ophâlde(afgebroken: ôfbrutsen)

aborting

ôfbrekken

about

ynfo, hoe en het(google)

abridged

ferkoarte

absent

net oanwêzich

accept

akseptearje

access

tagong, tagong oertreding

access key

tagongskaai / tagongsknop

account

rekken? yd, akkount

action

aksje / bewurking

active

aktive / warber

activate

aktivearje

actual

werklik(e)

adaptor

útwreidingskaart (mei sluven)

add

optelle, tafoegje, taheakje

address

adres oansprekke

adjust

oanpasse

adjustable

te regeljen, regelber

advanced

avansearre, útwreid

affect

beynfloedzje

alias

alias

align

rjochtsje

allocate

reservearje

allow

tastean (causaal) mooglik meitsje (concecutief)

alter

feroarje

alternate

(ôf-) wikselje

alternative key

oarre(kaai)

ambiguous

dûbelsinnich

ancestor

aldfaar

anchor

anker, <acronym title="haadwurd">ferwizing</acronym> koppelje, ferwize, <acronym title="tiidwurd">ankerje</acronym>

animated

libbene

append

efteroan taheakje

application

applikaasje, programma

apply

tapasse

appreciation

wurdearring

appropriate

passend(e)

arbitrary

diskutabel

archive

argyf, argivearje

argument

argumint

armor

befeiligje

arwurd

pylk

ascending

oprinnend

assertion

falske bewearing

assign

takenne

assignment

takenning

at sign (@)

aapke

atime

tagongstiid

attach

taheakje

attachment

taheaksel

attempt

<acronym title="tiidwurd">besykje</acronym> <acronym title="haadwurd">besykjen</acronym>

attribute

skaaimerk/attribút

authenticate

ferifiearje

authentication

oanmelding, ferifikaasje

author

skriuwer

authorisation

oanmelding

authoritative

foechhawwend

authorization

oanmelding

authorize

oanmelde

auto-detect

automatysk bepale,ûntdekke

autocompletion

automatyske ([bn]) oanfolling [zn] auto-oanfolje [ww]

availability

beskikberens

available

beskikber

avoid

mije

B

 

back

foarige / werom / tebek

backend

efterein

backquote

skrapke/oanhelteken/oanhellingsteken iepenje

backslash

oerbekstreek/backslash/tebekstreekje

backspace

wisker/tebek

backtrace

de paadtrochslach, trochslach

backup

reservekopy

backup diskette

trochslachskiif/bewarskiif/reservekopy-skiif

bad

ferkeard, ûnbekend, net krekt, min(ne,)

bannend

útsluten

bar

balke

base

basis/grûn

batch

trochrinnend, batchtriem

bit

partsje

blank

spaasje, leech

block

warje / warre

block special file

blokapparaattriem

blockquote

blok oanhelling

bold

fet

boot

opstarte, úteinsette, begjinne

bootloader

(op)startprogram

bounced (mail)

tebek stuitere

brace

akkolade

bracket

heak

breakpoint

ôfbrekpunt

broadcast

útstjoering

browse

blêdzje

browser

(web)blêder / (web)noasker

buffer

lyts ûnthâld

build

meitsje, bou

built-in

ynbouwd

bug

brek

button

knop

byte

part

C

 

cache

lytsûnthâld

cancel

ôfbrekke / (skrasse)

capitals lock

kaptaalskoattel

capture

opfange / fêstlizze

carriage return

oerbek(knop)

cartridge

inketpatroan, de

case

haadletter

case sensitive

haadletter gefoelich

catch

ôffange

categorize</p>

kategoriseare

cd-rom / cd-rewriter

kompakte-skiif-stasjon, kompakte-lêsskiif

cell

fakje, sel(spreadsheet)

certify

ferklearje

chain

keatling

change

feroaring / feroarje / feroare

character

karakter / teken

child

subunderdiel / subitem / bern

ciphers

sifers

circular

rûn

class

klasse

clear

leechmeitsje / leegje

client

klant / brûker

clipboard

klamboerd

clock frequency

(klok)faasje

collate

sortearje

colorization

kleurgebrûk

column

kolom

command

kommando

comment

taljochting / kommentaar

compatible

te kombinearjen / kompetibel

compact

kompakte

compiler

oersetter

complete

ree / klear / foltôge

completed

reemakke / klearmakke

Completion

dienmeitje / foltôgje / reemeitsje

compliant

foldwaan oan

compose

gearstalle

compression

yn inoar drukke (/ komprimeare)

computer

kompjûter / rekkenreau

concatenate

oan inoar skeakele / oan inoar keppele

condition

tastân

configuration

ynstelling, konfiguraasje

configure

ynstelle

conflict

striid

connect

ferbine

connection

ferbining

consecutive

opinoar folgjend

consist of

bestean út

console

betsjinningspaniel

constructor

makker

content

ynhâld

context

kontekst / ferbân

continue

trochgean

contributors

meiwurkers

control character

stjoerteken / kontrôleteken

control key

kontrôle(kaai)

convert

oersette / omsette

copy

kopieare

copyright

auteursrjocht

core

kearn

correspond

oerienkomme

corresponding

oerienkommend

corrupted

befet flaters / beskadige

count

telle

cpu, central

(sintrale)ferwurkingsienheid

crash handler

fêstrinprogramma

create

meitsje

critical

krityk

current

aktive / warber / hjoeddeistige / hjoeddeisk

cursor

rinnerke

cursor keys

stjoerknopkes

custom

oanpast

cut

knippe

cyclic

omgeand

D

 

dash

streepke

data

data

debugger

útbrekprogramma

decimal

desimaal

declaration

oanjefte

declare

oanjaan

decode

ûntsiferje

decrease

ôfnimme / ferlytsje

decrement

ôfname

default

standert

defer

útstelle / ferskowe

define

fêstlizze / definieare

definition

definysje / omskriuwing

defunct

ferdwûn

delay

opûnthâld / fertraging

delete

wiskje / útgomje

delimiter

skiedingsteken

deny

ûntkenne

department

ôfdieling

dependency

ôfhinklikheid / ôfhinklikens

deprecate

ôfkarre

descend

ôfrinne

descending

ôfrinnend

description

beskriuwing

desktop

buroblêd

destination

bestimming / de ein

detached

losmakke / loshelle

detect

ûntdekke

device

apparaat

dialog

twaspraak / (dialooch)

differ

ferskille

digest

fertarje / samling / oersicht

digit

sifer

dip sw

sirkwyskoattel

directive

opdracht

directory

triemtafel (haad-,ûndertafel)

disable

útsette, útskeakelje

disassemble

út inoar helje

discard

fersmite, weismite, fuortsmite, negearje

disk

skiif

disk drive

skiifstasjon

disk label

skiifetiket

disk operating system

skiif-bestjoering-systeem

diskette

skiif (3,5 of 5,25 toms)

displace

ferskowe

display

<acronym title="Tiidwurd">sjen litte</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">werjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">skerm</acronym> / byld

distinguish

ûnderskiede

distinguished

ûnderskied

divert

omliede

divide

dele / diele

document

dokumint

dot

punt

double

dûbel

down

del / út

downgrade

degradearje

download

ynlade

drag &amp; drop

slepe &amp; droppe

drive

stasjon

drive letter

stasjonsletter

driver

stjoerprogramma

drop-down menu

dellûk lyst, dellûk list

duplicate

duplikaat / kopy

E

  
 e-commerce
 e-hannel
 echo
 skriuwe
 edit
 oanpasse / bewurkje
 editor
 bewurker
 eject
 útsmytknop
 email
 e-post / e-berjocht / skriuwen
 email address
 e-(post)adres
 emulate
 neidwaan / imitearje
 enable
 oansette / ynskeakelje
 english
 Ingelsk
 enter
 ynfoere, ynfiere
 enter key
 ynfier(knop)
 entry
 ynfoer, ynfier
 enumerate
 opneame
 environment
 omkriten / omwrâld / omjouwing
 eof
 ein fan de triem / triemein
 equal
 gelyk
 erase
 útwiskje
 error
 flater
 escape
 útbrekke
 escape key
 útbrek(kaai)
 evaluate
 beoardiele / skôgje / evaluearje
 event
 barren / foarfal
 example
 foarbyld
 exceed
 oerhinne gean
 exception
 útsûndering
 exchange
 útwikselje
 exclude
 bûtenslute
 executable
 út te fieren (triem)
 execute
 útfiere
 exist
 bestean
 exit
 útgong
 example
 foarbyld / bygelyks (ned. bijv.)
 expand
 útwreidzje / útsette / ekspandearje
 expect
 ferwachtsje
 expire
 ferrinne / is ferrûn
 explorer
 ferkenner
 export
 fuortskriuwe
 expression
 útdrukking
 extension
 taheaksel (stip &amp; trije tekens)
 extract
 útpakke

F

 

fail

mislearre

false

mis / ûnwier

fatal

fataal

fault

flater / defekt

feature

mooglikheid

feedback

weromwurd

feed

nijsoanfier

field

fjild (iepen of sletten)

file

triem

file name

triemnamme (acht tekens &amp; tahl.)

filing cabinet

argyf

fill

opfolje

filter

filter

find

fine, sykje

finish

einje / foltôgje

fitness

kondysje

fix

reparearje / meitsje

flag

flagge

float

driuwe

floppy

slappe skiif / slap skyfke

flush

trochspiele

focus

fokuseare / skerpstelle

folder

map

follow

folgje

font

lettertype

foo

foo

footer

fuottekst

footnote

fuotnoat

force

forseare / trochdramme

foreign

frjemd / bûtenlâns

format

opmaak / opmeitsje / ôfmjittings / grutte

foul up

bedjerre

frame

freem / ramt / kader

free

fergees / om 'e nocht / frij / frij jaan

frontend

foarein

fully

folslein

function

funksje / doel

function key

funksjekaai

fuzzy

dizich

G

 

garbage

rommel / ûnsin , jiske

general

algemien

generate

oanmeitsje

generic

algemien

gid

groepsnûmer / groepsidentifikaasjenûmer

grammar

grammatika

graphics

grafyske foarstellings

grid

roaster / reaster

group

keppel, groep

H

 

hacker

ynkringer

handle

(ôf)hannelje / hânsel

hangup

ophingje / ôfbrekke

hard disk

fêste skiif

hard link

hurde ferbining / hurde keppeling

hardware

apparatuer

header

koptekst

help

help

hidden

ferburgen / ferstoppe

hidden file

ferburgen triem / ferstoppe triem

highlight

markearje / opljochtsje

history

skiednis / histoarje

home

thús

home / start page

begjinskerm / thússide

home directory

thústafel

home key

begjinsiker(sknop)

homepage

thússide

hostname

hostnamme / kompjûternamme

hue

kleur tint

human readable

lêsber

I

 

icon

byldkaike / ikoan

iconify

ferlytsje

identifier

namme / oandúding

idle

net aktyf

ignore

negearje

illegal

yllegaal

images

plaatsjes / ôfbyldings / printsjes(google)

import

ynfoegje / ymportearje

inch

tomme

include

ynpasse / der by dwaan

inconsistent

net konsistint

increase

tanimme / fergrutsje

indent

ynsprong

index

yndeks

info

ynformaasje

initial

earste

input

ynfoer

insert

tusken foegje / ynfoegje

install

ynstallearje

internal

yntern

interrupt

ûnderbrekking / hapering

interval

tuskenskoft

invalid

ûnjildich

issue

kwestje

italic

skeanprinte

iteration

iteraasje / herhelling

invert

omkeare / omdraaie

J

 

job

taak / opjefte

join

gearfoegje / der by komme / meidwaan

jumper

brechje

justify

útfolje / rjochtfeardigje

K

 

keyboard

toetseboerd

kill

ôfbrekke (yn ferbân fan in proses ôfslúte)

L

 

label

kaartsje

landscape

lizzende print / lânskip

language

taal

layout

ûntwerp / opmaak / omskot

leading

earste / earstkommende

led, light-emitting diode

dioade-lampke

length

lingte (/ mjitte)

letter

letter (yn'e oersetting fan in karakter; net fan in brief)

letter key

letter(kaai)

level

nivo

library

bibleteek

license

lisinsje

lime

fel grien

line

rigel

link

link, -en / skeakel / keppeling / ferwizing

list

list / lyst

load

lade

loadtime

laadtiid

local

Pleatslik

lock

slot

log in

oanmelde

log out

ôfmelde

M

 

machine

masine

mailbox

postfak

mainly

benammen

maintainer

ûnderhâlder

maintenance

ûnderhâld

major

haad

mandatory

ferplicht

map

kaart / plattegrûn

margin

marzje

match

oerien komme

matrix printer

nulleprinter

maximize

sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje

member

ûnderdiel / lid

memory

ûnthâld

menu

menu

merchantability

ferkeapberheid

merge

gearfoegje

message

melding

method

metoade

microchip

(mikro)tsjip, -pen; -ke

minimize

minimalisearje / sa lyts mooglik meitsje

miscellaneous

mingd / ferskaat

missing

ûntbrekkend

mode

modus

modem

oerset, it

modify

oanpasse / feroarje

modus

modus

monitor / screen

(byld)skerm

motherboard

memmeboerd

mount

keppelje (tiidwurd)

mount point

keppelpunt

mouse

mûs

mouse pad

mûsmatte

mouse wheel

mûs tsjil

move

fersette / ferpleatse

movement

beweging

move up

nei boppen /omheech ferpleatse

multi

multy / mearfâldich

mutually exclusive

fan wjerskanten útsluten

N

 

name

namme

nameserver

nammetsjinner

national

nasjonaal

native

lânseigen

negation

ûntkenning / leagening

negative

negatyf

network

netwurk

next

neikommend / fierder / oare / folgjende

nick

alias

none

gjin / gjint

notation

notaasje

note

tink (der)om

notice

opmerking / taljochting

null

nul

numeric

numeryk

O

 

object

objekt

obscure

ferbergje / ferside bringe

obsolete

ferâldere / út 'e tiid

occur

foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle

omit

weilitte / oerslaan

opaque

net trochsichtich

open

iepenje (tiidwurd) / iepen (eigenskipswurd)

operation

aksje

option

opsje / kar

optional

opsjoneel / nei eigen foarkar

order

oarder / folchoarder

original

orizjineel

others

oaren

output

útfier

overflow

oerrin

override

wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride

overrun

earne oerhinne gean

overwrite

oerskriuwe

owner

eigner

P

 

package

pakket

packman

grôpert

pad

opfolje

padding

opfolling

page

(blêd)side

page down

skermfoarút(knop)

page up

skermtebek(knop)

pager

semifoan

paginate

side nûmerje

paragraph

alinea / paragraaf

parallel

parallel

parent

haaditem / mem (/ boarne)

parenthesis

heakjes / heaken

parse

opdiele / ûntlede

parser

automatyske opdieler

pass

trochjaan

password

wachtwurd

paste

plakke

path

paad

pattern

patroan

peer

gelikense / allyk in brûker

pending

yn behanneling

perform

útfiere

performance

prestaasje

period

punt

permission

tastimming / tawurd

persistent

bliuwend / oanhâldend

photo

foto

pid

proses(nûmer)

pipe

<acronym title="Tiidwurd">trochslûzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">piip</acronym>

pixel

byldpunt

placement

pleatsing

play

ôfspielje

plus

plus

pointer

oanwizer

policy

belied

port

<acronym title="Tiidwurd">gaadlik meitsje foar in beskate arsjitektuer</acronym> / <acronym title="Haadwurd">poarte</acronym>

portable

draachber

portrait

steande print / portret

position

posysje

post

ferstjoere / bekend meitsje

postfix

efterheaksel

postscript

neiskrift

precede

foargean

precedence

foarrang / prioriteit

predicate

eigenskip

preference

foarkar

preferences

foarkarren

prefix

foarheaksel

premature

foarbarich / foarbatich / betiid

premision

tagongsrjochten / fergunning

preserve

behâlde

press

druk op

preview

printallyk, de

previous

foargeande / tebek / eardere

primair

primêr

print

printsje / ôfdrukke

print screen

skermprint(knop)

printer

printer / ôfdrukker

priority

prioriteit

private

persoanlik / foar jinsels

procedure

proseduere / hannelwize

process

<acronym title="Tiidwurd">behannelje</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">beärbeidzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">proses</acronym> / <acronym title="Haadwurd">taak</acronym>

processor

ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid

profile

brûkersynstellings

program

programma

progress

avensaasje / foardering / fuortgong

promise

<acronym title="Tiidwurd">tasizze</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">ûnthjitte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">ûnthjit</acronym> / <acronym title="Haadwurd">belofte

prompt

pront, de

properties

eigenskippen

property

eigenskip

protected

beskerme

protocol

protokol

provide

oanbiede / foarsjen

provider

kedizer / ferskaffer

public

iepenbier / algemien

publish

útjaan

purge

suverje / skjin reagje

Q

 

query

fersyk / fraach

queue

wachtrige

quick

fluch, gau, snel

quit

ophâlde / beëinigje

quota

oandiel / kwota

quote

1: sitaat 2: skrapkes / klamkes

R

 

radio button

karrûntsje

radix

grûntal

random

samar in ... / samar wat

random access memory

skriuwûnthâld

range

(be)rik

rank

graad / stand

rate

<acronym title="Tiidwurd">wearde skatte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">gong</acronym>

sample rate

bemeunsteringsfrekwinsje

raw

rûch / rûge ...

