Difference between revisions of "Localization/fy/wurdlist"

Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
|
 
|
 
<div class="ingelsk">
 
<div class="ingelsk">
== A ==
+
[[A]]
 
</div>
 
</div>
 
|
 
|

Revision as of 14:29, 21 June 2008

Ingels Frysk

A

 
abbreviate
ôfkoartsje
abort
ôfbrekke, ophâlde(afgebroken: ôfbrutsen)
aborting
ôfbrekken
about
ynfo, hoe en het(google)
abridged
ferkoarte
absent
net oanwêzich
accept
akseptearje
access
tagong, tagong oertreding
access key
tagongskaai / tagongsknop
account
rekken? yd, akkount
action
aksje / bewurking
active
aktive / warber
activate
aktivearje
actual
werklik(e)
adaptor
útwreidingskaart (mei sluven)
add
optelle, tafoegje, taheakje
address
adres oansprekke
adjust
oanpasse
adjustable
te regeljen, regelber
advanced
avansearre, útwreid
affect
beynfloedzje
alias
alias
align
rjochtsje
allocate
reservearje
allow
tastean (causaal) mooglik meitsje (concecutief)
alter
feroarje
alternate
(ôf-) wikselje
alternative key
oarre(kaai)
ambiguous
dûbelsinnich
ancestor
aldfaar
anchor
anker, <acronym title="haadwurd">ferwizing</acronym> koppelje, ferwize, <acronym title="tiidwurd">ankerje</acronym>
animated
libbene
append
efteroan taheakje
application
applikaasje, programma
apply
tapasse
appreciation
wurdearring
appropriate
passend(e)
arbitrary
diskutabel
archive
argyf, argivearje
argument
argumint
armor
befeiligje
arwurd
pylk
ascending
oprinnend
assertion
falske bewearing
assign
takenne
assignment
takenning
at sign (@)
aapke
atime
tagongstiid
attach
taheakje
attachment
taheaksel
attempt
<acronym title="tiidwurd">besykje</acronym> <acronym title="haadwurd">besykjen</acronym>
attribute
skaaimerk/attribút
authenticate
ferifiearje
authentication
oanmelding, ferifikaasje
author
skriuwer
authorisation
oanmelding
authoritative
foechhawwend
authorization
oanmelding
authorize
oanmelde
auto-detect
automatysk bepale,ûntdekke
autocompletion
automatyske ([bn]) oanfolling [zn] auto-oanfolje [ww]
availability
beskikberens
available
beskikber
avoid
mije
 
back
foarige / werom / tebek
backend
efterein
backquote
skrapke/oanhelteken/oanhellingsteken iepenje
backslash
oerbekstreek/backslash/tebekstreekje
backspace
wisker/tebek
backtrace
de paadtrochslach, trochslach
backup
reservekopy
backup diskette
trochslachskiif/bewarskiif/reservekopy-skiif
bad
ferkeard, ûnbekend, net krekt, min(ne,)
bannend
útsluten
bar
balke
base
basis/grûn
batch
trochrinnend, batchtriem
bit
partsje
blank
spaasje, leech
block
warje / warre
block special file
blokapparaattriem
blockquote
blok oanhelling
bold
fet
boot
opstarte, úteinsette, begjinne
bootloader
(op)startprogram
bounced (mail)
tebek stuitere
brace
akkolade
bracket
heak
breakpoint
ôfbrekpunt
broadcast
útstjoering
browse
blêdzje
browser
(web)blêder / (web)noasker
buffer
lyts ûnthâld
build
meitsje, bou
built-in
ynbouwd
bug
brek
button
knop
byte
part

