Difference between revisions of "Getting Started (gl)"

Jump to: navigation, search
(Updated.)
m (Escoller unha versión)
Line 11: Line 11:
 
;Sincronización coa distribución de GNU/Linux
 
;Sincronización coa distribución de GNU/Linux
 
:Para atopar as dependencias de maneira doada, vexa a [[Distributions with KDE (gl)|páxina sobre distribucións de GNU/Linux con KDE]].
 
:Para atopar as dependencias de maneira doada, vexa a [[Distributions with KDE (gl)|páxina sobre distribucións de GNU/Linux con KDE]].
:Para os ''desenvolvedores'' que queiran crear un parche para un programa existente, quizais queira botarlle un ollo a [[Getting Started/EasyStartDevelopmentOnDebian (gl)|isto]].
+
:Se busca crear un parche para un programa existente, quizais queira botarlle un ollo a [[Getting Started/EasyStartDevelopmentOnDebian (gl)|isto]].
  
 
;Últimas funcionalidades
 
;Últimas funcionalidades

Revision as of 19:15, 19 November 2010


Contents

Getting Started


Requisitos previos

As versións de KDE divídense en pólas que parten da principal (trunk). Os pasos a seguir para compilar cada unha desas pólas son moi similares. Porén, cada unha ten cadanseus requisitos previos.

Terá que decidir cal é a versión que quere e a frecuencia con que empregará o ambiente de desenvolvemento.

O contido deste wiki está escrito principalmente para as distintas versións da póla 4 de KDE e sistemas GNU/Linux. Para Windows, BSD ou a póla 3 de KDE bótelle unha ollada á sección correspondente na páxina sobre como compilar KDE.

Escoller unha versión

Sincronización coa distribución de GNU/Linux
Para atopar as dependencias de maneira doada, vexa a páxina sobre distribucións de GNU/Linux con KDE.
Se busca crear un parche para un programa existente, quizais queira botarlle un ollo a isto.
Últimas funcionalidades
Póla estable ou de probas.
Desenvolvemento do núcleo
Póla principal, que é onde se engaden as últimas funcionalidades (pode ter problemas de compilación os luns).
Vexa as pólas dispoñibles
http://websvn.kde.org/branches/KDE/

Escolla as rutas

Escolla onde quere instalar KDE, e manter os directorios do código fonte e compilación. En caso de empregar a versión do sistema de Qt, pode que sexa necesario instalar o complemento QCA como administrador (root).

Directorios do código fonte e de compilación

Suxírese empregar ~/kde/src e ~/kde/build (sendo «~» o directorio persoal do usuario de KDE).
/usr/src/ sería outra posibilidade en caso de que a compilación se faga coma administrador (root).

Directorio da instalación

Estes son os directorios de instalación recomendados para as distintas situacións:

Curiosidade casual
O directorio persoal do usuario utilizado para o desenvolvemento se non quere estragar o KDE do sistema.
O seu directorio persoal, se está disposto a empregar variables de ambiente para manter versións separadas de KDE ─mediante guións─ ou en caso de que non teña outra forma de acceder ao computador.
Como administrador (root) non se recomenda a menos que teña un computador que vaia dedicarse unicamente ao desenvolvemento de KDE.
Desenvolvemento dun programa
O directorio persoal do usuario, ao igual que para o caso anterior.
Como administrador (root) será máis útil para simular o ambiente dos usuarios.
O seu directorio persoal podería simplificar o proceso de desenvolvemento.
Xestión dunha distribución
Para probar KDM, pode que lle pague a pena realizar a instalación coma administrador (root) ou nunha máquina virtual para non arriscar a integridade do sistema.
Contribuír
Manter o sistema de xeito similar a como fan outros desenvolvedores poderá simplificar a solución de erros, bótelle unha ollada ás escollas dos desenvolvedores.

Reunir os requisitos previos

Se non cumpre con algún dos requisitos previos, a compilación fallará. E a lista vai cambiando. Existen algunhas opcións, porén o sistema make pode atopar a miúdo paquetes opcionais aínda que non se pretenda empregalos, polo que pode resultar necesario desactivar algunhas desas opcións.

Qt

Sistema Qt
Adoita ser a forma máis doada de facelo porque a maior parte da xente xa o ten. Pode que teña que instalar o complemento QCA como administrador (root).
KDE-Qt
Este sistema, outrora coñecido coma qt-copy. Esta é a versión mínima de KDE que deben ter os usuarios. Pode que algúns errores estean xa corrixidos en versións máis novas de Qt, polo que ao mellor ten que solucionar pola súa conta estes erros nas versións anteriores, incluída esta.
Qt principal
Obtéñao directamente de Nokia, experimente as últimas funcionalidades, pero teña en conta que moita xente estará empregando versións anteriores de Qt.

Obter o código fonte

Action down.svg

Estamos a migrar de SVN a Git. Estamos a sufrir importantes cambios na nosa infraestrutura, pero que quede claro que se trata dun cambio complexo e popularmente aceptado do que xa se avisara con tempo*.

Compilalo

Pasos manuais
Guión en Bash con argumentos
Uso de guións.
Exemplos específicos: Compilar KDE 4.6 en Kubuntu.
Pasos específicos de cada distribución
Pode que existan compilacións para a súa distribución. Por exemplo, o Project Neon busca fornecer compilacións regulares da póla principal (trunk), e repositorios PPA coas últimas versións estables.
kdesrc-build
Este guión realizará por vostede gran parte do proceso de descarga e compilación. Pode configurarse para compilar a maior parte das versións, sendo a póla principal (trunk) a versión por omisión. Hai instrucións completas sobre o proceso en http://kdesrc-build.kde.org (en inglés) e máis aquí, e existe ademais unha lista de ficheiros de configuración probados.

Solución de erros relativos á compilación

A información sobre a solución de erros tampouco cambia moito dunhas versións a outras.

Os erros de compilación e ligazón adoitan ser o motivo de que algúns desistan. Anote coidadosamente a primeira aparición dun erro no seu proceso de compilación. Pode que se trate de algo tan simple coma unha variable de ambiente incorrecta, unha versión inesperada dunha biblioteca ou un requisito previo que non se cumpriu.

Revise os seus rexistros e busque como solucionar os erros. Se non dá atopada unha solución, probe nesta páxina sobre erros, na canle de IRC e nas roldas de correo. Pode que lle interese tamén botarlle unha ollada a esta páxina sobre casos de compilacións.

Uso de KDE

Unha vez compilado correctamente, interesaralle dispor dun bo xeito de iniciar programas e realizar as súas tarefas de desenvolvemento habituais:

Variables de ambiente

Action pen.svg

O seu sistema non saberá empregar o seu novo KDE ata que lle “diga” como atopar os programas de bibliotecas de KDE.

Preparar as ferramentas de desenvolvemento

Á hora de utilizar ferramentas de desenvolvemento, probablemente lle interese empregar os paquetes estables da súa distribución. Para máis información respecto do tema do desenvolvemento e documentación ao respecto, diríxase a esta páxina.

Abrir e crear ficheiros de proxecto de KDE

Contribuír

Action tool.svg

Pode que non necesite a ultimísima versión estable de KDE para o seu desenvolvemento. Gran parte do código vai ser idéntico dunha versión a outra, e pode que os parches que xere funcionen. Porén, a póla principal (trunk) é onde se realizan a maior parte dos cambios, e as pólas estables son principalmente para as tarefas de mantemento e a solución de erros.


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal