Difference between revisions of "Getting Started/Sources/fi"

Jump to: navigation, search
(Created page with "== Lähdekooditietokannat ja versionhallinta ==")
(Updating to match new version of source page)
 
(47 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Lähdekooditietokannat ja versionhallinta ==
 
== Lähdekooditietokannat ja versionhallinta ==
  
KDE uses a central online repository to store our Source Code and to track changes made to the codeCurrently, KDE is in the middle of migrating our main repository from [[/Subversion|Subversion (svn)]] to [[Development/Git|Git]], so some software modules currently live in Git while others are still only available from Subversion.  This means you will need to become familiar with both systems.
+
KDE käyttää keskeistä verkkotietokantaa lähdekoodin tallentamiseen ja koodiin tehtyjen muutosten jäljittämiseenNykyisin KDE on keskellä siirtymistä päätietokannastamme [[/Subversion|Subversion (sv)]] [[Development/Git|Git]] -versionhallintaan, joten jotkut koodimoduulit elävät nykyisin Git-versionhallinnassa samalla kuin toiset ovat yhä saatavissa Subversion-versionhallinnastaTämä tarkoittaa, että sinun on tutustuttava molempiin järjestelmiin.
  
== Obtaining The Source Code ==
+
== Lähdekoodin saaminen ==
  
There are three main ways of doing this:
+
Tämän voi tehdä kolmella päätavalla:
  
* Directly access the ''KDE Source Repository'' using either '''Git''' or '''Subversion''' to copy the source code as it currently is with a full history of all changesIn '''Git''' this is know as ''Cloning the repository'', in '''Subversion''' it is ''Checking-Out the code''.  This is most commonly done if you want to actively develop the code. The '''git''' repositories are available at [https://projects.kde.org/projects projects.kde.org].
+
* Hakea lähdekoodi suoraan ''KDE-lähdekooditietokannasta'' käyttäen joko '''Git'''- tai '''Subversion'''-ohjelmaa lähdekoodin kopioimiseen, koska siinä on nykyisin muutosten koko historia.  '''Git'''-ohjelmassa tämä tunnetaan ''Tietokannan kloonauksena'', '''Subversion'''-ohjelmassa se on ''Koodin Checking-Out -hakeminen''.  Tämä on kaikkein useimmiten tehty, jos haluat kehittää koodia aktiivisesti. Näistä '''git'''-tietokannat ovat saatavilla osoitteessa [https://projects.kde.org/projects projects.kde.org].
  
* Download a tarball snapshot of the Source Repository to bootstrap a '''Git''' clone or '''Subversion''' checkout.  This is a good option if you have a slow or unreliable internet connectionSee the [[/Snapshots|Source Snapshots]] page for more details.
+
* Lataa lähdekooditietokannan tar-tilannevedospakkaus '''Git'''-kloonista tai '''Subversion''' checkout-pakkauksesta esilatausohjelmalleTämä on hyvä valinta, jos sinulla on hidas ja epäluotettava verkkoyhteysKatso lisätietoja [[/Snapshots/fi|Lähdekoodin tilannevedos]] -sivulta.
* Download a tarball snapshot of just the code as at a given time or releaseThis is most commonly done if you do not want to develop the code itself but just want to use it for a stable system installation, testing a release, or developing applications outside of the KDE SC.
+
* Lataa vain tietyn hetken tai julkaisun tar-tilannevedospakkausTämä tehdään useimmiten, jos sinä haluat kehittää koodia itse, mutta haluat stabiilin järjestelmäasennuksen, julkaisun testausta, tai sovelluksen kehittämistä KDE SC:n ulkopuolella.
  
Note that "Checkout" has a different meaning in '''Git''' than it does in '''Subversion'''.
+
Huomaa, että komennolla "Checkout" on eri merkitys '''Git'''-ohjelmassa kuin sillä on '''Subversion'''-ohjelmassa.
  
== KDE Software Modules ==
+
== KDE-ohjelmistomoduulit ==
  
Within the KDE Source Repository the code is organized in ''Projects'' and ''Modules''.  There are also a number of high-level groupings of the Modules.
+
KDE-lähdekooditietokannan sisällä koodi on organisoitu ''Hankkeisiin'' ja ''Moduuleihin''.  Moduuleissa on myös lukuisia ylemmän tason ryhmityksiä.
  
 
=== Qt KDE ===
 
=== Qt KDE ===
  
The '''Qt KDE''' module is a clone of the latest Qt release with patches made by KDE to fix specific issues before they are available in a Qt release.
+
The '''Qt KDE''' module is a clone of the latest Qt release.
  
 
The Qt KDE module is available from '''Git''':
 
The Qt KDE module is available from '''Git''':
* https://projects.kde.org/projects/qt-kde
+
* https://projects.kde.org/projects/qt
  
=== KDE Support ===
+
=== KDE-tuki ===
  
The '''KDE Support''' group is a set of tools and libraries that have been developed by KDE and that various KDE modules depend upon but are not themselves dependent on the KDE Development PlatformThese libraries can thus be used by non-KDE applications without having to rely on KDE as well.
+
'''KDE-tuki''' -ryhmä on työkalujen ja kirjastojen ryhmä, joka on KDE:n kehittämä ja joista eri KDE-moduulit ovat riippuvaisia, mutta ne eivät itse ole KDE-kehitysalustasta riippuvaisiaNäitä kirjastoja voidaan siten käyttää ei-KDE -sovelluksissa ilman, että ne ovat myöskään riippuvaisia KDE:sta.
  
The KDE Support group is currently split between '''Git''' and '''SVN''':
+
KDE-tukiryhmä on nykyisin jakaantunut '''Git'''- ja '''SVN'''-tietokantojen välille:
 
* https://projects.kde.org/projects/kdesupport
 
* https://projects.kde.org/projects/kdesupport
 
* http://websvn.kde.org/trunk/kdesupport/
 
* http://websvn.kde.org/trunk/kdesupport/
  
=== KDE Software Compilation ===
+
=== KDE-ohjelmiston kääntäminen ===
  
The ''KDE Software Compilation'' (aka KDE SC) is an informal term covering all the KDE Software which is released together on the regular KDE Release Cycle.
+
''KDE-ohjelmistokääntäminen'' (eli KDE SC) on epävirallien termi, joka kattaa kaikki KDE-ohjelmistot, jotka julkaistaan yhdessä säännöllisessä KDE-julkaisusyklissä.
  
The KDE SC group is currently split between '''Git''' and '''SVN''':
+
KDE SC -ryhmä on nykyisin jakaantunut '''Git'''-tietokannan ja '''SVN'''-tietokannan välille:
 
* https://projects.kde.org/projects/kde
 
* https://projects.kde.org/projects/kde
 
* http://websvn.kde.org/trunk/KDE/
 
* http://websvn.kde.org/trunk/KDE/
  
==== KDE Development Platform ====
+
==== KDE-kehitysalusta ====
  
The ''KDE Development Platform'' group is defined as those KDE Modules that are required to run a KDE Application, i.e. the core libraries and runtime dependencies.
+
''KDE-kehitysalusta''' -ryhmä määritellään niinä KDE-moduuleina, jotka vaaditaan KDE-sovelluksen suorittamiseksi, ts. ydinkirjastot ja ajoaikaiset riippuvuudet.
  
The KDE Development Platform is available from '''Git''':
+
KDE-kehitysalusta on saatavilla '''Git'''-tietokannasta:
  
 
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdelibs KDE Libraries (kdelibs)]
 
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdelibs KDE Libraries (kdelibs)]
 
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdepimlibs KDE PIM Libraries (kdepimlibs)]
 
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdepimlibs KDE PIM Libraries (kdepimlibs)]
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdebase/kde-runtime KDE Runtime (kde-runtime)]
+
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kde-runtime KDE Runtime (kde-runtime)]
  
==== KDE Base Applications ====
+
==== KDE-perussovellukset ====
  
The ''KDE Base Applications'' group is defined as those basic applications that are required by the Workspace and other Applications, such as file management, terminal emulation and text editing.
+
''KDE-perussovellukset'' -ryhmäksi on määritelty ne perussovellukset, jotka Työtila ja muut Sovellukset vaativat, sellaisia kuin tiedostonhallinta, pääteikkunaemulointi ja tekstinkäsittely.
  
The KDE Base Applications are available from '''Git''':
+
KDE-perussovellukset ovat saatavilla '''Git'''-tietokannasta:
  
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdebase/kde-baseapps KDE Base Applications (kde-baseapps)]
+
* [https://projects.kde.org/projects/kde/applications/kde-baseapps KDE Base Applications (kde-baseapps)]
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdebase/konsole Konsole terminal emulator (konsole)]
+
* [https://projects.kde.org/projects/kde/applications/konsole Konsole terminal emulator (konsole)]
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdebase/kate Kate text editor (kate)]
+
* [https://projects.kde.org/projects/kde/applications/kate Kate text editor (kate)]
  
==== KDE Workspace ====
+
==== KDE-työtila ====
  
The ''KDE Workspace'' group (aka ''Plasma'') is defined as those KDE Modules that are needed to run a workspace, such as the Desktop or Netbook.  This group is not needed to run a KDE Application under another workspace such as Gnome or Windows.
+
''KDE-työtila'' -ryhmä (eli ''Plasma'') on määritelty niinä KDE-moduuleina, jotka tarvitaan työtilan suorittamiseen, sellaisia kuin Työpöytä tai Netbook.  Tätä ryhmää ei tarvita KDE-sovelluksen suorittamiseen muiden työtilojen kuten Gnome tai Windows alaisena.
  
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kdebase/kde-workspace KDE Workspace (kde-workspace)]
+
* [https://projects.kde.org/projects/kde/kde-workspace KDE Workspace (kde-workspace)]
  
==== KDE Applications ====
+
==== KDE-sovellukset ====
  
The ''KDE Applications'' group is defined as those KDE modules built on the KDE Development Platform that are hosted by the KDE infrastructure and are released as part of the regular KDE Release Cycle, i.e. they are part of the '''KDE SC'''.
+
''KDE-sovellukset'' -ryhmään on määritelty ne KDE-moduulit, jotka on rakennettu KDE-kehitysalustalla, joka KDE-infrastruktuuri ylläpitää ja julkaistu säännöllisesti osana KDE-julkaisusykliä, ts. ne ovat osa '''KDE SC''':tä.
  
The KDE Applications group is currently split between Git and SVN:
+
KDE-sovellusryhmä on nykyisin jaettu Git- ja SVN-tietokantojen kesken:
  
* [http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdeaccessibility/ KDE Accessibility (kdeaccessibility)]
+
* KDE Accessibility (kdeaccessibility)
 +
** http://community.kde.org/Accessibility
 +
** https://projects.kde.org/projects/kde/kdeaccessibility
 
* [http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdeadmin/ KDE Admin (kdeadmin)]
 
* [http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdeadmin/ KDE Admin (kdeadmin)]
 
* [http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdeartwork/ KDE Artwork (kdeartwork)]
 
* [http://websvn.kde.org/trunk/KDE/kdeartwork/ KDE Artwork (kdeartwork)]
Line 102: Line 104:
 
=== KDE Extragear ===
 
=== KDE Extragear ===
  
The ''KDE Extragear'' group is defined as those applications built on the KDE Development Platform that are hosted by the KDE infrastructure and have a stable release but are not part of a KDE Module and are not released as part of the regular KDE Release Cycle, i.e. they are not part of the '''KDE SC'''.
+
''KDE Extragear'' -ryhmä on määritelty niinä sovelluksina, jotka on rakennettu KDE-infrastruktuurin ylläpitämällä KDE-kehitysalustalla ja joissa on stabiili julkaisu, mutta jotka eivät ole osa KDE-moduulia ja joita ei ole julkaistu osana säännöllistä KDE-julkaisusykliä, ts. ne eivät ole osa '''KDE SC''':tä.
  
The KDE Extragear group is currently split between Git and SVN:
+
KDE Extragear -ryhmä on nykyisin jaettu Git- ja SVN-tietokantojen kesken:
  
 
* http://websvn.kde.org/trunk/extragear/
 
* http://websvn.kde.org/trunk/extragear/
 
* https://projects.kde.org/projects/extragear
 
* https://projects.kde.org/projects/extragear
  
=== KDE Playground ===
+
=== KDE-leikkikehä ===
  
The '''KDE Playground''' group is defined as those applications built on the KDE Development Platform that are hosted by the KDE infrastructure but have not yet had a stable release and may never be released.
+
'''KDE-leikkikehä''' -ryhmään on määritelty ne sovellukset, jotka on rakennettu KDE-infrastuktuurin ylläpitämällä KDE-kehitysalustalla, mutta joissa ei ole vielä stabiilia julkaisua ja joita ei ehkä koskaan julkaista.
  
