Difference between revisions of "Getting Started/Sources/Anonymous SVN (gl)"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|/Sources/Anonymous SVN}}
 
 
 
{{TutorialBrowser_(gl)|
 
{{TutorialBrowser_(gl)|
  
Line 14: Line 12:
 
== Abstract ==
 
== Abstract ==
  
For those of us that like to stay on the "bleeding edge" there's an easy way to keep a local copy of the KDE sources up-to-date. No more trying to log on to ftp.kde.org to get the latest snapshot. No more wandering aimlessly through mirrors looking for one that's up to date. Just a simple command line operation to get up-to-the-minute source updates: anonymous SVN.
+
Para eses aos que lles gusta estar á última hai un xeito sinxelo de ter unha copia local das fontes de KDE actualizada. Xa non hai que ir a ftp.kde.org ou ter que ferrallar na hostia de servidores ventás buscando unha copia que estivera ao día! Cunha simple liña de comando poderemos ter o código fonte de KDE ao dia grazas ao '''SVN anónimo'''.
  
Please note that several Linux distributions now already provide KDE SVN packages, so '''building Qt and KDE from source may well not be necessary for you at all! '''See [[Getting_Started/Distribution_Packages]] for instructions and information.
+
Ten en conta que moitas dristribuzóns xa teñen paquetes do SVN de KDE, polo que '''compilar Qt e KDE pode non ser absolutamente necesario''' Bótalle unha ollada a [[Getting_Started/Distribution_Packages_(gl)]] para instrucións e información
  
== Anonymous SVN ==
+
== SVN anónimo ==
  
Using anonymous SVN is simple:
+
Usar SVN anónimo é sinxelo:
  
=== Setup Subversion ===
+
=== Configurar Subversion ===
  
First, install the subversion (svn) binary if it isn't already on your computer. Your operating system should have a package for it. Alternatively you can download and compile it yourself via the [http://subversion.tigris.org/project_packages.html svn project download page]. Please read the [[Getting_Started/Sources/Using_Subversion_with_KDE|KDE Subversion tutorial]] if you are interested in how to use Subversion.
+
Primeiro de todo, instala os binarios de subversion (svn) se é que aínda non o tes. A túa distribución debería ter paquetes. Alternativamente podes descarregalo da [http://subversion.tigris.org/project_packages.html web de svn]. Le [[Getting_Started/Sources/Using_Subversion_with_KDE_(gl)|o tutorial de Subversion de KDE]] se estás interesado en saber como usar Subversion.
  
=== Checkout KDE ===
+
=== Obter KDE ===
  
'''/home/kde/trunk/''' (often refered to as '''trunk''', for short) is where the Qt4-based KDE 4 is being developed. The following is the minimal set of modules you will need to check out to build KDE and KDE software:
+
'''/home/kde/trunk/''' (a miúdo referido como '''trunk''' (tronco), para abreviar) é onde se está a desenvolver KDE 4 (baseádo en Qt 4). O seguintes modilos son os mínimos que precisarás para compilar KDE e o software de KDE:
 
        
 
        
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
  
{{tip|Only use "'''svn co'''" or "'''svn checkout'''" for the initial checkout, you will update your local sources afterwards by using "'''svn up''' ''modulename''" or "'''svn update''' ''modulename''".}}
+
{{tip|Usa somentes "'''svn co'''" ou "'''svn checkout'''" para a obtención ('''checkout''') inicial, para actualizar logo a túa copia local usa "'''svn up''' ''modulename''" ou "'''svn update''' ''modulename''".}}
  
{{tip|If your firewall doesn't allow access to arbitrary ports, you want to substitute '''svn://anonsvn.kde.org/''' with '''svn://websvn.kde.org:443/''' above.}}
+
{{tip|Se tes un firewall que non permite acceder a portos arbitrariamente sustitue '''svn://anonsvn.kde.org/''' por '''svn://websvn.kde.org:443/''' enriba.}}
  
{{tip|Currently, Monday is the day when major changes are allowed to the '''kdelibs''' module in '''trunk'''. Due to this, you may want to avoid updating your sources on Monday unless you are working on '''kdelibs''' as there may be temporary breakages throughout the day.}}
+
{{tip|Actualmente, o luns é o dia no que se permiten os cambios gordos no módulo '''kdelibs''' en '''trunk'''. Por mor disto, pode que prefiras evitar actualizar as túas fontes locais o luns, salvo que estés a traballar nas propias '''kdelibs''', pois pode haber rupturas temporais ao longo do día.}}
  
'''qt-copy''' is a copy of the latest stable [http://www.trolltech.com Qt] release which works with KDE, put into SVN for convenience. It also contains additional patches that fix bugs or add enhancements KDE makes use of and is therefore recommended for those working with KDE from '''trunk'''. You can obtain '''qt-copy''' by doing:
+
'''qt-copy''' é a copia da última versión estábel de [http://www.trolltech.com Qt] que traballa con KDE, posto por iso no SVN. Tamén conten parches adicionais que corrixen problemas (bugs) ou engaden melloras que aproveita KDE e por iso está recomentado para os que traballan sobre '''trunk'''. Podes obter '''qt-copy''' facendo:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
  
If you wish to have a complete copy of the KDE distribution, you can simply check out the entire source tree with one command:
+
Se desexas ter unha copia completa de KDE, só tes que pór:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE   
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE   
  
'''Be aware this is a lot of source code to download'''.  The server may demote priority for such large svn requests. Depending on server load, checkout of the entire source tree could grind to a virtual halt part-way through the job.
+
'''Ollo! Isto vai baixar moito código fonte!'''.  O servidor pode reducir a prioridade das peticións grandes de svn. Dependendo da carga do servidor, pode tardar bastante.
  
{{note|It is smarter to first use [http://websvn.kde.org/trunk/KDE The KDE Source Repository Web Viewer]. Use it to choose which modules to download. This way KDE will be quicker to install and try out.}}
+
{{note|É máis intelixente para o primeiro uso tirar do [http://websvn.kde.org/trunk/KDE visor web do repositorio das fontes de KDE]. Usa iso para elixir que módulos descarregar. Este é o xeito máis rápido para instalar e probar KDE.}}
  
If you want additional software packages you can check out the following modules within '''trunk/''' as well:
+
Se queres paquetes extra podes obter no mesmo '''trunk/''':
  
 
  koffice
 
  koffice
Line 58: Line 56:
 
  kdereview
 
  kdereview
  
So, for example, if you want to check out koffice trunk, you can use
+
Se por exemplo queres obter o trunk de koffice usa:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice
  
=== Checking out trunk using snapshots ===
+
=== Obter o trunk usando as instantáneas do SVN ===
  
If you are checking out modules from '''trunk/''' you may be able to save time by using snapshotsUsing Subversion trunk snapshots is described at [[../Snapshots|the Subversion snapshots tutorial page]].
+
Se queres obter módulos de '''trunk/''' podes aforrar tempo usando as instantáneas do repositorioO uso dos repositorios está descrito [[../Snapshots_(gl)|na páxina do tutorial das instantáneas de Subversion]].
  
=== Checking out KDE 3 instead ===
+
=== Obtendo KDE 3 ===
  
If you want to track KDE 3 rather than the bleeding edge, you may retrieve the KDE 3.5 sources using:
+
Se prefires usar KDE 3 en lugar de estar á última, usa:
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/
  
And if you want the matching qt-copy:
+
Consigue tamén a copia de qt:
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy
  
=== Checking out specific releases ===
+
=== Obtendo versións específicas ===
  
KDE modules are also tagged at each release so that it is possible to get a specific release of KDE. Most KDE modules have a tag name in the format '''tags/KDE/X.Y.Z''' (where X, Y and Z represent the exact version). The arts module (only needed for KDE 2 and KDE 3) has a different format of tag name, '''tags/arts/X.Y.Z'''. For instance to get kdelibs as it was shipped in KDE 3.5.0, do:  
+
Os módulos de KDE están etiquetados en cada lanzamento, polo que é posíbel obter unha versión específica de KDE. A maior parte dos módulos teñen o formato '''tags/KDE/X.Y.Z''' (onde X, Y e Z representan a versión exactarepresent the exact version). The arts module (only needed for KDE 2 and KDE 3) has a different format of tag name, '''tags/arts/X.Y.Z'''. For instance to get kdelibs as it was shipped in KDE 3.5.0, do:  
  
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/
 
  svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

Revision as of 14:35, 14 August 2007

Guía sinxela de acceso anónimo ao SVN
Serie do tutorial   Empezando...
Prerequerimentos   None
Seguinte   Compilando KDE 4
Máis información   Control de versións con SVN (eng)

Contents

Abstract

Para eses aos que lles gusta estar á última hai un xeito sinxelo de ter unha copia local das fontes de KDE actualizada. Xa non hai que ir a ftp.kde.org ou ter que ferrallar na hostia de servidores ventás buscando unha copia que estivera ao día! Cunha simple liña de comando poderemos ter o código fonte de KDE ao dia grazas ao SVN anónimo.

Ten en conta que moitas dristribuzóns xa teñen paquetes do SVN de KDE, polo que compilar Qt e KDE pode non ser absolutamente necesario Bótalle unha ollada a Getting_Started/Distribution_Packages_(gl) para instrucións e información

SVN anónimo

Usar SVN anónimo é sinxelo:

Configurar Subversion

Primeiro de todo, instala os binarios de subversion (svn) se é que aínda non o tes. A túa distribución debería ter paquetes. Alternativamente podes descarregalo da web de svn. Le o tutorial de Subversion de KDE se estás interesado en saber como usar Subversion.

Obter KDE

/home/kde/trunk/ (a miúdo referido como trunk (tronco), para abreviar) é onde se está a desenvolver KDE 4 (baseádo en Qt 4). O seguintes modilos son os mínimos que precisarás para compilar KDE e o software de KDE:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
Ktip.png
 
Tip
Usa somentes "svn co" ou "svn checkout" para a obtención (checkout) inicial, para actualizar logo a túa copia local usa "svn up modulename" ou "svn update modulename".


Ktip.png
 
Tip
Se tes un firewall que non permite acceder a portos arbitrariamente sustitue svn://anonsvn.kde.org/ por svn://websvn.kde.org:443/ enriba.


Ktip.png
 
Tip
Actualmente, o luns é o dia no que se permiten os cambios gordos no módulo kdelibs en trunk. Por mor disto, pode que prefiras evitar actualizar as túas fontes locais o luns, salvo que estés a traballar nas propias kdelibs, pois pode haber rupturas temporais ao longo do día.


qt-copy é a copia da última versión estábel de Qt que traballa con KDE, posto por iso no SVN. Tamén conten parches adicionais que corrixen problemas (bugs) ou engaden melloras que aproveita KDE e por iso está recomentado para os que traballan sobre trunk. Podes obter qt-copy facendo:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy

Se desexas ter unha copia completa de KDE, só tes que pór:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE  

Ollo! Isto vai baixar moito código fonte!. O servidor pode reducir a prioridade das peticións grandes de svn. Dependendo da carga do servidor, pode tardar bastante.

noframe
 
Note
É máis intelixente para o primeiro uso tirar do visor web do repositorio das fontes de KDE. Usa iso para elixir que módulos descarregar. Este é o xeito máis rápido para instalar e probar KDE.

Se queres paquetes extra podes obter no mesmo trunk/:

koffice
extragear
playground
kdereview

Se por exemplo queres obter o trunk de koffice usa:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/koffice

Obter o trunk usando as instantáneas do SVN

Se queres obter módulos de trunk/ podes aforrar tempo usando as instantáneas do repositorio. O uso dos repositorios está descrito na páxina do tutorial das instantáneas de Subversion.

Obtendo KDE 3

Se prefires usar KDE 3 en lugar de estar á última, usa:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/arts/1.5/arts
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/3.5/

Consigue tamén a copia de qt:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/qt/3.3/qt-copy

Obtendo versións específicas

Os módulos de KDE están etiquetados en cada lanzamento, polo que é posíbel obter unha versión específica de KDE. A maior parte dos módulos teñen o formato tags/KDE/X.Y.Z (onde X, Y e Z representan a versión exactarepresent the exact version). The arts module (only needed for KDE 2 and KDE 3) has a different format of tag name, tags/arts/X.Y.Z. For instance to get kdelibs as it was shipped in KDE 3.5.0, do:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.0/kdelibs/

If you then want to update this checkout to KDE 3.5.5, use this command:

svn switch svn://anonsvn.kde.org/home/kde/tags/KDE/3.5.5/kdelibs
Ktip.png
 
Tip
If you used a /branch/ or /trunk/ path, then there is no need to switch, just run svn update.


Ktip.png
 
Tip
WebSVN is a convenient way to check for a tag name.


Checking out translations

If you are looking for translations and other localizations, check out the appropriate language from the l10n module.

noframe
 
Warning
The l10n module is extremely large. Be sure you have lots of time and disk space on hand before checking out the entire l10n module. Most people only check out specific language subdirectories rather than the entire l10n module.


You are now ready to start building KDE! Visit this page for instructions on building trunk or this page for instruction on compiling the last stable release.

Also of interest

  • anonsvn.kde.org is located in Tuebingen, Germany, maintained by Dirk Mueller However, a more local mirror could be faster for you than anonsvn.kde.org itself. Current mirrors are, sorted by performance:
    • kde.mneisen.org is located near Nuernberg, Germany, maintained by Martin Eisenhardt
    • www.englishbreakfastnetwork.org also hosts an anonymous SVN mirror, at the University of Nijmegen, Netherlands. Maintained by Adriaan de Groot
Be careful when switching between mirrors. SVN remembers the server in the working copy, so to switch you have to run
svn switch --relocate svn://anonsvn.kde.org/ svn://kde.mneisen.org/
in all your checkouts.
  • For a script that updates via SVN and compiles KDE automatically, see kdesvn-build.

If you're interested in setting up a svn mirror, please contact Dirk Mueller.


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal