Difference between revisions of "Development/Tutorials/First program/nl"

Jump to: navigation, search
(Created page with "reading=CMake }}")
(Created page with "KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData ); KApplication app; KGuiItem yesButton( i18n( "Hello" ), QString(), i18n( "This is a tooltip" ), ...")
(30 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
  
  
series=Beginner Tutorial|
+
series=Beginnerstutorial|
  
name=Hello World|
+
name=Hallo wereld|
  
pre=[http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html C++], [http://qt.nokia.com Qt], [[Getting_Started/Build|Building KDE]]|
+
pre=[http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html C++], [http://qt.nokia.com Qt], [[Getting_Started/Build|KDE compileren]]|
  
 
next=[[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow|Tutorial 2 - KXmlGuiWindow]]|  
 
next=[[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow|Tutorial 2 - KXmlGuiWindow]]|  
Line 17: Line 17:
 
</span>
 
</span>
  
==Abstract==
+
==Samenvatting==
  
Your first program shall greet the world with a friendly "Hello World", what else? For that, we will use a {{class|KMessageBox}} and customise one of the buttons.
+
Wat zou je eerste programma anders moeten doen dan de wereld begroeten? Om dat voor elkaar te krijgen, gebruiken we een {{class|KMessageBox}} en passen we één van de knoppen aan. [[image:introtokdetutorial1.png|frame|center]]
[[image:introtokdetutorial1.png|frame|center]]
+
  
{{Tip|To get more information about any class you come across, you can use the ‘kde’ search engine. For example, to look for information about KMessageBox, just type "kde:kmessagebox" into Konqueror, Rekonq or KRunner, and you’ll be taken to the documentation.}}
+
{{Tip|Als je meer informatie wilt over een klasse die je tegenkomt, kun je de 'kde'-zoekmachine gebruiken. Om bijvoorbeeld meer te weten te komen over een KMessageBox, typ je "kde:kmessagebox" in Konqueror, rekonq of KRunner, waarna de documentatie verschijnt.}}
  
 
{{Tip|
 
{{Tip|
You might want to use [[qtcreator|QtCreator]] as IDE for your projects.
+
Als IDE voor je projecten kun je [[qtcreator|QtCreator]] gebruiken.
 
}}
 
}}
  
==The Code==
+
== De code ==
  
All the code we need will be in one file, <tt>main.cpp</tt>. Create that file with the code below:
+
Alle code die we nodig hebben, komt in één bestand te staan: <tt>main.cpp</tt>. Maak dat bestand en zet de volgende code erin:
 
<syntaxhighlight lang="cpp-qt">
 
<syntaxhighlight lang="cpp-qt">
 
#include <cstdlib>
 
#include <cstdlib>
Line 40: Line 39:
 
#include <KLocale>
 
#include <KLocale>
  
 +
<span class="mw-translate-fuzzy">
 
int main (int argc, char *argv[])
 
int main (int argc, char *argv[])
 
{
 
{
 
     KAboutData aboutData(
 
     KAboutData aboutData(
                         // The program name used internally.
+
                         // De programmanaam die we intern gebruiken.
 
                         "tutorial1",
 
                         "tutorial1",
                         // The message catalog name
+
                         // De naam van de berichtencatalogus.
                         // If null, program name is used instead.
+
                         // Als dit null is, wordt de programmanaam gebruikt.
 
                         0,
 
                         0,
                         // A displayable program name string.
+
                         // De programmanaam zoals de gebruiker die te zien krijgt.
 
                         ki18n("Tutorial 1"),
 
                         ki18n("Tutorial 1"),
                         // The program version string.
+
                         // String die de programmaversie aangeeft.
 
                         "1.0",
 
                         "1.0",
                         // Short description of what the app does.
+
                         // Een korte beschrijving van wat het programma doet.
 
                         ki18n("Displays a KMessageBox popup"),
 
                         ki18n("Displays a KMessageBox popup"),
                         // The license this code is released under
+
                         // De licentie van de code.
 
                         KAboutData::License_GPL,
 
                         KAboutData::License_GPL,
                         // Copyright Statement
+
                         // Copyright-informatie.
 
                         ki18n("(c) 2007"),
 
                         ki18n("(c) 2007"),
                         // Optional text shown in the About box.
+
                         // Optionele tekst die wordt weergegeven in het Info-venster.
                         // Can contain any information desired.
+
                         // Dit kan alle informatie bevatten die je maar wilt.
 