</div>

C

 
cache
lytsûnthâld
cancel
ôfbrekke / (skrasse)
capitals lock
kaptaalskoattel
capture
opfange / fêstlizze
carriage return
oerbek(knop)
cartridge
inketpatroan, de
case
haadletter
case sensitive
haadletter gefoelich
catch
ôffange
categorize</p>
kategoriseare
cd-rom / cd-rewriter
kompakte-skiif-stasjon, kompakte-lêsskiif
cell
fakje, sel(spreadsheet)
certify
ferklearje
chain
keatling
change
feroaring / feroarje / feroare
character
karakter / teken
child
subunderdiel / subitem / bern
ciphers
sifers
circular
rûn
class
klasse
clear
leechmeitsje / leegje
client
klant / brûker
clipboard
klamboerd
clock frequency
(klok)faasje
collate
sortearje
colorization
kleurgebrûk
column
kolom
command
kommando
comment
taljochting / kommentaar
compatible
te kombinearjen / kompetibel
compact
kompakte
compiler
oersetter
complete
ree / klear / foltôge
completed
reemakke / klearmakke
Completion
dienmeitje / foltôgje / reemeitsje
compliant
foldwaan oan
compose
gearstalle
compression
yn inoar drukke (/ komprimeare)
computer
kompjûter / rekkenreau
concatenate
oan inoar skeakele / oan inoar keppele
condition
tastân
configuration
ynstelling, konfiguraasje
configure
ynstelle
conflict
striid
connect
ferbine
connection
ferbining
consecutive
opinoar folgjend
consist of
bestean út
console
betsjinningspaniel
constructor
makker
content
ynhâld
context
kontekst / ferbân
continue
trochgean
contributors
meiwurkers
control character
stjoerteken / kontrôleteken
control key
kontrôle(kaai)
convert
oersette / omsette
copy
kopieare
copyright
auteursrjocht
core
kearn
correspond
oerienkomme
corresponding
oerienkommend
corrupted
befet flaters / beskadige
count
telle
cpu, central
(sintrale)ferwurkingsienheid
crash handler
fêstrinprogramma
create
meitsje
critical
krityk
current
aktive / warber / hjoeddeistige / hjoeddeisk
cursor
rinnerke
cursor keys
stjoerknopkes
custom
oanpast
cut
knippe
cyclic
omgeand

</div>

D

 
dash
streepke
data
data
debugger
útbrekprogramma
decimal
desimaal
declaration
oanjefte
declare
oanjaan
decode
ûntsiferje
decrease
ôfnimme / ferlytsje
decrement
ôfname
default
standert
defer
útstelle / ferskowe
define
fêstlizze / definieare
definition
definysje / omskriuwing
defunct
ferdwûn
delay
opûnthâld / fertraging
delete
wiskje / útgomje
delimiter
skiedingsteken
deny
ûntkenne
department
ôfdieling
dependency
ôfhinklikheid / ôfhinklikens
deprecate
ôfkarre
descend
ôfrinne
descending
ôfrinnend
description
beskriuwing
desktop
buroblêd
destination
bestimming / de ein
detached
losmakke / loshelle
detect
ûntdekke
device
apparaat
dialog
twaspraak / (dialooch)
differ
ferskille
digest
fertarje / samling / oersicht
digit
sifer
dip sw
sirkwyskoattel
directive
opdracht
directory
triemtafel (haad-,ûndertafel)
disable
útsette, útskeakelje
disassemble
út inoar helje
discard
fersmite, weismite, fuortsmite, negearje
disk
skiif
disk drive
skiifstasjon
disk label
skiifetiket
disk operating system
skiif-bestjoering-systeem
diskette
skiif (3,5 of 5,25 toms)
displace
ferskowe
display
<acronym title="Tiidwurd">sjen litte</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">werjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">skerm</acronym> / byld
distinguish
ûnderskiede
distinguished
ûnderskied
divert
omliede
divide
dele / diele
document
dokumint
dot
punt
double
dûbel
down
del / út
downgrade
degradearje
download
ynlade
drag &amp; drop
slepe &amp; droppe
drive
stasjon
drive letter
stasjonsletter
driver
stjoerprogramma
drop-down menu
dellûk lyst, dellûk list
duplicate
duplikaat / kopy