re-

opnij / op'e nij

read

lêze

readonly

allinnich lêze

real

werklik / wier / reëel

realm

gebiet / (it) ryk

reap

opstrike

receive

ûntfange / krije

recent

koartlyn / nijste

recipient

ûntfanger

recognize

werkenne

record

opnimme / fêstlizze

recursion

weromkommen / weromkear

recursively

sich werheljend / rekursyf

recycle bin

jiskefet / papierkoer

redirect

omliede / omlaat

reference

ferwizing

refresh

ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade

refuse

wegerje

region

gebiet

register

<acronym title="Tiidwurd">oanmelde</acronym> / <acronym title="Haadwurd">register</acronym>

regular

gewoan

rehash

op'e nij brûke

release

<acronym title="Tiidwurd">útjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">útjefte</acronym>

release notes

útjefte opmerkingen

remote

op ôfstân

remove

fuortsmite

rename

omneame

repeat

werhelje

replace

ferfange

replicate

kopiearje

reply

antwurdzje

report

<acronym title="Haadwurd">rapport</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">rapporteare</acronym>

request

fersyk / freegje

require

nedich wêze / (fer)easkje

resolve

oplosse / beslúte &quot;resolve hostname&quot;: namme fan de host kompjûter fêststelle

 

resource

helpboarne

response

reaksje / antwurd

restrict

<acronym title="Tiidwurd">beheine</acronym>

restricted

beheint (eigenskipswurd)

result

útkomst / resultaat

resume

ferfetsje

retain

oanhâlde / fêsthâlde

retrieve

opsykje / earne wat úthelje

return

weromkomme / antwurdzje / opsmite

return receipt

ûntfangstbefêstiging

reverse

omkeare / eat ûngedien meitsje

revert

weromfalle / weromkeare / werom sette

revived

oplibje

revoke

ynlûke

rewind

werom spiele

rewritable cd-rom

kompakte-skriuwskiif

rich text

opmakke tekst

root

haadmap / woartel / haadfinster

wurd

rige

rule

regel / foarskrift

run

útfiere / rinne

S

 

sample

meunster / part

saturation

sêding

save

bewarje

scale

op grutte

scan

ôftaaste / opsykje

scanner

skenner

score

score

screen

skerm

screensaver

skermbefeiliging

script

skript

scroll

rolje / skowe

scrollbar

rolbalke / skobalke / skúfbalke

search

sykje

search engine

sykmasine

secundair

sekundêr

section

part / seksje

seed

begjinwearde / startwearde

seek to

gean nei

select

selektearje

semicolon

stipskrapke

send

stjoere

separate

ôfskiede

separator

ôfskieder

sequence

searje / rige

sequential

nei inoar kommend / opinoar folgje

serif

(dwers)streekje

server

tsjinner

service

tsjinst

set

samling

setting

ynstelling

setup

opset / ynstelling

share

diele / tagong jaan ta ~

shared

(hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield?

shell

flues

shift

wikselje

shift key

wiksel

ship

ferstjoere

shortcut

fluchtoets / snelkaai

show

sjen litte / werjaan

shuffle

minge / skodzje

sign

ûndertekenje

signal

sinjaal

signature

ûndertekening

signed

ûndertekene

similar

likense

simply

ienfâldich

size

grutte

size-based

op grutte

skeleton

ramt / ramtwurk

skew

ôfwiking

slanted

skeef

slash

skeane streek / dútsk skrapke

slice

<acronym title="Haadwurd">sneed</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">yn stikken fykje</acronym>

slot

útwreidingsslúf

smoke

reek

snapshot

kykje / momintopname

socket

hâlder (/ fitting)

software

sêftguod / programmatuer

some

ienige / guon

sort

sortearje

sound card

lûdkaart

source

boarne

space

romte / spaasje

space bar

spaasjebalke

sparse

skraach

spam

ûnpost

spawn

opsmite / fuortbringe

special file

apparaattriem / stikje dat in apparaat oanstjoert

specification

opjefte / spesifikaasje

specified

oantsjutte / omskreaun / spesifisearje

specifier

oantsjutting

specify

oantsjutte / omskriuwe

spelling checker

staveringshifker

spool(mail)

mapke mei e-berjochten

spool(print)