                         ki18n("Some text..."),
 
                         ki18n("Some text..."),
                         // The program homepage string.
+
                         // De website van het programma.
 
                         "http://example.com/",
 
                         "http://example.com/",
                         // The bug report email address
+
                         // Het e-mailadres om bugs naartoe te sturen.
 
                         "submit@bugs.kde.org");
 
                         "submit@bugs.kde.org");
 +
</span>
  
     KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
+
     <span class="mw-translate-fuzzy">
 +
KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
 
     KApplication app;
 
     KApplication app;
 
     KGuiItem yesButton( i18n( "Hello" ), QString(),
 
     KGuiItem yesButton( i18n( "Hello" ), QString(),
Line 77: Line 79:
 
}
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
The first KDE specific code we come across in this program is {{class|KAboutData}}. This is the class used to store information about the program such as a short description, authors or license information. Pretty much every KDE application should use this class.
+
De eerste KDE-specifieke code die we tegenkomen is {{class|KAboutData}}. Deze klasse bevat informatie over het programma, zoals een korte beschrijving, de auteurs of licentie-informatie. Bijna ieder KDE-programma heeft deze klasse nodig.
 +
</span>
  
Then we come to {{class|KCmdLineArgs}}. This is the class one would use to specify command line switches to, for example, open the program with a specific file. However, in this tutorial, we simply initialise it with the {{class|KAboutData}} object we created so we can use the <tt>--version</tt> or <tt>--author</tt> switches.
+
Dan komen we bij de {{class|KCmdLineArgs}}. Deze klasse wordt gebruikt om opdrachtprompt-opties aan te geven, bijvoorbeeld om het programma te openen met een bepaald bestand. In deze tutorial echter initialiseren we het met het {{class|KAboutData}}-object dat we gemaakt hebben, zodat we de opties <tt>--version</tt> en <tt>--author</tt> kunnen gebruiken.
  
Then we create a {{class|KApplication}} object. This needs to be done exactly once in each program since it is needed for things such as [[Development/Tutorials/Localization/i18n|i18n]].
+
Daarna maken we een {{class|KApplication}} aan. Dit moet in een programma precies één keer gedaan worden, want het wordt gebruikt voor dingen als [[Development/Tutorials/Localization/i18n|vertalingen]].
  
Now we've done all the necessary KDE setup, we can move on to doing interesting things with our application. We're going to create a popup box but we're going to customise one of the buttons. To do this customisation, we need to use a {{class|KGuiItem}} object. The first argument in the {{class|KGuiItem}} constructor is the text that will appear on the item (in our case, a button). Then we have an option of setting an icon for the button but we don't want one so we just give it <tt>QString()</tt>. We then set the tooltip (what appears when you hover over an item) and finally the "What's This?" (accessed through right-clicking or Shift-F1) text.
+
We zijn nu klaar met alle nodige KDE-instellingen, en we kunnen verdergaan met interessantere dingen. We maken een popup, maar daarbij passen we één van de knoppen aan. Om deze wijziging aan te brengen, moeten we een {{class|KGuiItem}}-object gebruiken. Het eerste argument in de constructor van {{class|KGuiItem}} is de tekst die op het item komt te staan (in ons geval dus de knop). Dan hebben we een optie om een icoontje op de knop te zetten; dat willen we niet en dus geven we alleen een <tt>QString()</tt> mee. Dan stellen we de tooltip in (de tekst die verschijnt als je met de muis boven een item hangt) en ten slotte de "Wat is dit?"-tekst (die je krijgt door met de rechtermuisknop te klikken of op Shift-F1 te drukken).
  
Now we have our item, we can create our popup. We call the <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt> function which, by default, creates a message box with a "Yes" and a "No" button. The second argument is the text that will appear in the message box above the buttons. The third is the caption the window will have and finally we set the KGuiItem for (what would normally be) the "Yes" button to the <tt>KGuiItem yesButton</tt> we created.
+
We hebben nu een item, en nu kunnen we de popup aanmaken. We roepen de functie <tt>{{class|KMessageBox}}::questionYesNo()</tt> aan, die een venster met een "Ja"- en een "Nee"-knop maakt. Het tweede argument is de tekst die verschijnt in het venster, boven de knoppen. Het derde is de venstertitel, en ten slotte stellen we als KGuiItem de aangemaakte <tt>KGuiItem yesButton</tt> in voor de (oorspronkelijke) "Ja"-knop.
  
