Difference between revisions of "Development/Tutorials/Saving and loading (fi)"

m (Text replace - "<code cppqt>" to "<syntaxhighlight lang="cpp-qt">")
m (Text replace - "<code cppqt n>" to "<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>")
Line 25: Line 25:
  
 
===main.cpp===
 
===main.cpp===
<code cppqt n>
+
<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>
 
#include <KApplication>
 
#include <KApplication>
 
#include <KAboutData>
 
#include <KAboutData>
Line 50: Line 50:
  
 
===mainwindow.h===
 
===mainwindow.h===
<code cppqt n>
+
<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>
 
#ifndef MAINWINDOW_H
 
#ifndef MAINWINDOW_H
 
#define MAINWINDOW_H
 
#define MAINWINDOW_H
Line 84: Line 84:
  
 
===mainwindow.cpp===
 
===mainwindow.cpp===
<code cppqt n>
+
<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>
 
#include "mainwindow.h"
 
#include "mainwindow.h"
  

Revision as of 20:32, 29 June 2011


Development/Tutorials/Saving_and_loading


Tallentaminen ja avaaminen
Tutorial Series   Beginner Tutorial
Previous   Opas 3 - KActions ja XMLGUI
What's Next   Tutorial 5 - Using KCmdLineArgs
Further Reading   KIO::NetAccess QFile

Lyhyesti

Nyt kun meillä on yksinkertainen tekstieditori, on aika tehdä siitä jollain tavalla hyödyllinen. Jokaisella tekstieditorilla pitäisi pystyä ainakin tallentamaan tehdyt työt levylle sekä avaamaan tekstitiedostoja käsittelyä varten.

KDE tarjoaa tiedostojen kanssa työskentelyä varten joukon luokkia, jotka helpottavat ohjelmistokehittäjän elämää. KIO-kirjasto mahdollistaa helpon tiedostojen käsittelyn verkkoprotokollien kautta sekä tarjoaa vakioidun tiedostovalikon tiedostojen avaamista ja tallentamista varten.

Introtokdetutorial4.png

Koodi

main.cpp

<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>

 1. include <KApplication>
 2. include <KAboutData>
 3. include <KCmdLineArgs>
 1. include "mainwindow.h"

int main (int argc, char *argv[]) {

 KAboutData aboutData( "tutorial4", "tutorial4",
   ki18n("Tutorial 4"), "1.0",
   ki18n("A simple text area which can load and save."),
   KAboutData::License_GPL,
   ki18n("Copyright (c) 2007 Developer") );
 KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
 KApplication app;

 MainWindow* window = new MainWindow();
 window->show();
 return app.exec();

} main.cpp-tiedostoa ei ole muutettu mitenkään paitsi kaikki tutorial 3:t on vaihdettu tutorial 4:ksi.

mainwindow.h

<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <KXmlGuiWindow>
 2. include <KTextEdit>

class MainWindow : public KXmlGuiWindow {

 Q_OBJECT // *uusi*
 
 public:
  MainWindow(QWidget *parent=0);
 
 private:
  KTextEdit* textArea;
  void setupActions();
  QString fileName; // tiedoston nimi *uusi*
 private slots: // *uusi*
  void newFile(); // uusi tiedosto *uusi*
  void openFile(); // avaa tiedosto *uusi* 
  void saveFile(); // tallenna tiedosto *uusi*
  void saveFileAs(); // tallenna tiedosto nimellä *uusi*
  void saveFileAs(const QString &outputFileName); // *uusi*

};

 1. endif

Tiedostojen avaus- ja tallennusmahdollisuuden aikaansaamiseksi meidän tarvitsee lisätä funktiot, jotka tekevät tarvittavat asiat. Koska näitä funktoita tullaan kutsumaan Qt:n signal/slot-yhdistämismekanismin kautta, meidän on määriteltävä nämä funktiot slot:ksi. Tämä on toteutettu rivillä 19. Koska käytämme slot:a tässä otsikkotiedostossa, on myös Q_OBJECT -makro lisättävä.

Haluamme myös pitää muistissa avaamamme tiedoston nimen, joten myösmyös QString fileName on esiteltävä.

mainwindow.cpp

<syntaxhighlight lang="cpp-qt" line>

 1. include "mainwindow.h"
 1. include <KApplication>
 2. include <KAction>
 3. include <KLocale>
 4. include <KActionCollection>
 5. include <KStandardAction>
 6. include <KFileDialog> // *uusi*
 7. include <KMessageBox> //*uusi*
 8. include <KIO/NetAccess> //*uusi*
 9. include <KSaveFile> //*uusi*
 10. include <QTextStream> //*uusi*

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)

  : KXmlGuiWindow(parent),
   fileName(QString()) //*uusi*

{

 textArea = new KTextEdit;
 setCentralWidget(textArea);

 setupActions();

}

void MainWindow::setupActions() {

 KAction* clearAction = new KAction(this);
 clearAction->setText(i18n("Clear"));
 clearAction->setIcon(KIcon("document-new"));
 clearAction->setShortcut(Qt::CTRL + Qt::Key_W);
 actionCollection()->addAction("clear", clearAction);
 connect(clearAction, SIGNAL(triggered(bool)),
     textArea, SLOT(clear()));

 KStandardAction::quit(kapp, SLOT(quit()),
            actionCollection());

 KStandardAction::open(this, SLOT(openFile()),
            actionCollection()); //*uusi*

 KStandardAction::save(this, SLOT(saveFile()),
            actionCollection()); //*uusi*

 KStandardAction::saveAs(this, SLOT(saveFileAs()),
            actionCollection()); //*uusi*

 KStandardAction::openNew(this, SLOT(newFile()),
            actionCollection()); //*uusi*

 setupGUI();

}

// * uutta tästä eteenpäin *

void MainWindow::newFile() {

 fileName.clear();
 textArea->clear();

}

void MainWindow::saveFileAs(const QString &outputFileName) {

 KSaveFile file(outputFileName);
 file.open();
 
 QByteArray outputByteArray;
 outputByteArray.append(textArea->toPlainText());
 file.write(outputByteArray);
 file.finalize();
 file.close();
 
 fileName = outputFileName;

}

void MainWindow::saveFileAs() {

 saveFileAs(KFileDialog::getSaveFileName());

}

void MainWindow::saveFile() {

 if(!fileName.isEmpty())
 {
  saveFileAs(fileName);
 }
 else
 {
  saveFileAs();
 }

}

void MainWindow::openFile() {

 QString fileNameFromDialog = KFileDialog::getOpenFileName();
 QString tmpFile;
 if(KIO::NetAccess::download(fileNameFromDialog, tmpFile, 
    this))
 {
  QFile file(tmpFile);
  file.open(QIODevice::ReadOnly);
  textArea->setPlainText(QTextStream(&file).readAll());
  fileName = fileNameFromDialog;
  KIO::NetAccess::removeTempFile(tmpFile);
 }
 else
 {
  KMessageBox::error(this, 
    KIO::NetAccess::lastErrorString());
 }

}

tutorial4ui.rc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gui name="tutorial4"

  version="1"
  xmlns="http://www.kde.org/standards/kxmlgui/1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.kde.org/standards/kxmlgui/1.0
            http://www.kde.org/standards/kxmlgui/1.0/kxmlgui.xsd" >
 <MenuBar>
  <Menu name="file" >
   <Action name="clear" />
  </Menu>
 </MenuBar>
 <ToolBar name="mainToolBar" >
  <text>Main Toolbar</text>
  <Action name="clear" />
 </ToolBar>

</gui> Tämä on muuten identtinen tutorial3ui.rc kanssa, paitsi nimi on muutettu 'tutorial4':ksi. Koska kaikki uudet toiminnot ovat KStandardAction -toimintoja, joita KDE osaa automaattisesti käsitellä, tähän tiedostoon ei tarvitse lisätä mitään.

Selvitys

Selvitetään nyt hieman koodia, joka tekee avaamisen sekä ja tallentamisen. Kaikki tarvittava on sijoitettu mainwindow.cpp-tiedostoon.

Ensimmäisenä, rivillä 16, meidän pitää lisätä <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> fileName(QString()) MainWindow:n muodostajaan. Tällä varmistetaan, että tiedoston nimi on tyhjä aloitettaessa.

Toimintojen lisääminen

Ensinnäkin meidän pitää lisätä liittymä ohjelman ulkopuolelle, jotta käyttäjät voivat kertoa ohjelmalle, avataanko vai talletetaanko tiedosto. Käytämme tähänkin tarkoitukseen KStandardActions:a riveillä 37-47 samaan tapaan kuin oppaassa 3 toteuttaessamme lopeta-toimintoa. Kaikki uudet toiminnot on kytketty sopiviin sloteihin, jotka esittelimme otsaketiedostossa riveillä 20-24.

Uusi asiakirja

Ensimmäisenä funktio jonka loimme on newFile()-funktio. <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> void MainWindow::newFile() {

 fileName.clear();
 textArea->clear();

} fileName.clear() asettaa fileName (QString) merkkijonon tyhjäksi kuvaamaan, että tätä tiedostoa ei ole olemassa tallennettuna minnekkään. textArea->clear() tyhjentää tekstialueen käyttäen samaa KAction:n clear-funktiota johon kytkimme tyhjennä-toiminnon oppaassa 3.

Tiedoston tallentaminen

saveFileAs(QString)

Siirrymme nyt ensimmäiseen tiedostoja käsittelevään koodiin. Seuraavaksi syvennymme funktioon, jonka tehtävänä on tallentaa tekstialueen sisältö parametrina annetulla tiedostonimellä. KDE tarjoaa turvalliseen tiedoston tallentamiseen Qt:n QFile:a johdetun KSaveFile-luokan.

Funktion prototyyppi on: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> void MainWindow::saveFileAs(const QString &outputFileName)

Seuraavaksi luomme KSaveFile-objektin ja avaamme sen <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> KSaveFile file(outputFileName); file.open();

Nyt meillä on tiedosto, johon voimme kirjoittaa. Seuraavaksi pitää tekstialueen sisältö muotoilla muotoon, joka on mahdollista kirjoittaa tiedostoon. Tätä tarkoitusta varten luomme QByteArray:n, johon syötämme tekstialueen sisällön paljaana tekstinä (ilman muotoiluja) seuraavasti: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> QByteArray outputByteArray; outputByteArray.append(textArea->toPlainText()); Nyt meillä on KSaveFile::write():n kanssa käytettävä QByteArray valmiina. Normaalin QFile:n käyttäminen olisi myös mahdollista, ja se tallentaisi muutokset välittömästi. Jos tällöin kuitenkin tapahtuisi jokin virhe tallentamisen aikana, tulisi tiedostosta viallinen. Tästä syystä KSaveFile luo ensin väliaikaisen tiedoston, ja varsinainen tiedosto luodaan vasta kun kutsutaan KSaveFile::finalize()-funktiota.

<syntaxhighlight lang="cpp-qt"> file.write(outputByteArray); file.finalize(); file.close(); Ja lopuksi asetetaan MainWindows:n fileName osoittamaan tiedostoon, jonka juuri tallensimme: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> fileName = outputFileName;

saveFileAs()

Tähän funktioon on yhdistetty saveAs(Tallenna nimellä) toiminto. Tämä funktio kutsuu saveFileAs(QString)-funktiota, jolle lähetetään parametrinä KFileDialog::getSaveFileName():n palauttama tiedoston nimi.

<syntaxhighlight lang="cpp-qt"> void MainWindow::saveFileAs() {

 saveFileAs(KFileDialog::getSaveFileName());

}

Tässä kohdassa käytämme ensimmäisen kerran KIO-kirjastoa. KFileDialog-luokka tarjoaa meille joukon funktioita, joita kaikki KDE ohjelmat käyttävät yleisten tiedostovalikoiden näyttämiseen. KFileDialog::getSaveFileName()-funktion kutsuminen tuo esille tiedostovalikon,jossa käyttäjä voi valita tai vaihtaa tiedoston nimeä tai tallennussijaintia. Funktio palauttaa täydellisen tiedoston nimen, jonka me välitimme saveFileAs(QString)-funktiolle.

saveFile()

<syntaxhighlight lang="cpp-qt"> void MainWindow::saveFile() {

 if(!fileName.isEmpty())
 {
  saveFileAs(fileName);
 }
 else
 {
  saveFileAs();
 }

}

Tässä funktiossa ei ole mitään erityistä tai uutta. Tässä vain päätellään, näytetäänkö tallennusvalikko vai ei. Jos fileName ei ole tyhjä, tallennetaan tiedosto mitään kysymättä nimellä, joka on sijoitettuna fileName:n kutsumalla saveFileAs(QString)-funktiota, muuten kutsutaan yllä olevaa saveFileAs()-funktiota.