mapke mei ôfdrukopdrachten

splitted

spjalte

spreadsheet

rekkenboerd

squeeze

yn inoar knipe

stack

steapel

stale

ferâldere

start

begjin / úteinsette

starting

begjinne

stat

"cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde

static

bliuwend

status

tastân

stderr

standert útfier fan flaters

stdin

standert ynfier

stdio

standert yn- en útfier

stdout

standert útfier

stop

ophâlde

story

ferhaal

stream

stream

string

triedsje

strip

<acronym title="Haadwurd">streek</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">skile</acronym>

struct

struktuer

style sheet

blêd mei typografyske rigels / stylblêd

subscribe

oanmelde / ynskriuwe

subscript

yndeks / ûnderskreaun

substitution

ferfanging

substring

dielrige

success

sukses

suffix

efterheaksel

suggest

oanriede / oanlange / oanrikke

super user

systeemberêder

superblock

superblok

superfluous

te folle

superscript

boppeskreaun

support

stypje / stipe

suppress

ûnderdrukke

suspend

útstelle

sustain

oanhâlde

swallowed

ynslokt

swap

wiksel

switch

skeakelje

symbol

symboal / teken

symbolic link

symboalyske keppeling

symlink

symboalyske keppeling

sync

lyk rinne litte

syntax

syntaksis / oardering / opbou

system

systeem / gehiel

system disk

opstartskiif

system tray

systeemfak ikoan

T

 

tab

ljepper / ljepblêd

table

tabel

table of contents

ynhâldsopjefte

tag

mark

tape

bân

target

doel

template

sjabloan / model / mal

temporary

tydlik

terminal

terminal / kontaktpunt

terminate

ôfslúte

text

tekst

text editor

tekstferwurker / skriuwboerd

theme

tema

thread

programmadiel / searje berjochten yn in diskusje

threshold

drompelwearde

tilde ('~')

golfke

timed out

ôfrûn / ferrûn

timeout

tiid is om

timestamp

tiidsoantsjutting

timezone

tiidsône

title

titel

to boot

opstarte, úteinsette

to browse

blêdzje

to copy

kopiearje

to save

bewarje

toc

ynhâldsopjefte

token

ienheid

toolbar

arkbalke

tools

ark

tooltip

koart advys oangeande beskaat ark / skermtip

trace

folgje / de trochslach

track

spoar

traditional

tradisjoneel / gebrûklik / wenstich

trailing

efteroankommend / ôfslútend

transfer

oerdracht

transient

tydlik / koart

transparent

trochsichtich

trap

ôffange

trashcan

jiskefet

troubleshouting

tsjinnichheden

truncate

ôfkappe

trust

fertrouwe

type

soart / type

U

 

uid

brûkersnûmer

unary

iendielich

unbalanced

fan't sintrum

underflow

ûnderstream

underscore

leech lizzend streekje ('_')

undo

ûngedien meitsje

undefined

net definiearre / net oantsjutte

unexpected

net ferwachte / ûnferwachts

unify

gearstalle

union

feriening

unknown

ûnbekend

unlink

losmeitsje

unlock

fan't slot helje / ûntskoattelje

unmatched

net oerienkommend

unmount

losmeitsje

unrecognized

net werkende / net weromkende

unsigned

posityf / net tekene

unsubscribe

opsizze / útskriuwe

update

bywurkje / fernije

upload

oplade / oerdrage

upgrade

ferbetterje / opwurdearje

usage

gebrûk

user

brûker

utilities

benôdigheden

V

 

valid

wier / jildich

value

wearde

variable

fariabel / wikseljend

vector

fektor

verbatim

wurdlik

verbose

breedsprakich / in protte ynformaasje jaan

verify

ferifiearje

version

ferzje

videoboard

grafyske kaart

view

byld / werjefte

violation

skeining / oertrêding

virtual

firtueel / feitlik

volatile

flechtich

volume

part / diel / skiif

volume label

skiifnamme

W

 

wallet

slûf (berchmap)

wand

stêf

warning

warskôging

warranty

garânsje

weak

kwetsber / swak

web portal

webportaal

web site

webskerm / webstee / webstek / webside

weird

nuver

what's related

besibbe ûnderwerpen / ferlykber

wheel

tsjil

whitespace

stikje romte

whole

hiele / folsleine

widget

Noch ideeën?

width

breedte

wildcard

joker

window

finster (iepen of sletten)

wizard

tsjoender / assistint

word

wurd

wrap

trochrinne

write

skriuwe

Z

 

zero

<acronym title="Haadwurd">nul</acronym> / <acronym title="tiidwurd">mei nultekens opfolje</acronym>


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.