Note that all user-visible text is passed through the i18n() function; this is necessary for the UI to be translatable. More information on localization can be found in the [[Development/Tutorials/Localization/i18n|localization tutorial]].
+
Merk op dat we alle tekst die zichtbaar is voor de gebruiker door de i18n()-functie sluizen. Dat is nodig om de interface vertaalbaar te maken. Meer informatie over vertaling kun je vinden in de tutorial over [[Development/Tutorials/Localization/i18n|vertaling]].
  
We're all done as far as the code is concerned. Now to build it and try it out.
+
We zijn klaar met de code; laten we het programma compileren en uitproberen.
  
== Build ==
+
== Compilatie ==
  
You want to [[Development/Tutorials/CMake|use CMake]] for your build environment. You provide a file CMakeLists.txt, cmake uses this file to generate all Makefiles out of it.
+
Je kunt het beste [[Development/Tutorials/CMake|CMake gebruiken]] als compileeromgeving. Je maakt een bestand CMakeLists.txt, en cmake gebruikt dit bestand dan om alle Makefiles te genereren.
  
 
=== CMakeLists.txt ===
 
=== CMakeLists.txt ===
  
Create a file named CMakeLists.txt in the same directory as main.cpp with this content:
+
Maak &mdash; in dezelfde map als main.cpp &mdash; een bestand aan met de naam CMakeLists.txt, en zet het volgende erin:
 
<syntaxhighlight lang="cmake">
 
<syntaxhighlight lang="cmake">
 
project (tutorial1)
 
project (tutorial1)
Line 108: Line 111:
 
install(TARGETS tutorial1  ${INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS})
 
install(TARGETS tutorial1  ${INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS})
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
The <tt>find_package()</tt> function locates the package that you ask it for (in this case KDE4) and sets some variables describing the location of the package's headers and libraries. In this case we will use the <tt>KDE4_INCLUDES</tt> variable which contains the path to the KDE4 header files.
+
De functie <tt>find_package()</tt> zoekt het pakket op waarnaar je vraagt (in dit geval KDE4), en stelt enkele variabelen in die de locatie van de pakketheaders en -bibliotheken aangeven. In dit geval gebruiken we de variabele <tt>KDE4_INCLUDES</tt>, die het pad bevat naar de KDE 4-headerbestanden.
  
In order to allow the compiler to find these files, we pass that variable to the <tt>include_directories()</tt> function which adds the KDE4 headers to the header search path.
+
Om de compiler deze bestanden te laten vinden, geven we die variabele door aan de functie <tt>include_directories()</tt>, die de KDE 4-headers toevoegt aan het header-zoekpad.
  
Next we create a variable called <tt>tutorial1_SRCS</tt> using the <tt>set()</tt> function. In this case we simply set it to the name of our only source file.
+
Daarna maken we een variabele <tt>tutorial1_SRCS</tt> met behulp van de functie <tt>set()</tt>. In dit geval stellen we de variabele in op de naam van ons enige bronbestand.
  
Then we use <tt>kde4_add_executable()</tt> to create an executable called <tt>tutorial1</tt> from the source files listed in our <tt>tutorial1_SRCS</tt> variable. Afterwards, we link our executable to the KDE4 kdeui library using <tt>target_link_libraries()</tt> and the <tt>KDE4_KDEUI_LIBS</tt> variable which was set by the <tt>find_package()</tt> function. The line starting with <tt>install</tt> writes a default "install" target into the Makefile.
+
Nu gebruiken we <tt>kde4_add_executable()</tt> om een uitvoerbaar bestand te maken met de naam <tt>tutorial1</tt>, van de bronbestanden die we hadden genoemd in de variabele <tt>tutorial1_SRCS</tt>. Daarna linken we het programma tegen de kdeui-bibliotheek met <tt>target_link_libraries()</tt> en de variabele <tt>KDE4_KDEUI_LIBS</tt>, die was ingesteld door de <tt>find_package()</tt>-functie. De regel die begint met <tt>install</tt> zet een "install"-target in de Makefile.
  
=== Make And Run ===
+
== Make aanroepen en uitvoeren ==
  
To compile, link and install your program, you must have several software installed, e.g. kdelibs, cmake, make and gcc-c++. To be sure you have everything, best follow [[Getting_Started/Build/Environment|this install guide]].
+
Om het programma te compileren, linken en installeren heb je software nodig, zoals kdelibs, cmake, make en gcc-c++. Om er zeker van te zijn dat je alles hebt, kun je het beste [[Getting_Started/Build/Environment|deze installatiehandleiding]] volgen.
  