</div>

E

 
e-commerce
e-hannel
echo
skriuwe
edit
oanpasse / bewurkje
editor
bewurker
eject
útsmytknop
email
e-post / e-berjocht / skriuwen
email address
e-(post)adres
emulate
neidwaan / imitearje
enable
oansette / ynskeakelje
english
Ingelsk
enter
ynfoere, ynfiere
enter key
ynfier(knop)
entry
ynfoer, ynfier
enumerate
opneame
environment
omkriten / omwrâld / omjouwing
eof
ein fan de triem / triemein
equal
gelyk
erase
útwiskje
error
flater
escape
útbrekke
escape key
útbrek(kaai)
evaluate
beoardiele / skôgje / evaluearje
event
barren / foarfal
example
foarbyld
exceed
oerhinne gean
exception
útsûndering
exchange
útwikselje
exclude
bûtenslute
executable
út te fieren (triem)
execute
útfiere
exist
bestean
exit
útgong
example
foarbyld / bygelyks (ned. bijv.)
expand
útwreidzje / útsette / ekspandearje
expect
ferwachtsje
expire
ferrinne / is ferrûn
explorer
ferkenner
export
fuortskriuwe
expression
útdrukking
extension
taheaksel (stip &amp; trije tekens)
extract
útpakke

</div>

F

 
fail
mislearre
false
mis / ûnwier
fatal
fataal
fault
flater / defekt
feature
mooglikheid
feedback
weromwurd
feed
nijsoanfier
field
fjild (iepen of sletten)
file
triem
file name
triemnamme (acht tekens &amp; tahl.)
filing cabinet
argyf
fill
opfolje
filter
filter
find
fine, sykje
finish
einje / foltôgje
fitness
kondysje
fix
reparearje / meitsje
flag
flagge
float
driuwe
floppy
slappe skiif / slap skyfke
flush
trochspiele
focus
fokuseare / skerpstelle
folder
map
follow
folgje
font
lettertype
foo
foo
footer
fuottekst
footnote
fuotnoat
force
forseare / trochdramme
foreign
frjemd / bûtenlâns
format
opmaak / opmeitsje / ôfmjittings / grutte
foul up
bedjerre
frame
freem / ramt / kader
free
fergees / om 'e nocht / frij / frij jaan
frontend
foarein
fully
folslein
function
funksje / doel
function key
funksjekaai
fuzzy
dizich

</div>

G

 
garbage
rommel / ûnsin , jiske
general
algemien
generate
oanmeitsje
generic
algemien
gid
groepsnûmer / groepsidentifikaasjenûmer
grammar
grammatika
graphics
grafyske foarstellings
grid
roaster / reaster
group
keppel, groep

</div>

H

 
hacker
ynkringer
handle
(ôf)hannelje / hânsel
hangup
ophingje / ôfbrekke
hard disk
fêste skiif
hard link
hurde ferbining / hurde keppeling
hardware
apparatuer
header
koptekst
help
help
hidden
ferburgen / ferstoppe
hidden file
ferburgen triem / ferstoppe triem
highlight
markearje / opljochtsje
history
skiednis / histoarje
home
thús
home / start page
begjinskerm / thússide
home directory
thústafel
home key
begjinsiker(sknop)
homepage
thússide
hostname
hostnamme / kompjûternamme
hue
kleur tint
human readable
lêsber

</div>

I

 
icon
byldkaike / ikoan
iconify
ferlytsje
identifier
namme / oandúding
idle
net aktyf
ignore
negearje
illegal
yllegaal
images
plaatsjes / ôfbyldings / printsjes(google)
import
ynfoegje / ymportearje
inch
tomme
include
ynpasse / der by dwaan
inconsistent
net konsistint
increase
tanimme / fergrutsje
indent
ynsprong
index
yndeks
info
ynformaasje
initial
earste
input
ynfoer
insert
tusken foegje / ynfoegje
install
ynstallearje
internal
yntern
interrupt
ûnderbrekking / hapering
interval
tuskenskoft
invalid
ûnjildich
issue
kwestje
italic
skeanprinte
iteration
iteraasje / herhelling
invert
omkeare / omdraaie

</div>

J

 
job
taak / opjefte
join
gearfoegje / der by komme / meidwaan
jumper
brechje
justify
útfolje / rjochtfeardigje

</div>

K

 
keyboard
toetseboerd
kill
ôfbrekke (yn ferbân fan in proses ôfslúte)

</div>

L

 
label
kaartsje
landscape
lizzende print / lânskip
language
taal
layout
ûntwerp / opmaak / omskot
leading
earste / earstkommende
led, light-emitting diode
dioade-lampke
length
lingte (/ mjitte)
letter
letter (yn'e oersetting fan in karakter; net fan in brief)
letter key
letter(kaai)
level
nivo
library
bibleteek
license
lisinsje
lime
fel grien
line
rigel
link
link, -en / skeakel / keppeling / ferwizing
list
list / lyst
load
lade
loadtime
laadtiid
local
Pleatslik
lock
slot
log in
oanmelde
log out
ôfmelde

</div>

M

 
machine
masine
mailbox
postfak
mainly
benammen
maintainer
ûnderhâlder
maintenance
ûnderhâld
major
haad
mandatory
ferplicht
map
kaart / plattegrûn
margin
marzje
match
oerien komme
matrix printer
nulleprinter
maximize
sa grut mooglik meitsje / maksimalisearje
member
ûnderdiel / lid
memory
ûnthâld
menu
menu
merchantability
ferkeapberheid
merge
gearfoegje
message
melding
method
metoade
microchip
(mikro)tsjip, -pen; -ke
minimize
minimalisearje / sa lyts mooglik meitsje
miscellaneous
mingd / ferskaat
missing
ûntbrekkend
mode
modus
modem
oerset, it
modify
oanpasse / feroarje
modus
modus
monitor / screen
(byld)skerm
motherboard
memmeboerd
mount
keppelje (tiidwurd)
mount point
keppelpunt
mouse
mûs
mouse pad
mûsmatte
mouse wheel
mûs tsjil
move
fersette / ferpleatse
movement
beweging
move up
nei boppen /omheech ferpleatse
multi
multy / mearfâldich
mutually exclusive
fan wjerskanten útsluten

</div>

N

 
name
namme
nameserver
nammetsjinner
national
nasjonaal
native
lânseigen
negation
ûntkenning / leagening
negative
negatyf
network
netwurk
next
neikommend / fierder / oare / folgjende
nick
alias
none
gjin / gjint
notation
notaasje
note
tink (der)om
notice
opmerking / taljochting
null
nul
numeric
numeryk

</div>

O

 
object
objekt
obscure
ferbergje / ferside bringe
obsolete
ferâldere / út 'e tiid
occur
foarkomme (klam op it earste wurdlid) / foarfalle
omit
weilitte / oerslaan
opaque
net trochsichtich
open
iepenje (tiidwurd) / iepen (eigenskipswurd)
operation
aksje
option
opsje / kar
optional
opsjoneel / nei eigen foarkar
order
oarder / folchoarder
original
orizjineel
others
oaren
output
útfier
overflow
oerrin
override
wichtiger wêze as / oerwâldzje / oerskriuwe / oerride
overrun
earne oerhinne gean
overwrite
oerskriuwe
owner
eigner

</div>

P

 
package
pakket
packman
grôpert
pad
opfolje
padding
opfolling
page
(blêd)side
page down
skermfoarút(knop)
page up
skermtebek(knop)
pager
semifoan
paginate
side nûmerje
paragraph
alinea / paragraaf
parallel
parallel
parent
haaditem / mem (/ boarne)
parenthesis
heakjes / heaken
parse
opdiele / ûntlede
parser
automatyske opdieler
pass
trochjaan
password
wachtwurd
paste
plakke
path
paad
pattern
patroan
peer
gelikense / allyk in brûker
pending
yn behanneling
perform
útfiere
performance
prestaasje
period
punt
permission
tastimming / tawurd
persistent
bliuwend / oanhâldend
photo
foto
pid
proses(nûmer)
pipe
<acronym title="Tiidwurd">trochslûzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">piip</acronym>
pixel
byldpunt
placement
pleatsing
play
ôfspielje
plus
plus
pointer
oanwizer
policy
belied
port
<acronym title="Tiidwurd">gaadlik meitsje foar in beskate arsjitektuer</acronym> / <acronym title="Haadwurd">poarte</acronym>
portable
draachber
portrait
steande print / portret
position
posysje
post
ferstjoere / bekend meitsje
postfix
efterheaksel
postscript
neiskrift
precede
foargean
precedence
foarrang / prioriteit
predicate
eigenskip
preference
foarkar
preferences
foarkarren
prefix
foarheaksel
premature
foarbarich / foarbatich / betiid
premision
tagongsrjochten / fergunning
preserve
behâlde
press
druk op
preview
printallyk, de
previous
foargeande / tebek / eardere
primair
primêr
print
printsje / ôfdrukke
print screen
skermprint(knop)
printer
printer / ôfdrukker
priority
prioriteit
private
persoanlik / foar jinsels
procedure
proseduere / hannelwize
process
<acronym title="Tiidwurd">behannelje</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">beärbeidzje</acronym> / <acronym title="Haadwurd">proses</acronym> / <acronym title="Haadwurd">taak</acronym>
processor
ferarbeidingsienheid / ferwurkingsienheid
profile
brûkersynstellings
program
programma
progress
avensaasje / foardering / fuortgong
promise
<acronym title="Tiidwurd">tasizze</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">ûnthjitte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">ûnthjit</acronym> / <acronym title="Haadwurd">belofte
prompt
pront, de
properties
eigenskippen
property
eigenskip
protected
beskerme
protocol
protokol
provide
oanbiede / foarsjen
provider
kedizer / ferskaffer
public
iepenbier / algemien
publish
útjaan
purge
suverje / skjin reagje

</div>

Q

 
query
fersyk / fraach
queue
wachtrige
quick
fluch, gau, snel
quit
ophâlde / beëinigje
quota
oandiel / kwota
quote
1: sitaat 2: skrapkes / klamkes

</div>

R

 
radio button
karrûntsje
radix
grûntal
random
samar in ... / samar wat
random access memory
skriuwûnthâld
range
(be)rik
rank
graad / stand
rate
<acronym title="Tiidwurd">wearde skatte</acronym> / <acronym title="Haadwurd">gong</acronym>
sample rate
bemeunsteringsfrekwinsje
raw
rûch / rûge ...
re-
opnij / op'e nij
read
lêze
readonly
allinnich lêze
real
werklik / wier / reëel
realm
gebiet / (it) ryk
reap
opstrike
receive
ûntfange / krije
recent
koartlyn / nijste
recipient
ûntfanger
recognize
werkenne
record
opnimme / fêstlizze
recursion
weromkommen / weromkear
recursively
sich werheljend / rekursyf
recycle bin
jiskefet / papierkoer
redirect
omliede / omlaat
reference
ferwizing
refresh
ferfarskje / opnij lade / op 'e nij lade
refuse
wegerje
region
gebiet
register
<acronym title="Tiidwurd">oanmelde</acronym> / <acronym title="Haadwurd">register</acronym>
regular
gewoan
rehash
op'e nij brûke
release
<acronym title="Tiidwurd">útjaan</acronym> / <acronym title="Haadwurd">útjefte</acronym>
release notes
útjefte opmerkingen
remote
op ôfstân
remove
fuortsmite
rename
omneame
repeat
werhelje
replace
ferfange
replicate
kopiearje
reply
antwurdzje
report
<acronym title="Haadwurd">rapport</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">rapporteare</acronym>
request
fersyk / freegje
require
nedich wêze / (fer)easkje
resolve
oplosse / beslúte &quot;resolve hostname&quot;: namme fan de host kompjûter fêststelle
 
resource
helpboarne
response
reaksje / antwurd
restrict
<acronym title="Tiidwurd">beheine</acronym>
restricted
beheint (eigenskipswurd)
result
útkomst / resultaat
resume
ferfetsje
retain
oanhâlde / fêsthâlde
retrieve
opsykje / earne wat úthelje
return
weromkomme / antwurdzje / opsmite
return receipt
ûntfangstbefêstiging
reverse
omkeare / eat ûngedien meitsje
revert
weromfalle / weromkeare / werom sette
revived
oplibje
revoke
ynlûke
rewind
werom spiele
rewritable cd-rom
kompakte-skriuwskiif
rich text
opmakke tekst
root
haadmap / woartel / haadfinster
wurd
rige
rule
regel / foarskrift
run
útfiere / rinne

</div>

S

 
sample
meunster / part
saturation
sêding
save
bewarje
scale
op grutte
scan
ôftaaste / opsykje
scanner
skenner
score
score
screen
skerm
screensaver
skermbefeiliging
script
skript
scroll
rolje / skowe
scrollbar
rolbalke / skobalke / skúfbalke
search
sykje
search engine
sykmasine
secundair
sekundêr
section
part / seksje
seed
begjinwearde / startwearde
seek to
gean nei
select
selektearje
semicolon
stipskrapke
send
stjoere
separate
ôfskiede
separator
ôfskieder
sequence
searje / rige
sequential
nei inoar kommend / opinoar folgje
serif
(dwers)streekje
server
tsjinner
service
tsjinst
set
samling
setting
ynstelling
setup
opset / ynstelling
share
diele / tagong jaan ta ~
shared
(hoe dit koart en bûnich oersette??) Dield?
shell
flues
shift
wikselje
shift key
wiksel
ship
ferstjoere
shortcut
fluchtoets / snelkaai
show
sjen litte / werjaan
shuffle
minge / skodzje
sign
ûndertekenje
signal
sinjaal
signature
ûndertekening
signed
ûndertekene
similar
likense
simply
ienfâldich
size
grutte
size-based
op grutte
skeleton
ramt / ramtwurk
skew
ôfwiking
slanted
skeef
slash
skeane streek / dútsk skrapke
slice
<acronym title="Haadwurd">sneed</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">yn stikken fykje</acronym>
slot
útwreidingsslúf
smoke
reek
snapshot
kykje / momintopname
socket
hâlder (/ fitting)
software
sêftguod / programmatuer
some
ienige / guon
sort
sortearje
sound card
lûdkaart
source
boarne
space
romte / spaasje
space bar
spaasjebalke
sparse
skraach
spam
ûnpost
spawn
opsmite / fuortbringe
special file
apparaattriem / stikje dat in apparaat oanstjoert
specification
opjefte / spesifikaasje
specified
oantsjutte / omskreaun / spesifisearje
specifier
oantsjutting
specify
oantsjutte / omskriuwe
spelling checker
staveringshifker
spool(mail)
mapke mei e-berjochten
spool(print)
mapke mei ôfdrukopdrachten
splitted
spjalte
spreadsheet
rekkenboerd
squeeze
yn inoar knipe
stack
steapel
stale
ferâldere
start
begjin / úteinsette
starting
begjinne
stat
"cannot stat" kin de tastân net gewaar wurde
static
bliuwend
status
tastân
stderr
standert útfier fan flaters
stdin
standert ynfier
stdio
standert yn- en útfier
stdout
standert útfier
stop
ophâlde
story
ferhaal
stream
stream
string
triedsje
strip
<acronym title="Haadwurd">streek</acronym> / <acronym title="Tiidwurd">skile</acronym>
struct
struktuer
style sheet
blêd mei typografyske rigels / stylblêd
subscribe
oanmelde / ynskriuwe
subscript
yndeks / ûnderskreaun
substitution
ferfanging
substring
dielrige
success
sukses
suffix
efterheaksel
suggest
oanriede / oanlange / oanrikke
super user
systeemberêder
superblock
superblok
superfluous
te folle
superscript
boppeskreaun
support
stypje / stipe
suppress
ûnderdrukke
suspend
útstelle
sustain
oanhâlde
swallowed
ynslokt
swap
wiksel
switch
skeakelje
symbol
symboal / teken
symbolic link
symboalyske keppeling
symlink
symboalyske keppeling
sync
lyk rinne litte
syntax
syntaksis / oardering / opbou
system
systeem / gehiel
system disk
opstartskiif
system tray
systeemfak ikoan

</div>

T

 
tab
ljepper / ljepblêd
table
tabel
table of contents
ynhâldsopjefte
tag
mark
tape
bân
target
doel
template
sjabloan / model / mal
temporary
tydlik
terminal
terminal / kontaktpunt
terminate
ôfslúte
text
tekst
text editor
tekstferwurker / skriuwboerd
theme
tema
thread
programmadiel / searje berjochten yn in diskusje
threshold
drompelwearde
tilde ('~')
golfke
timed out
ôfrûn / ferrûn
timeout
tiid is om
timestamp
tiidsoantsjutting
timezone
tiidsône
title
titel
to boot
opstarte, úteinsette
to browse
blêdzje
to copy
kopiearje
to save
bewarje
toc
ynhâldsopjefte
token
ienheid
toolbar
arkbalke
tools
ark
tooltip
koart advys oangeande beskaat ark / skermtip
trace
folgje / de trochslach
track
spoar
traditional
tradisjoneel / gebrûklik / wenstich
trailing
efteroankommend / ôfslútend
transfer
oerdracht
transient
tydlik / koart
transparent
trochsichtich
trap
ôffange
trashcan
jiskefet
troubleshouting
tsjinnichheden
truncate
ôfkappe
trust
fertrouwe
type
soart / type

</div>

U

 
uid
brûkersnûmer
unary
iendielich
unbalanced
fan't sintrum
underflow
ûnderstream
underscore
leech lizzend streekje ('_')
undo
ûngedien meitsje
undefined
net definiearre / net oantsjutte
unexpected
net ferwachte / ûnferwachts
unify
gearstalle
union
feriening
unknown
ûnbekend
unlink
losmeitsje
unlock
fan't slot helje / ûntskoattelje
unmatched
net oerienkommend
unmount
losmeitsje
unrecognized
net werkende / net weromkende
unsigned
posityf / net tekene
unsubscribe
opsizze / útskriuwe
update
bywurkje / fernije
upload
oplade / oerdrage
upgrade
ferbetterje / opwurdearje
usage
gebrûk
user
brûker
utilities
benôdigheden

</div>

V

 
valid
wier / jildich
value
wearde
variable
fariabel / wikseljend
vector
fektor
verbatim
wurdlik
verbose
breedsprakich / in protte ynformaasje jaan
verify
ferifiearje
version
ferzje
videoboard
grafyske kaart
view
byld / werjefte
violation
skeining / oertrêding
virtual
firtueel / feitlik
volatile
flechtich
volume
part / diel / skiif
volume label
skiifnamme

</div>

W

 
wallet
slûf (berchmap)
wand
stêf
warning
warskôging
warranty
garânsje
weak
kwetsber / swak
web portal
webportaal
web site
webskerm / webstee / webstek / webside
weird
nuver
what's related
besibbe ûnderwerpen / ferlykber
wheel
tsjil
whitespace
stikje romte
whole
hiele / folsleine
widget
Noch ideeën?
width
breedte
wildcard
joker
window
finster (iepen of sletten)
wizard
tsjoender / assistint
word
wurd
wrap
trochrinne
write
skriuwe

</div>

Z

 
zero
<acronym title="Haadwurd">nul</acronym> / <acronym title="tiidwurd">mei nultekens opfolje</acronym>

</div>


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.