The KDE Playground group is currently split between Git and SVN:
+
KDE-leikkikehäryhmä on nykyisin jaettu Git- ja SVN-tietokantojen kesken:
  
 
* http://websvn.kde.org/trunk/playground/
 
* http://websvn.kde.org/trunk/playground/
 
* https://projects.kde.org/projects/playground
 
* https://projects.kde.org/projects/playground
  
=== KDE Review ===
+
=== KDE-katselmointi ===
  
The ''KDE Review'' group is defined as those applications that are being reviewed for inclusion in a KDE Module or KDE Extragear, usually moving over from ''KDE Playground''.
+
''KDE Review'' -ryhmä on määritelty niinä sovelluksina, joita katselmoidaan mukaanottamista varten KDE-moduulissa tai KDE Extragear -ryhmässä, tavallisesti siirrettäessä niitä ''KDE-leikkikehä''stä.
  
The KDE Review group is available from Git:
+
KDE-katselmointiryhmä on saatavilla Git-tietokannasta:
  
* [https://projects.kde.org/projects/kdereview KDE Review (kdereview)]
+
* [https://projects.kde.org/projects/kdereview KDE-katselmointi (kdereview)]
  
=== KDE Translations ===
+
=== KDE-kotoistamiset ===
  
* [http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4/ KDE Translations (i18n)]
+
* [http://websvn.kde.org/trunk/l10n-kde4/ KDE-kotoistamiset (i18n)]
  
=== KDE Websites ===
+
=== KDE-webbisivustot ===
  
KDE Websites (websites/www)
+
KDE-webbisivut (websites/www)
  
 
* http://websvn.kde.org/trunk/www/
 
* http://websvn.kde.org/trunk/www/
Line 139: Line 141:
 
=== KOffice ===
 
=== KOffice ===
  
KOffice (koffice) git, stable in svn
+
KOffice (koffice) git, stabiili svn-tietokannassa
  
 
* http://websvn.kde.org/trunk/koffice/
 
* http://websvn.kde.org/trunk/koffice/

Latest revision as of 10:25, 11 March 2016


Lähdekooditietokannat ja versionhallinta

KDE käyttää keskeistä verkkotietokantaa lähdekoodin tallentamiseen ja koodiin tehtyjen muutosten jäljittämiseen. Nykyisin KDE on keskellä siirtymistä päätietokannastamme Subversion (sv) Git -versionhallintaan, joten jotkut koodimoduulit elävät nykyisin Git-versionhallinnassa samalla kuin toiset ovat yhä saatavissa Subversion-versionhallinnasta. Tämä tarkoittaa, että sinun on tutustuttava molempiin järjestelmiin.

Lähdekoodin saaminen

Tämän voi tehdä kolmella päätavalla:

  • Hakea lähdekoodi suoraan KDE-lähdekooditietokannasta käyttäen joko Git- tai Subversion-ohjelmaa lähdekoodin kopioimiseen, koska siinä on nykyisin muutosten koko historia. Git-ohjelmassa tämä tunnetaan Tietokannan kloonauksena, Subversion-ohjelmassa se on Koodin Checking-Out -hakeminen. Tämä on kaikkein useimmiten tehty, jos haluat kehittää koodia aktiivisesti. Näistä git-tietokannat ovat saatavilla osoitteessa projects.kde.org.
  • Lataa lähdekooditietokannan tar-tilannevedospakkaus Git-kloonista tai Subversion checkout-pakkauksesta esilatausohjelmalle. Tämä on hyvä valinta, jos sinulla on hidas ja epäluotettava verkkoyhteys. Katso lisätietoja Lähdekoodin tilannevedos -sivulta.
  • Lataa vain tietyn hetken tai julkaisun tar-tilannevedospakkaus. Tämä tehdään useimmiten, jos sinä haluat kehittää koodia itse, mutta haluat stabiilin järjestelmäasennuksen, julkaisun testausta, tai sovelluksen kehittämistä KDE SC:n ulkopuolella.

Huomaa, että komennolla "Checkout" on eri merkitys Git-ohjelmassa kuin sillä on Subversion-ohjelmassa.

KDE-ohjelmistomoduulit

KDE-lähdekooditietokannan sisällä koodi on organisoitu Hankkeisiin ja Moduuleihin. Moduuleissa on myös lukuisia ylemmän tason ryhmityksiä.

Qt KDE

The Qt KDE module is a clone of the latest Qt release.

The Qt KDE module is available from Git:

KDE-tuki

KDE-tuki -ryhmä on työkalujen ja kirjastojen ryhmä, joka on KDE:n kehittämä ja joista eri KDE-moduulit ovat riippuvaisia, mutta ne eivät itse ole KDE-kehitysalustasta riippuvaisia. Näitä kirjastoja voidaan siten käyttää ei-KDE -sovelluksissa ilman, että ne ovat myöskään riippuvaisia KDE:sta.

KDE-tukiryhmä on nykyisin jakaantunut Git- ja SVN-tietokantojen välille:

KDE-ohjelmiston kääntäminen

KDE-ohjelmistokääntäminen (eli KDE SC) on epävirallien termi, joka kattaa kaikki KDE-ohjelmistot, jotka julkaistaan yhdessä säännöllisessä KDE-julkaisusyklissä.

KDE SC -ryhmä on nykyisin jakaantunut Git-tietokannan ja SVN-tietokannan välille:

KDE-kehitysalusta

KDE-kehitysalusta' -ryhmä määritellään niinä KDE-moduuleina, jotka vaaditaan KDE-sovelluksen suorittamiseksi, ts. ydinkirjastot ja ajoaikaiset riippuvuudet.

KDE-kehitysalusta on saatavilla Git-tietokannasta:

KDE-perussovellukset

KDE-perussovellukset -ryhmäksi on määritelty ne perussovellukset, jotka Työtila ja muut Sovellukset vaativat, sellaisia kuin tiedostonhallinta, pääteikkunaemulointi ja tekstinkäsittely.

KDE-perussovellukset ovat saatavilla Git-tietokannasta:

KDE-työtila

KDE-työtila -ryhmä (eli Plasma) on määritelty niinä KDE-moduuleina, jotka tarvitaan työtilan suorittamiseen, sellaisia kuin Työpöytä tai Netbook. Tätä ryhmää ei tarvita KDE-sovelluksen suorittamiseen muiden työtilojen kuten Gnome tai Windows alaisena.

KDE-sovellukset

KDE-sovellukset -ryhmään on määritelty ne KDE-moduulit, jotka on rakennettu KDE-kehitysalustalla, joka KDE-infrastruktuuri ylläpitää ja julkaistu säännöllisesti osana KDE-julkaisusykliä, ts. ne ovat osa KDE SC:tä.

KDE-sovellusryhmä on nykyisin jaettu Git- ja SVN-tietokantojen kesken:

KDE Extragear

KDE Extragear -ryhmä on määritelty niinä sovelluksina, jotka on rakennettu KDE-infrastruktuurin ylläpitämällä KDE-kehitysalustalla ja joissa on stabiili julkaisu, mutta jotka eivät ole osa KDE-moduulia ja joita ei ole julkaistu osana säännöllistä KDE-julkaisusykliä, ts. ne eivät ole osa KDE SC:tä.

KDE Extragear -ryhmä on nykyisin jaettu Git- ja SVN-tietokantojen kesken:

KDE-leikkikehä

KDE-leikkikehä -ryhmään on määritelty ne sovellukset, jotka on rakennettu KDE-infrastuktuurin ylläpitämällä KDE-kehitysalustalla, mutta joissa ei ole vielä stabiilia julkaisua ja joita ei ehkä koskaan julkaista.

KDE-leikkikehäryhmä on nykyisin jaettu Git- ja SVN-tietokantojen kesken:

KDE-katselmointi

KDE Review -ryhmä on määritelty niinä sovelluksina, joita katselmoidaan mukaanottamista varten KDE-moduulissa tai KDE Extragear -ryhmässä, tavallisesti siirrettäessä niitä KDE-leikkikehästä.

KDE-katselmointiryhmä on saatavilla Git-tietokannasta:

KDE-kotoistamiset

KDE-webbisivustot

KDE-webbisivut (websites/www)

KOffice

KOffice (koffice) git, stabiili svn-tietokannassa

Calligra


This page was last modified on 11 March 2016, at 10:25. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.