You can invoke CMake and make manually:
+
Je kunt CMake en make handmatig aanroepen:
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
cmake . && make && make install
 
cmake . && make && make install
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
Or, if you set up your environment as described in [[Getting_Started/Build/Environment|Getting Started/Build/Environment]], you can compile this code with:
+
Of je kunt &mdash; als je systeem is opgezet zoals beschreven in [[Getting_Started/Build/Environment]] &mdash; de code compileren met:
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
cmakekde
 
cmakekde
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
And launch it with:
+
En start het programma met:
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
<syntaxhighlight lang="bash">
 
./tutorial1
 
./tutorial1
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
==Moving On==
+
== De volgende stappen ==
  
Now you can move on to [[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow|using KXmlGuiWindow]].
+
Nu kun je verdergaan met de volgende tutorial, over het [[Development/Tutorials/Using_KXmlGuiWindow|gebruik van KXmlGuiWindow]].
  
 
[[Category:C++]]
 
[[Category:C++]]

Revision as of 09:17, 9 September 2012

Other languages:
English • ‎français • ‎Nederlands • ‎português do Brasil
Hallo wereld
Tutorial Series   Beginnerstutorial
Previous   C++, Qt, KDE compileren
What's Next   Tutorial 2 - KXmlGuiWindow
Further Reading   n/a

</span>

Samenvatting

Wat zou je eerste programma anders moeten doen dan de wereld begroeten? Om dat voor elkaar te krijgen, gebruiken we een KMessageBox en passen we één van de knoppen aan.
Introtokdetutorial1.png
Ktip.png
 
Tip
Als je meer informatie wilt over een klasse die je tegenkomt, kun je de 'kde'-zoekmachine gebruiken. Om bijvoorbeeld meer te weten te komen over een KMessageBox, typ je "kde:kmessagebox" in Konqueror, rekonq of KRunner, waarna de documentatie verschijnt.


Ktip.png
 
Tip
Als IDE voor je projecten kun je QtCreator gebruiken.


De code

Alle code die we nodig hebben, komt in één bestand te staan: main.cpp. Maak dat bestand en zet de volgende code erin:

#include <cstdlib>

#include <KApplication>
#include <KAboutData>
#include <KCmdLineArgs>
#include <KMessageBox>
#include <KLocale>

<span class="mw-translate-fuzzy">
int main (int argc, char *argv[])
{
  KAboutData aboutData(
             // De programmanaam die we intern gebruiken.
             "tutorial1",
             // De naam van de berichtencatalogus.
             // Als dit null is, wordt de programmanaam gebruikt.
             0,
             // De programmanaam zoals de gebruiker die te zien krijgt.
             ki18n("Tutorial 1"),
             // String die de programmaversie aangeeft.
             "1.0",
             // Een korte beschrijving van wat het programma doet.
             ki18n("Displays a KMessageBox popup"),
             // De licentie van de code.
             KAboutData::License_GPL,
             // Copyright-informatie.
             ki18n("(c) 2007"),
             // Optionele tekst die wordt weergegeven in het Info-venster.
             // Dit kan alle informatie bevatten die je maar wilt.
             ki18n("Some text..."),
             // De website van het programma.
             "http://example.com/",
             // Het e-mailadres om bugs naartoe te sturen.
             "submit@bugs.kde.org");
</span>

  <span class="mw-translate-fuzzy">
KCmdLineArgs::init( argc, argv, &aboutData );
  KApplication app;
  KGuiItem yesButton( i18n( "Hello" ), QString(),
            i18n( "This is a tooltip" ),
            i18n( "This is a WhatsThis help text." ) );
  return 
    KMessageBox ::questionYesNo 
    (0, i18n( "Hello World" ), i18n( "Hello" ), yesButton ) 
    == KMessageBox ::Yes? EXIT_SUCCESS: EXIT_FAILURE;
}

De eerste KDE-specifieke code die we tegenkomen is KAboutData. Deze klasse bevat informatie over het programma, zoals een korte beschrijving, de auteurs of licentie-informatie. Bijna ieder KDE-programma heeft deze klasse nodig. </span>

Dan komen we bij de KCmdLineArgs. Deze klasse wordt gebruikt om opdrachtprompt-opties aan te geven, bijvoorbeeld om het programma te openen met een bepaald bestand. In deze tutorial echter initialiseren we het met het KAboutData-object dat we gemaakt hebben, zodat we de opties --version en --author kunnen gebruiken.

Daarna maken we een KApplication aan. Dit moet in een programma precies één keer gedaan worden, want het wordt gebruikt voor dingen als vertalingen.

We zijn nu klaar met alle nodige KDE-instellingen, en we kunnen verdergaan met interessantere dingen. We maken een popup, maar daarbij passen we één van de knoppen aan. Om deze wijziging aan te brengen, moeten we een KGuiItem-object gebruiken. Het eerste argument in de constructor van KGuiItem is de tekst die op het item komt te staan (in ons geval dus de knop). Dan hebben we een optie om een icoontje op de knop te zetten; dat willen we niet en dus geven we alleen een QString() mee. Dan stellen we de tooltip in (de tekst die verschijnt als je met de muis boven een item hangt) en ten slotte de "Wat is dit?"-tekst (die je krijgt door met de rechtermuisknop te klikken of op Shift-F1 te drukken).

We hebben nu een item, en nu kunnen we de popup aanmaken. We roepen de functie KMessageBox::questionYesNo() aan, die een venster met een "Ja"- en een "Nee"-knop maakt. Het tweede argument is de tekst die verschijnt in het venster, boven de knoppen. Het derde is de venstertitel, en ten slotte stellen we als KGuiItem de aangemaakte KGuiItem yesButton in voor de (oorspronkelijke) "Ja"-knop.

Merk op dat we alle tekst die zichtbaar is voor de gebruiker door de i18n()-functie sluizen. Dat is nodig om de interface vertaalbaar te maken. Meer informatie over vertaling kun je vinden in de tutorial over vertaling.

We zijn klaar met de code; laten we het programma compileren en uitproberen.

Compilatie

Je kunt het beste CMake gebruiken als compileeromgeving. Je maakt een bestand CMakeLists.txt, en cmake gebruikt dit bestand dan om alle Makefiles te genereren.

CMakeLists.txt

Maak — in dezelfde map als main.cpp — een bestand aan met de naam CMakeLists.txt, en zet het volgende erin:

project (tutorial1)
find_package(KDE4 REQUIRED)
include (KDE4Defaults)
include_directories(${KDE4_INCLUDES})
set(tutorial1_SRCS main.cpp)
kde4_add_executable(tutorial1 ${tutorial1_SRCS})
target_link_libraries(tutorial1 ${KDE4_KDEUI_LIBS})
install(TARGETS tutorial1 ${INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS})

De functie find_package() zoekt het pakket op waarnaar je vraagt (in dit geval KDE4), en stelt enkele variabelen in die de locatie van de pakketheaders en -bibliotheken aangeven. In dit geval gebruiken we de variabele KDE4_INCLUDES, die het pad bevat naar de KDE 4-headerbestanden.

Om de compiler deze bestanden te laten vinden, geven we die variabele door aan de functie include_directories(), die de KDE 4-headers toevoegt aan het header-zoekpad.

Daarna maken we een variabele tutorial1_SRCS met behulp van de functie set(). In dit geval stellen we de variabele in op de naam van ons enige bronbestand.

Nu gebruiken we kde4_add_executable() om een uitvoerbaar bestand te maken met de naam tutorial1, van de bronbestanden die we hadden genoemd in de variabele tutorial1_SRCS. Daarna linken we het programma tegen de kdeui-bibliotheek met target_link_libraries() en de variabele KDE4_KDEUI_LIBS, die was ingesteld door de find_package()-functie. De regel die begint met install zet een "install"-target in de Makefile.

Make aanroepen en uitvoeren

Om het programma te compileren, linken en installeren heb je software nodig, zoals kdelibs, cmake, make en gcc-c++. Om er zeker van te zijn dat je alles hebt, kun je het beste deze installatiehandleiding volgen.

Je kunt CMake en make handmatig aanroepen:

cmake . && make && make install

Of je kunt — als je systeem is opgezet zoals beschreven in Getting_Started/Build/Environment — de code compileren met:

cmakekde

En start het programma met:

./tutorial1

De volgende stappen

Nu kun je verdergaan met de volgende tutorial, over het gebruik van KXmlGuiWindow.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.