Tiedoston avaaminen

Lopulta olemme valmiita tarkastelemaan tiedoston avaamista levyltä. Kaikki koodi tätä tarkoitusta varten on sijoitettu MainWindow::openFile()-funktioon.

Ensin meidän pitää kysyä käyttäjältä, mikä tiedosto halutaan avata. Tätä tarkoitusta varten käytetään toista KFileDialog-funktiota, getOpenFileName(): <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> QString fileNameFromDialog = KFileDialog::getOpenFileName();

Seuraavaksi käytämme KIO-kirjastoa tiedoston avaamiseen. KIO-kirjaston avulla voimme avata tiedoston QFilen avulla, paikalliselta levyltä tai etäkoneelta, vaikkapa FTP:n yli. Tiedoston avaamiseksi käytämme NetAccess:n download()-funktiota: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> KIO::NetAccess::download(fileNameFromDialog, tmpFile, this) Ensimmäinen argumentti on avattavan tiedoston nimi. Toinen on QString, joka tiedoston hakemisen jälkeen sisältää väliaikaisen tiedoston sijainnin. Tämän tmpFile:n kanssa jatkamme tästä eteenpäin.

Funktio palauttaa boolen arvon tosi tai epätosi, riippuen onnistuiko tiedoston siirto. Jos tiedoston haku epäonnistui, näytetään virheilmoitus: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> KMessageBox::error(this, KIO::NetAccess::lastErrorString());

Muussa tapauksessa jatketaan tiedoston avaamista.

Luomme uuden QFile:n välittämällä sen muodostajaan NetAccess::download():n luoman väliaikaistiedoston, minkä jälkeen avataan se kirjoitussuojattuna: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> QFile file(tmpFile); file.open(QIODevice::ReadOnly);

Tuodaksemme avaamamme tiedoston sisällön ruudulle näkyviin, tarvitsee meidän käyttää QTextStream-luokkaa. QTextStream:n muodostajalle välitämme äsken avaamamme tiedoston (QFile file) ja kutsumme QFile:n readAll()-funktiota saadaksemme tekstin tiedostosta. Seuraavaksi välitämme tämän kaiken tekstialueen setPlainText()-funktiolle: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> textArea->setPlainText(QTextStream(&file).readAll());

Tallennetaan avatun tiedoston nimi(polkuineen): <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> fileName = fileNameFromDialog;

Ja lopuksi poistetaan NetAccess::download():n luoma väliaikaistiedosto: <syntaxhighlight lang="cpp-qt"> KIO::NetAccess::removeTempFile(tmpFile);

Käännä, Asenna ja Suorita

CMakeLists.txt

project(tutorial4)

find_package(KDE4 REQUIRED) include_directories(${KDE4_INCLUDES})

set(tutorial4_SRCS

 main.cpp
 mainwindow.cpp

)

kde4_add_executable(tutorial4 ${tutorial4_SRCS})

target_link_libraries(tutorial4 ${KDE4_KDEUI_LIBS}

                ${KDE4_KIO_LIBS})

install(TARGETS tutorial4 DESTINATION ${BIN_INSTALL_DIR}) install(FILES tutorial4ui.rc

    DESTINATION ${DATA_INSTALL_DIR}/tutorial4)

Koska otimme nyt KIO-kirjaston käyttöön, täytyy CMakelle kertoa, että linkittäjän tarvitsee ottaa myös tämä mukaan. Tätä varten lisäämme target_link_libraries()-funktioon tiedon ${KDE4_KIO_LIBS}.

Komennot

Itse käännös, asennus ja suoritus tehdään samoin kuin oppaassa 3.

mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME
make install
$HOME/bin/tutorial4

Seuraavaksi

Seuraavana perehdytys: Komentoriviparametrit. (keskeneräinen, englanniksi)


This page was last edited on 29 June 2011, at 20:32. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.