< Development‎ | Tutorials
Revision as of 12:32, 2 March 2008 by Tampakrap (talk | contribs) (yhdys sanat, ikoni->kuvake, pilkut yms. raskaahkoa stilisointia)

Development/Tutorials/Using KActions (fi)


Development/Tutorials/Using_KActions


Opas 3 - KActions ja XMLGUI
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   Opas 2 - main-ikkunan luonti, XML-perustietous
What's Next   Opas 4 - tallentaminen ja avaaminen
Further Reading   None

Lyhyesti

Tämä opas esittelee toiminnot, engl. actions. Toiminnot tarjoavat yhtenäisen tavan vuorovaikuttaa ohjelman kanssa.

Jos esimerkiksi haluamme antaa oppaasssa 3 käyttäjlle mahdollisuuden tyhjentää tekstieditori hiiren näpäytyksellä työkaluriviltä Tiedosto-valikon kautta tai vaihtoehtoisesti äppäinyhdistelmän avulla, voidaan tämä toteuttaa helposti käyttämällä KAction-luokkaa.

Introtokdetutorial3.png

KAction

KAction on objekti joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon kuvakkeesta ja näppäinyhdistelmistä, jotka on liitetty johonkin toimintoon. Toiminto taas on yhdistetty slotiin, joka huolehtii toiminnon suorittamisesta.

Koodi

main.cpp

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 1. include "mainwindow.h"

int main (int argc, char *argv[]) {

 KAboutData aboutData( "tutorial3", "tutorial3",
   ki18n("Tutorial 3"), "1.0",
   ki18n("A simple text area using KAction etc."),
   KAboutData::License_GPL,
   ki18n("Copyright (c) 2007 Developer") );
 KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
 KApplication app;

 MainWindow* window = new MainWindow();
 window->show();
 return app.exec();

} Tällä kerralla muutokset tähän tiedostoon ovat hyvin vähäisiä. Ainoastaan "tutorial 2" on korjattu "tutorial 3".

mainwindow.h

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <KXmlGuiWindow>
 2. include <KTextEdit>

class MainWindow : public KXmlGuiWindow {

 public:
  MainWindow(QWidget *parent=0);
 private:
  KTextEdit* textArea;
  void setupActions();

};

 1. endif

Otsikkotiedostoon on lisätty void setupActions(), jossa tehdään kaikki tarvittavat asettelut toimintoa varten.

mainwindow.cpp

 1. include "mainwindow.h"
 1. include <KApplication>
 2. include <KAction>
 3. include <KLocale>
 4. include <KActionCollection>
 5. include <KStandardAction>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)

  : KXmlGuiWindow(parent)

{

 textArea = new KTextEdit;
 setCentralWidget(textArea);
 setupActions();

}

void MainWindow::setupActions() {

 KAction* clearAction = new KAction(this);
 clearAction->setText(i18n("Clear"));
 clearAction->setIcon(KIcon("document-new"));
 clearAction->setShortcut(Qt::CTRL + Qt::Key_W);
 actionCollection()->addAction("clear", clearAction);
 connect(clearAction, SIGNAL(triggered(bool)),
     textArea, SLOT(clear()));
 KStandardAction::quit(kapp, SLOT(quit()),
            actionCollection());
 setupGUI();

}

Selvitys

Tämä perehdytys perustuu edelliseen perehdytykseen. Suurin osa koodimuutoksista on mainwindow.cpp tiedostossa. Muodostajassa kutsutaan nyt setupActions() setupGUI() sijaan. setupActions():ssa sijaitsee uusi KAction-koodi, joka lopuksi kutsuu setupGUI()-funktiota.

KAction objektin luominen

KActionin käyttöönotossa on muutamia vaiheita. Ensimmäinen on sisällyttää KAction-kirjasto ja luoda uusi KAction:

 1. include <KAction>

... KAction* clearAction = new KAction(this);

KAction:n ominaisuuksien asettelu

Teksti

Nyt meillä siis on KAction objekti, joten voimme alkaa muokkaamaan sen ominaisuuksia. Seuraava koodi asettaa tekstin, joka näytetään valikossa sekä työkaluvalikossa olevan kuvakkeen alapuolella. clearAction->setText(i18n("Clear")); Huomaa että teksti on syötetty i18n()-funktion läpi. Tämä on välttämätöntä jotta käyttöliittymä on käännettävissä eri kielille. Lisätietoja lokalisoinnista löytyy i18n perehdytyksestä).

Ikoni

Jos toiminto on tarkoitus näyttää työkalurivillä, olisi hyvä jos sillä olisi toimintoa kuvaava ikoni. Seuraava koodi asettaa standardin KDE document-new(Uusi asiakirja) -kuvakkeen clearAction toiminnolle: clearAction->setIcon(KIcon("document-new"));

Pikanäppäinyhdistelmä

Pikanäppäinyhdistelmän asettaminen toiminnollemme on yhtälailla helppo. Seuraava koodi osoittaa yhdistelmän Ctrl+W clearAction toiminnolle: clearAction->setShortcut(Qt::CTRL + Qt::Key_W);

Kokoelmaan lisääminen

Jotta toimintoon olisi mahdollista päästä käsiksi XMLGUI-kehyksen (selitetään tarkemmin myöhemmin) kautta, se pitää lisätä ohjelman toimintokokoelmaan. Toimintokokoelmaa käsitellään actionCollection()-funktion avulla seuraavasti: actionCollection()->addAction("clear", clearAction); Tässä clearAction KAction on lisätty kokoelmaan nimellä clear. Nimeä (clear) käytetään XMLGUI-kehyksessä kuvaamaan tätä toimintoa.

Toiminnon yhdistäminen

Kun toiminto on asetettu kuntoon, se pitää yhdistää johonkin, joka toteuttaa toiminnon. Tässä tapauksessa (koska haluamme tyhjentää tekstialueen), yhdistämme toiminnon KTextEdit:n kuuluvaan clear()-funktioon (joka tyhjentää tekstialueen) seuraavasti: connect( clearAction, SIGNAL( triggered(bool) ),

    textArea, SLOT( clear() ) );

Tämä sama voidaan tehdä Qt:n kanssa käyttämällä QAction.

KStandardAction

Lähes jokaisessa KDE-ohjelmassa esiintyviä toimintoja varten (esim. 'sulje', 'tallenna' ja 'avaa') on olemassa valmiita toimintoja, jotka ovat käytettävissä KStandardAction:n avulla.

Nämä ovat erittäin helppoja ottaa käyttöön. Kun ensin on otettu kirjasto käyttöön (#include <KStandardAction>), tarvitsee vain ottaa haluttu toiminto käyttöön, esim: KStandardAction::quit(kapp, SLOT(quit()), actionCollection()); Tämä luo Lopeta-toiminnon, oikean kuvakkeen, tekstin ja pikanäppäinyhdistelmän kanssa. Toiminto myös lisätään Tiedosto-valikkoon.

Toiminnon lisääminen valikoihin ja työkaluriville

Tällä hetkellä uusi "Tyhjennä" toiminto on luotu. Sitä ei kuitenkaan ole vielä yhdistetty yhteenkään valikkoon tai työkaluriviin. Tähän tarkoitukseen käytämme XMLGUI-nimistä KDE-tekniikkaa. Sen avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi siirrettävät työkalurivit.

Note
Myöhemmissä KDE4 versioisssa XMLGUI-kehys saatetaan vaihtaa liveui-kehykseen, mutta tällä hetkellä XMLGUI on ainoa oikea tapa asettaa käyttöliittymä


XMLGUI

KXmlGuiWindow:n setupGUI()-funktion käyttöliittymän muodostus on riippuvainen XMLGUI-järjestelmästä, joka hakee XML-tiedostosta käyttöliittymän muodostuksessa tarvittavat tiedot.

XML-tiedoston nimeämissäännöt ovat riippuvaisia ohjelmannimestä, joka on asetettu KAboutData:ssa (tässä tapauksessa tutorial3) siten että XML-tiedostonimi muodostuu: ohjelmannimi + ui.rc (tässä tapauksessa siis tutorial3ui.rc).

ohjelmannimiui.rc - tiedosto

Koska käyttöliittymä on määritelty XML-tiedoston avulla, ulkoasun täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä. Tämä opas ei paneudu kovin syvällisesti tähän aiheeseen. Lisätietoja: XMLGUI - Tekniikka(tulossa ?).

tutorial3ui.rc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE kpartgui SYSTEM "kpartgui.dtd"> <gui name="tutorial3" version="1">

 <ToolBar name="mainToolBar" >
  <text>Main Toolbar</text>
  <Action name="clear" />
 </ToolBar>
 <MenuBar>
  <Menu name="file" >
   <Action name="clear" />
  </Menu>
 </MenuBar>

</gui>

<Toolbar>-kohdassa kuvaillaan ikkunan yläosassa, yleensä kuvakkein varusteltu, vaakasuuntainen laidasta laitaan sijaitseva työkalurivi. Tässä tapauksessa työkaluriville on annettu yksilöllinen nimi mainToolBar ja sen näkyvä nimi on asetettu <text>-merkinnällä Main Toolbar:ksi. Tyhjennä-toiminto on asetettu työkaluriville <Action>-merkinnän avulla. Toiminnon nimi on sama, kuin mikä aikaisemmin lisättiin addAction()-funktion avulla toimintokokoelmaan mainwindow.cpp-tiedostossa.

Toiminto on mahdollista lisätä myös valikkoriville. Tässä tapauksessa toiminto Tyhjennä on lisätty Tiedosto(File)-valikkoon, samalla tavalla kuin se lisättiin työkaluriville.

Muista vaihtaa 'version'-määrite(versionumero) <gui>-merkinnästä jos muutat .rc-tiedostoa saattaaksesi viimeisimmän asennuksen mukaisen version järjestelmän välimuistiin.

CMake

Lopuksi tutorial3ui.rc-tiedosto täytyy sijoittaa paikkaan, josta KDE voi sen löytää (tiedostoa ei siis voi pelkästään jättää lähdehakemistoon). Tämä tarkoittaa että tämä projekti on asennettava johonkin.

CMakeLists.txt

project(tutorial3)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial3_SRCS

 main.cpp
 mainwindow.cpp

)

kde4_add_executable(tutorial3 ${tutorial3_SRCS})

target_link_libraries(tutorial3 ${KDE4_KDEUI_LIBS})

install(TARGETS tutorial3 DESTINATION ${BIN_INSTALL_DIR}) install(FILES tutorial3ui.rc

    DESTINATION ${DATA_INSTALL_DIR}/tutorial3)

Tämä tiedosto on lähes identtinen Perehdytys 2:n vastaavan kanssa. Ainoastaan tiedoston loppuun on lisätty kaksi uutta riviä, jotka kertovat minne tiedostot tulee asentaa. tutorial3(suoritettava binääri, ohjelma) asennetaan hakemistoon, joka on määritelty BIN_INSTALL_DIR-muuttujassa ja tutorial3ui.rc-tiedosto, joka siis määrittelee ohjelman ulkoasun, asennetaan ohjelman data-hakemistoon.

Käännä, Asenna ja Suorita

Jos sinulla ei ole kirjoitusoikeutta KDE4:n asennushakemistoon, voit asentaa ohjelmasi myös kotikansiossa olevaan hakemistoon.

Kertoaksesi CMakelle, minne ohjelma asennetaan, tarvitsee käyttää DCMAKE_INSTALL_PREFIX -valitsinta. Luultavasti haluat asentaa nämä tiedostot kotihakemistoosi (KDE-asennushakemisto on oletuksena asennushakemisto), joten ehdotan seuraavaa: mkdir build && cd build cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/kde4_harjoittelu make install $HOME/kde4_harjoittelu/bin/tutorial3 Ylläoleva luo KDE-hakemistorakenteen kotihakemistosi kde_harjoittelu-hakemiston alle, sekä asentaa ohjelman sinne oikeille paikoilleen.

Seuraavaksi

Nyt olet valmis siirtymään eteenpäin Perehdytys 4 - Tallentaminen ja Avaaminen-kohtaan.


This page was last edited on 15 July 2012, at 09:44. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.