Getting Started/Build/KDE4 (gl)

< Getting Started‎ | Build
Revision as of 10:39, 27 August 2007 by Tampakrap (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Contents

Getting_Started/Build/KDE4


{{{3}}}
 
noframe
Esta é unha tradución incompleta.
AtenciónIntrodución

Este tutorial mostra un xeito de obter KDE dende o trunk, usando sistemas baseados en Linux ou BSD. Hai tamén tutoriais para FreeBSD, Windows, Mac OS X e Solaris. Ao longo do tutorial será usada intensivamente un terminal de tipo bash.

{{{3}}}
 
noframe
Os luns córrese un maior risco de erros na compilación, pois é cando se suben os cambios nas kdelibs. O dashboard avisa desas rupturas imprevistas. Animámosche a corrixir os módulos que faien.
Atención


Software necesario

O seguinte debe estar instalado no teu sistema para poder rematar este manual de xeito satisfactorio:

 • gcc e g++ do proxecto gcc, preferíbelmente a versión 4.1 ou superior
 • svn, o cliente do sistema de control de versións Subversion.
 • pkg-config
 • librerias de desenvolvimento e cabeceiras de X11, OpenGL (mesa-common-dev e libglu1-mesa-dev), libjpeg, libpng, libungif, libclucene, librdf, libxml2 e libxslt
 • O script makeobj, que é parte de kdesdk. Podes instalalo como parte do kdesdk, (kdesdk-scripts en Debian) ou similar, ou simplemente descarregalo do WebSVN
 • O paquete shared-mime-info, que é o estándar MIME de freedesktop que está a usar KDE.
 • boost, necesitado por kdebase; logo de compilar e/ou instalar boost, para que cmake saiba onde se atopa (FindBoost), engade o directorio de boost (o que conten o subdirectorio) ao CMAKE_INCLUDE_PATH ou engade unha variábel de entorno chamada BOOST_ROOT apuntando ao directorio de boost.

Ark Linux

En Ark Linux, as dependenzas para a compilación instálanse asi:

apt-get install devel-core libxml-devel libxslt-devel bzip2-devel \ clucene-devel librdf-devel shared-mime-info xorg-Mesa-libGL-devel \ subversion boost-devel doxygen giflib-devel dbus-devel openssl-devel \ alsa-lib-devel kdesdk-scripts qt4-devel

Se prefires unha interface gráfica, selecciona os pacotes listados enriba na ferramenta de "Install Software" no Mission Control. Isto inclue a instalación de CMake, DBus e Qt, polo que podes pasar dos pasos 5, 6 e 7.

Kubuntu

En Kubuntu 7.04 (Feisty) (e, posibélmente 7.10) as dependencias para a compilación que tes que ter instaladas fanse asi: sudo aptitude install build-essential cdbs debhelper cmake \ libxml2-dev libxslt1-dev libbz2-dev libclucene-dev librdf-dev \ shared-mime-info libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev mesa-common-dev \ libxext-dev libjpeg-dev libpng-dev subversion libsm-dev libxinerama-dev \ libxrender-dev libfontconfig-dev libboost-dev libxcursor-dev doxygen \ libungif4-dev libdbus-1-dev libgpgme11-dev libssl-dev libgpgme11-dev \ libasound2-dev kdesdk-scripts

Podes evitar a instalación manual de CMake 2.4.6 e DBus facendo: sudo aptitude install libdbus-1-dev cmake

Para ter un framework completamente funcional para a documentación do API tamén precisarás: sudo aptitude install graphviz

openSUSE

En openSUSE 10.2 e posteriores, podes instalar pacotes usando a ferramenta Zypper: sudo zypper install <package-name>

En versións vellas de SUSE, podes usar YaST: su yast -i <nomepacote>

Pacotes precisos

Os pacotes que precisarás instalar son os seguintes: xorg-x11-devel libxml2-devel kdesdk3 clucene-core-devel boost-devel libjpeg-devel liblrdf-devel libpng-devel libxslt-devel libredland-devel Mesa-devel giflib-devel subversion gcc gcc-c++

Pacotes opcionais

Podes saltar a instalación de Qt 4.3, CMake 2.4.6 e DBus engadindo o repositorio do Servizo de Compilación de KDE 4 de openSUSE (openSUSE Build Service KDE4 Repository) ás tuas fontes de compilación.

Para openSUSE 10.2 e superior fai: sudo zypper service-add http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/openSUSE_10.2 KDE4-102

Para versións antigas de SUSE Linux fai: su installation_sources -a http://software.opensuse.org/download/KDE:/KDE4/[A TÚA VERSIÓN DE SUSE]

Agora instala os seguintes pacotes (e as suas dependencias): cmake dbus-1-devel libqt4-devel

Para ter un framework completamente funcional para a documentación do API tamén precisarás: graphviz

Pacotes cos binarios de CMake para openSUSE están disponíbeis no servizo de compilación de openSUSE.

Gentoo

Instalar a man

Para ter as ebuilds máis estábeis lembra sincronizar a árbore de portage antes de comezar.

Precísase que estean unmasked e/ou mantidas(kept) nunha versión anterior para continuar.

 1. echo 'x11-libs/qt' >> /etc/portage/package.unmask
 2. echo 'dev-util/cmake' >> /etc/portage/package.unmask
 3. echo 'dev-cpp/clucene' >> /etc/portage/package.unmask
 4. echo '>dev-cpp/clucene-0.9.16a' >> /etc/portage/package.mask

Comproba que tes activada a bandeira berkdb USE para redland, ou nepomuk non funcionará:

 1. echo 'dev-libs/redland berkdb' >> /etc/portage/package.use


Estes son os pacotes que tes que instalar, moitos deles xa estarán instalados no teu sistema, polo que podes saltalos engadindo a bandeira de update en emerge.

$ emerge -avu ebuild/name

sys-devel/gcc
dev-util/subversion
dev-util/pkgconfig
x11-base/xorg-x11
media-libs/glut
media-libs/mesa
media-libs/jpeg
media-libs/libpng
media-libs/giflib
dev-cpp/clucene
dev-util/cppunit
media-libs/liblrdf
dev-libs/libxml2
dev-libs/libxslt
x11-misc/shared-mime-info
kde-base/kdesdk-scripts
dev-libs/boost
x11-libs/qt
dev-util/cmake
sys-apps/dbus
dev-libs/redland

Supondo que fixeches emerge desas ebuilds, podes saltar os pasos de compilación a man e proceder á sección de kdesupport.

Boa sorte!

Instalar via portage

Podes instalar os pacotes de KDE4 directamente via: emerge -a <packagename>

Para conseguir as cousas que precisas, install layman e and then pull in the KDE overlay (que contén ebuilds experimentais de KDE): layman -a kde Logo disto precisas axustar algunhas bandeiras USE KDE 4 e dicirlle a portage que use as ebuilds de proba de KDE 4 en lugar das estábeis de KDE 3.

Deste xeito portage encargarase das dependencias por ti.

Instrucións detalladas sobre compilar KDE 4 en Gentoo via portage podes atopalas no wiki de overlay sobre KDE. Tamén fálase no fío: KDE 4 monolithic ebuilds.

Crear unha conta de usuário para o desenvolvimento de KDE 4

{{{3}}}
 
noframe

Algunha xente usa contas de usuário separadas para KDE 4 (por se, por exemplo, un bug elimina arquivos por erro), as instrucións a seguir están escritas segundo esa aproximación.

Sen embargo, é moito máis eficiente ter todo nunha simple conta de usuario, bótalle unha ollada a Productividade mellorada con guións de shell en KDE 4 para máis detalles.

De todos os xeitos, podes seguir as instrucións de abaixo, pero non poñas variábeis de entorno no teu .bashrc, ponas nun arquivo separado das tuas fontes para intercambialo co entorno de KDE 4.

Nota


Opción 1: Liña de comandos

useradd -m kde-devel passwd kde-devel

Opción 2: Usando KControl

No canto de usar os comando de enriba, podes usar o módulo de usuario do Centro de Control de KDE, se xa tes instalado KDE 3.

Configurando o entorno

Copia o ~/.bashrc do teu usuario normal á nova conta de kde-devel. De seguir, copia e pega os contidos do .bashrc de exemplo en ~kde-devel/.bashrc. Asegura-te de comentar a liña alias make=makeobj se non tes o comando makeobj disponíbel. Posíbelmente querrás modificar o path (camiño) para ter seguro que non inclue os paths do teu KDE3. Para facelo executar, tes que ter aberta unha nova bash ou executar: source ~/.bashrc

Isto proporcionará aceso aos comandos como cmakekde que son usados ao longo deste tutorial asi como asegurará que os paths aos binarios de Qt, KDE e CMake están correctamente.

Para máis información, bótalle unha ollada ao tutorial de Productividade mellorada con guións de shell en KDE 4.

Cambiar a un novo usuário

Para usar o novo usuário kde-devel: (non esquezas o guión) su - kde-devel

A consola do usuario de desenvolvemento

Algúns sistemas están configurados para que os novos usuarios usen /bin/sh por defecto. Se non é o caso no teu podes saltarte esta sección (por exemplo se usas Ark Linux). Traballar con /bin/sh pode ser moi inconvinte, probablemente queras cambiala a /bin/bash ou outra consola.

Opción 1: Coma o usuario kde-devel

Se non tes privilexios de root e o teu sistema soporta o cambio da túa propia consolo co comando chsh, podes cambiala a /bin/bash con: chsh -s /bin/bash kde-devel

Opción 2: Coma usuario root

Se o teu sistema inclúe o comando usermod podes executa-lo seguinte coma root: usermod -s /bin/bash .

Outra opción é executa-lo comando vipw coma root para editar /etc/passwd de forma segura. Procura 'kde-devel' no arquivo e cambia '/bin/sh' no final da liña por '/bin/bash', garda os cambios e sae.

Poderás usa-la nova consola cando voltes a entrar coma usuario kde-devel.

D-Bus

QtDBus e KDE funcionan coas versións de D-Bus 0.62, 0.92 e posteriores. As versións 0.60 e 0.61 tamén poderían funcionar, aínda que non foron probadas. As versións 0.90 e 0.91 non funcionan. Recomendamos usar versións posteriores á 1.0 (polo menos 0.94), considera actualizar se aínda non o fixeches.

Podes salta-la seguinte sección se tes unha versión de D-Bus suficientemente recente ou non desexas actualizala.

Antes de continuar asegúrate ter cabeceiras e bibliotecas X11 dispoñibles. A quinta liña do guión de configuración das seguintes instruccións debería ler:

Building X11 code:    yes

A receita

{{{3}}}
 
noframe
Non esquezas configura-lo entorno adecuadamente, tal coma se describiu na sección Configurando o entorno. É preciso para que as funcións cs e cb funcionen.
Consello


cs # 'cs' é unha función bash, prema aquí para saber máis 
wget http://dbus.freedesktop.org/releases/dbus/dbus-1.0.2.tar.gz
tar -xvzf dbus-1.0.2.tar.gz
cd dbus-1.0.2/
./configure --prefix=$DBUSDIR --localstatedir=/var
make
sudo make install
sudo dbus-uuidgen --ensure

¿Que acontece?

Tras cambiar ó directorio das fontes (liña 1) descárgase o código de D-Bus dende freedesktop.org (liña 2) e descomprímese (liña 3). Éntrase no directorio de D-Bus recén creado (liña 4) e configúrase á construcción usando o guión configure (liña 5). Unha vez D-Bus está construído (liña 6) e instalado (liña 7) usamo-la utilidade dbus-uuidgen para instalar un arquivo de identificación de máquina que permite executar D-Bus automáticamente ó comezo da sesión de escritorio (liña 8).

Ten en conta que precisas ter permisos de escritura en /var para os dous últimos pasos. Se o teu sistema non posúe o comando sudo podes usar su no seu canto, por exemplo su -c "make install".

CMake

Podes saltarte esta sección se tes instalado CMake versión 2.4.5 ou superior.

Deberías poder usar directamente os binarios dispoñibles na páxina de CMake. Tamén tes paquetes específicos para distintas distribucións.

A receita

cs # 'cs' é unha función bash, prema aquí para saber máis
wget http://www.cmake.org/files/v2.4/cmake-2.4.6.tar.gz
tar -zxf cmake-2.4.6.tar.gz
mkdir cmake-build
cd cmake-build 
../cmake-2.4.6/bootstrap
make
sudo make install

¿Que acontece?

Primeiro imos ó directorio das fontes do usuario kde-devel (liña 1), descargamo-las fontes de CMake (liña 2) e descomprimímolas (liña 3). Creamos un directorio onde construir CMake (liña 4) e entramos nel (liña 5). Executamo-lo guión autosuficiente de CMake para configura-la súa construcción (liña 6), construímolo (liña 7) e instalámolo usando o usuario root (liña 8).

Se o teu sistema carece do comando sudo podes executar su -c "make install" no seu canto.

Qt

A continuación precisamos a biblioteca Qt4 que reside no repositorio de KDE. Grántese a construcción de KDE con Qt 4.3 mentres que as versións 4.2 e anteriores non funcionarán. Deberías usa-la copia que reside nos servidores Subversion de KDE (ten en conta que algunhas distribucións (por exemplo Debian) adoitan ofrecer Qt cos parches de KDE xa aplicados polo que poderías querer "facer trampas" e usar a Qt precompilada da túa distribución).

A receita

cd
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/qt-copy
cd qt-copy
./apply_patches
./configure -qt-gif -no-exceptions -debug -fast \
 -prefix $QTDIR -nomake examples -nomake demos
make -j2
# se non o instalamos limparemos os arquivos obxecto 
# para aforrar espacio
if [ $QTDIR = `pwd` ]; then \
find . -name '*.o' -exec rm {} \; ; \
else make install; fi;

¿Que acontece?

Cambiamos ó directorio home do usuario kde-devel (liña 1) e descargamo-las fontes con subversion (svn) dende o repositorio de KDE (liña 2). Tras entrar no directorio qt-copy resultante (liña 3), executamo-lo guión que manexa os parches incluídos en qt-copy (liña 4).

Unha vez aplicados os parches configuramo-la construcción co guión configure (liñas 5 e 6). As distintas opcións do comando explícanse no arquivo qt-copy/README.qt-copy. Por último construímos Qt cos requerimentos mínimos para KDE (liña 7) e instalámola. Se o directorio de instalación é o actual (liña 8) liberamos espazo (liña 9). Se desexas obter tódolos exemplos e demostracións podes construílos individualmente ou simplemente executar make dende o directorio qt-copy.

Decátate de que a instalación non precisa privilexios root xa que instala Qt localmente en $QTDIR. En calquera caso só é precisa a instalación se $QTDIR é diferente a $HOME/qt-copy, o cal non é o caso se seguiches totalmente as instruccións.

Solución de problemas

Se obtés "error: X11/Xlib.h: No such file or directory", instala o paquete de desenvolvemento de xorg (o nome variará en distintas distribucións, por exemplo é xorg-dev en sistemas baseados en Ubuntu coma Kubuntu).

Se obtés erros acerca de definicións non atopadas no paso de configuración, comproba o valor de $QMAKESPEC. Algunhas distribucións fan que apunte directamente a Qt instalada no sistema. Se unset QMAKESPEC arranxa o problema probablemente queras engadilo ó guión ~/.bashrc.

Se obtés un erro ".pch/debug-shared/QtCore" é debido a que Qt-4.3 habilita cabeceiras precompiladas se o teu gcc o soporta, pero por alguha razón no che funciona. Se usas distcc, configura Qt con -no-pch. Se usas icecream actualiza á derradeira versión dende svn trunk.

Proba a executar calquera programa Qt coma assistant. Atención: Pode ser que precises executar xhost +local:kde-devel coma o teu usuario normal de kde3 para executar este programa. Se espeta en QSpanData::adjustSpanMethods enton o problema é o estilo oxygen. Tenta eliminar lib/kde4/plugins/styles/kstyle-oxygen.so e lib/kde4/plugins/styles/oxygen.so se existen no prefixo de instalación de KDE.

kdesupport

{{{3}}}
 
noframe
Se chegaches a esta sección sen ler Configurando o entorno, as receitas non funcionarán. As receitas son correctas; cs e cb non son erratas. Precisas te-lo entorno configurado adecuadamente para que funcionen estas instruccións.
Atención


En kdesupport están moitas bibliotecas das que dependen as aplicacións KDE, incluíndo Strigi e Soprano para procuras e metadatos, eigen para efectos visuail en aplicacións coma Kalzium, taglib para os reprodutores de audio e qca para as necesidades criptográficas.

Strigi ten unhas cantas dependencias de seu: precisarás as cabeceiras e bibliotecas para libz, libbz2, openssl (libcrypto ou libssl), libclucene (versión 0.9.16, a 0.9.17 non funciona), e libxml2 ou libexpat.

A receita

cs # cs non é unha errata
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/kdesupport/
cd kdesupport
cmakekde

¿Que acontece?

Entramos no directorio das fontes (liña 1). Descargamo-las fontes en kdesupport con subversion (liña 2), entramos no novo directorio ~/kde/src/kdesupport (liña 3) e comezamos a construcción (liña 4). Uhna vez remate ficaremos no directorio de construcción.

Solución de problemas

Se obtés:

 cmakekde: command not found

tes que ir manualmente ó directorio kdesupport e executa-lo comando cmakekde. Se continúa se funcionar debe haber un erro no teu .bashrc.

Se obtés:

CMake Error: This project requires some variables to be set,
and cmake can not find them.
Please set the following variables:
LIBXML2_INCLUDE_DIR (ADVANCED)

tes que instala-los paquetes de desenvolvemento de libxml2.

Se obtés:

CMake Error: Could NOT find REDLAND

precisas librdf de Redland. Se a túa distribución non ofrece o paquete librdf, podes atopa-las fontes en http://download.librdf.org/source/ e construíla. (Usuarios de Gentoo: O ebuild para librdf chámase dev-libs/redland)

Se obtés:

Fetching external item into 'kdesupport/admin'
Error validating server certificate for 'https://...'

bótalle un ollo a Usando Subversion con KDE.

Se obtés:

FILE cannot create directory: /usr/lib[64]/qt4/plugins/crypto. Maybe need administrative privileges.
- - -
make: *** [install] Error 255

bótalle un ollo ó arquivo .bashrc descrito arriba, ¿son correctos os camiños? Tamén pode ser que insalaches os paquetes qt4 da túa distribución saltandote a construcción de Qt descrita arriba. Constrúe qt-copy coma se describe arriba, se non funciona instálaa con "sudo make install"

kdelibs

Xa podemos comezar a construí-las bibliotecas base de KDE.

A receita

cs # cs non é unha errata
mkdir KDE && cd KDE
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdelibs
cd kdelibs
cmakekde

¿Que acontece?

Entramos no directorio das fontes (liña 1), creamos o directorio KDE e entramos nel (liña 2). Descargamo-las fontes de kdelibs con subversion (liña 3), entramos no novo directorio ~/kde/src/KDE/kdelibs (liña 4) e comezamos a construír (liña 5). Unha vez rematada a construcción ficaremos no directorio de construcción de kdelibs.


{{{3}}}
 
noframe
Pode haber dependencias incumpridas no teu sistema xa que é doado perder de vista esa información na saída de cmakekde. Podes executar cmake $KDE_SRC/KDE/NOME_MODULO antes de construi-los módulos para comprobalo.
Consello


Módulos de CMake adicionais específicos de KDE

Hai módulos de CMake adicionais en kdelibs/cmake/modules/ precisos para construir aplicacións KDE4. Estes módulos instalaranse automáticamente cando instales kdelibs.

Solución de problemas

Se tes problemas construíndo kdelibs asegúrate de que o software indicado na sección Software necesario está instalado e funciona. Outras pistas posibles son:

 • Se o comando cmakekde faia dicindo que CMake precisa unha construcción fóra do directorio das fontes, elimina ~/kde/src/KDE/kdelibs/CMakeCache.txt e proba outra vez.

Se cmakekde segue dando o mesmo erro proba esto:

cd
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$KDEDIR \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=debugfull \
-DKDE4_BUILD_TESTS=ON \
~/kde/src/KDE/kdelibs
make
make install
 • Se recibes un erro dicindo "Please create a separate build directory and run 'cmake path_to_kdelibs [options]' there.", precisas entrar ó directorio de construcción antes de executar cmakekde (por exemplo cs KDE/kdelibs && cb && cmakekde. Se a mensaxe persiste executa 'svn status' no directorio kdelibs e elimina tódolos arquivos etiquetados con '?'.
 • Se non se atopou Qt ou atopouse unha versión errónea asegúrate de que o qmake das Qt que precisas é o primeiro no PATH.
 • Se os problemas persisten proba a opción --keep-going de CMake.
 • Precisa-la biblioteca libungif, de outro modo terás o erro "Could NOT find GIF".
 • Actualización a Qt-4.3: se obtés un erro de ligazón en kjsembed sobre QScriptEngine, edita CMakeCache.txt en kdelibs e elimina as liñas que teñan QT_QTUITOOLS_LIBRARY e executa make outra vaz (esa biblioteca ten unha nova dependencia e o código cmake que a engade precisa executarse).
 • Se obtés CMake Error: KDE Requires Qt to be built with SSL support

, instala openssl-devel e recompila Qt.

 • Se obtés kdelibs/kimgio/ico.cpp:188: undefined reference to `QImage::jumpTable()' significa que construiches Qt sen soporte Qt3.

kdepimlibs

After kdelibs, but before kdebase, you need to build and install kdepimlibs.

The Recipe

cs KDE # cs is not a typo
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdepimlibs
cd kdepimlibs
cmakekde

What's Happening

We go into the KDE source directory (line 1), download the source code for kdepimlibs using subversion (line 2) and then go into the new ~/kde/src/KDE/kdepimlibs directory (line 3). We then commence the build (line 4). This will leave us in the kdepimlibs build directory after the build is completed.

Troubleshooting

If you have trouble compiling kdepimlibs:

 • the cmakekde command may require a later version of the gpgme library. This is available from the project's web site: http://www.gnupg.org/(en)/download/index.html - please note that the build of gpgme also requires libgpg-error, also available from the same location. Both libraries are installed by the "./configure", "make" and "sudo make install" sequence, with the gpgme library configured with the additional "--with-gpg-error-prefix" parameter. You may need to overwrite your existing "/usr/bin/gpgme-config" file with the newer version for the kdepimlibs to pick up the new install.

kdebase

You may need kdebase for some kioslaves.

The Recipe

cs KDE # cs is not a typo
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/kdebase
cd kdebase
cmakekde

Troubleshooting

If you have troubles compiling kdebase:

 • Make sure you have the libxss headers installed. (Usually you got undefined references on xscreensaver objects if you do not have those headers)
 • which meinproc has to deliver /home/kde-devel/kde/bin/meinproc
 • if cmakekde can not find the path of kdepimlibs, edit the file $KDE_BUILD/KDE/kdebase/CMakeCache.txt and manually set KDEPIMLIBS_INCLUDE_DIR:PATH=$KDE_BUILD/kdepimlibs
 • if you get an error saying "Please set the following variables: X11_XTest_LIB (ADVANCED)", install the devel package of Xtst. On some systems, this is packaged separately from xext and called x11proto-xext-dev or libxtst-dev. You may also need to remove the CMakeCache.txt file in the build dir after installing the package.
 • the same for "X11_Xinerama_LIB (ADVANCED)" where you will need the devel package for xinerama.
 • if you get an error complaining about a missing variable X11_Xrandr_LIB, you need the devel package for libxrandr (libxrandr-devel on ubuntu-systems)
 • if you get the error "Please set the following variables: FONTCONFIG_INCLUDE_DIR, FONTCONFIG_LIBRARIES (ADVANCED)", then you need to install the libfontconfig headers
 • if you get the error "CMake Error: This project requires some variables to be set, and cmake can not find them. Please set the following variables: KMETADATA_LIBRARIES", you need to install soprano from kdesupport and to rebuild kdelibs
 • if you get the error "‘XserverRegion’ does not name a type" make sure you have libxcomposite headers installed (libxcomposite-dev in ubuntu)

Generating local API documentation

Although the API documentation for KDE is available online at api.kde.org, it is sometimes useful to have it on your own disk, for example when you want to use KDevelop for browsing the documentation or when you are not able to be online all the time.

Be aware that generating the API documentation can take several hours and takes almost half a gigabyte of diskspace. The generation is handled by a script in kdelibs/doc/api, you need doxygen to be able to run it.

To build the API documentation for kdelibs, type the following:

cs KDE/kdelibs # cs is not a typo
$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
--doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .

Repeat for other modules as desired.

cd <module home>
$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/api/doxygen.sh \
--doxdatadir=$KDE_SRC/KDE/kdelibs/doc/common .

Another, even easier method involves downloading this Doxyfile to your local system. Then simply change directory to where you want to create the documentation and run % doxygen /path/to/Doxyfile Then review the file doxygen.log to see the doxygen errors and warnings. You'll find the actual documentation in the apidocs subdirectory.

Permanecendo actualizado

Para manter a instalación de KDE4 actualizada, cada modulo instalado debe ser actualizado periódicamente. O Luns é o día dos grandes cambios en kdelibs, Martes pode ser o mellor día para isto. Para cada módulo obtido, executa svn up e make.

Por exemplo: cs kdesupport # cs non é un erro svn up cb # cb non é un erro make -j2 VERBOSE=1 && make install

Problemas xerais

De vez en cando, despois de algún comando svn up, algunhas ferramentas usadas na cadea de construcción de KDE cambian o formato da súa saída. Por exemplo, os arquivos kcfg son lidos por kconfig_compiler para producir diálogos de configuración. CMake non detecta esos cambios, e a compilación podería fallar. Un rodeo e forzar sempre a rexeneración de todolos arquivos:

find $KDE_SRC/KDE/kdebase -name "*.kcfg" | xargs touch

O mesmo aplicase a arquivos ui producidos polo deseñador Qt.

¡Éxito!

Agora estás listo para comezar a construir outros módulos svn da mesma maneira que construiches kdebase, executa e proba KDE4 ou escribe os teus propios parches e aplicacións.

Mira o tutorial Configura KDE4 para desenvolvemento de como comezar aplicacións KDE 4 e como usar o KDevelop para traballar nelas.


KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal