Difference between revisions of "Development/Tools (fi)"

Jump to: navigation, search
(Kehitystyökalut)
 
(12 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Template:I18n/Language Navigation Bar|Development/Tools}}
+
 
 
Tämä lohko sisältää tietoja työkaluista KDE-kehitykseen.
 
Tämä lohko sisältää tietoja työkaluista KDE-kehitykseen.
  
Line 6: Line 6:
  
 
; Valgrind
 
; Valgrind
: [[/Valgrind|Valgrind]] auttaa löytämään muistivuotoja ja alustamattomia muistilohkoja. Lisäominaisuuksia ovat profiloija ja paljon muuta. Valgrind on yksi suosituimmista kehitystyökaluista!
+
: [[Development/Tools/Valgrind|Valgrind]] auttaa löytämään muistivuotoja ja alustamattomia muistilohkoja. Lisäominaisuuksia ovat profiloija ja paljon muuta. Valgrind on yksi suosituimmista kehitystyökaluista!
  
 
; The GNU Project Debugger (GDB)
 
; The GNU Project Debugger (GDB)
Line 16: Line 16:
 
== Kehitystyökalut ==
 
== Kehitystyökalut ==
 
; KDevelop
 
; KDevelop
: [http://www.kdevelop.org KDevelop] on erinomainen IDE kehitettässä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, ''Projektivelho'' sovellusten luomiseksi mallinneista, automake/autoconf gunk, ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös lötää osoitteessa [http://kdevelop.org/mediawiki/index.php/Main_Page KDevelop wiki].
+
: [http://www.kdevelop.org KDevelop] on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, ''Projektivelho''n sovellusten luomiseksi mallinneista, automake/autoconf gunk ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää osoitteessa [http://kdevelop.org/mediawiki/index.php/Main_Page KDevelop wiki].
  
:Instructions on how to use KDevelop with KDE 4 applications is available at [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development#KDevelop|this page]]
+
:Ohjeita siitä kuinka käyttää KDevelop-ohjelmaa KDE 4-sovellusten kanssa on saatavilla [[Getting_Started/Set_up_KDE_4_for_development#KDevelop|tällä sivulla]]
  
 
; Qt Designer
 
; Qt Designer
: With Trolltechs [http://www.trolltech.com/products/qt/features/designer Qt Designer] it is easy to layout user interfaces like buttons and checkboxes. Additional features are undo/redo, checking accelerator conflicts etc. Qt Designer allows even non-programmers to help design KDE dialogs. Further details can be found in the tutorial [[Development/Tutorials/Using_Qt_Designer|Using Qt Designer]] and in the [http://doc.trolltech.com/4.2/designer-manual.html Qt documentation].
+
: Trolltechin [http://www.trolltech.com/products/qt/features/designer Qt Designer]-työkalulla on helppoa tehdä käyttöliittymän kuten painikkeiden ja asetusnappien taitto. Lisäpiirteitä ovat  undo/redo, accelerator-konfliktien tarkistus jne. Qt Designer sallii jopa ei-ohjelmoijien auttaa KDE-viestiruutusuunnittelussa. Lisätietoja yksityiskohdista löytyy opastusohjeesta [[Development/Tutorials/Using_Qt_Designer_(fi)|Qt Designerin käyttö]] ja osoitteessa [http://doc.trolltech.com/4.2/designer-manual.html Qt-dokumentaatio].
  
 
; MS Visual Studio® Express 2005 IDE (vain Windowsissa)
 
; MS Visual Studio® Express 2005 IDE (vain Windowsissa)
Line 29: Line 29:
  
 
; KBabel
 
; KBabel
: [http://kbabel.kde.org/ KBabel] is a set of tools for editing and managing gettext PO files. Its main part is a powerful and comfortable PO file editor which features full navigation capabilities, full editing functionality, possibility to search for translations in different dictionaries, spell and syntax checking, showing diffs and many more.
+
: [http://kbabel.kde.org/ KBabel] on joukko työkaluja gettext PO-tiedostojen muokkaamiseen ja hallintaan. Sen pääosa on tehokas ja mukava PO-tiedostoeditori, jonka ominaisuuksia on täysi navigointikyky, täysi muokkausmahdollisuus, mahdollisuus etsiä käännöksiä eri sanakirjoista, oikeinkirjoitus- ja syntaksitarkistus, erojen näyttäminen ja paljon muuta.
  
: Also included is a "Catalog Manager", a file manager view which helps keeping an overview of PO files. Last but not least it includes a standalone dictionary application as an additional possibility to access KBabel's powerful dictionaries. KBabel will help you to translate fast and also keep consistent translations.
+
: Mukana on myös "Catalog Manager"-tiedostohallintaikkuna, joka auttaa säilyttämään PO-tiedostojen yleiskuvan. Viimeisenä mutta ei kaikkein vähimpänä se sisältää erillisen sanakirjasovelluksen lisämahdollisuutena hakea KBabel:in tehokkaita sanakirjoja. KBabel auttaa sinua suomentamaan nopeasti ja säilyttämään suomennosten johdonmukaisuuden.
  
 
; Dr. Klash
 
; Dr. Klash
: This little utility, once activated, can present a report about conflicting shortcuts in menus. Not only this is helpful for translators but also for developers. A little hand editing of {{path|`kde-config --localprefix`/share/config/kdeglobals}} activates this feature:
+
: Tämä pieni on apuohjelma, joka aktivoituna esittää raportin ristiriitaisista pikanäppäimistä valikoissa. Ohjelma ei ole hyödyllinen vain suomentajille vaan myös kehittäjille. Pieni manuaalinen muokkaus tiedostossa {{path|`kde-config --localprefix`/share/config/kdeglobals}} aktivoi tämän ominaisuuden:
  
<code ini>
+
<syntaxhighlight lang="ini">
 
[Development]
 
[Development]
 
CheckAccelerators=F12
 
CheckAccelerators=F12
 
AutoCheckAccelerators=false
 
AutoCheckAccelerators=false
 
AlwaysShowCheckAccelerators=false
 
AlwaysShowCheckAccelerators=false
</code>
+
</syntaxhighlight>
  
: Now pressing F12 will show a dialog containing which accelerators in the currently focussed interface conflict and provide suggestions for new accelerators. If no accelerators conflict or Dr. Klash has nothing to suggest, no popup dialog will not be displayed at all.  
+
: Näppäimen F12 painaminen näyttää nyt ponnahdusikkunan, joka kertoo ristiriitaiset pikanäppäimet valitussa ikkunassa ja tarjoaa ehdotukset uusista pikanäppäimistä. Jos ristiriitaisia pikanäppäimiä ei löydy tai Dr. Klashilla ei ole mitään suositeltavaa, mitään ponnahdusikkunaa ei näytetä.  
  
: With <tt>AutoCheckAccelerators</tt> enabled the dialog will popup automatically if a conflict exists and <tt>AlwaysShowCheckAccelerators</tt> can force the dialog to always popup even if there are no conflicts to report.  
+
: Jos <tt>AutoCheckAccelerators</tt> on aktivoitu, ponnahdusikkuna ponnahtaa automaattisesti, kun ristiriita on olemassa ja <tt>AlwaysShowCheckAccelerators</tt> voi pakottaa ikkunan ponnahtamaan jopa silloin kun ei ole mitään ristiriitaa raportoitavaksi.  
  
; The x-test language
+
; X-test-kieli
: This helper language serves as a debugging aid for people finding untranslated strings in applications. If you start your application with the "x-test" locale, all translated strings will appear with trailing and leading xx's. First you have to check out these "translations" from l10n-kde4/x-test and install them.
+
: Tämä opastekieli palvelee virheenjäljitysapuna niille henkilöille, jotka etsivät suomentamattomia merkkijonoja sovelluksestaan. Jos käynnistät sovelluksesi "x-test"-lokaaliasetuksella, kaikkien suomennettujen merkkijonojen alussa ja lopussa näkyy xx-merkkijono. Sinun on ensin tutkittava nämä "suomennokset" "l10n-kde4/x-test"-ohjelmasta ja asennettava ne.
  
: After you've built l10n-kde4/x-test and installed it, run your application using the "x-test" locale. This can be done by launching it from the command line like this:
+
: Kun olet rakentanut "l10n-kde4/x-test"-ohjelman ja asentanut sen, suorita sovelluksesi käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta. Tämä voidaan tehdä käynnistämällä ohjelma komentoriviltä:
  
 
  > KDE_LANG=x-test kspread
 
  > KDE_LANG=x-test kspread
  
: This will start KSpread using the "x-test" locale no matter what your current language setting is. Look for strings that do not have the xx's. If xx's are missing from a string, it could be due to missing i18n calls or even missing or incorrectly generated .pot files. Consult the i18n tutorials for further information.
+
: Tämä käynnistää KSpread-ohjelman käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta eikä välitä, mikä nykyinen kieliasetuksesi on. Etsi merkkijonoja, joissa ei ole xx-merkkijonoja. Jos xx-merkkijonot puuttuvat merkkijonosta, se voi johtua puuttuvista i18n-kutsuista tai jopa puuttuvasta tai virheellisesti luodusta .pot-tiedostosta. Lisätietoja i18n-opastusohjeestasi.
  
: When checking for untranslated strings, be sure to check all the WhatsThis help and tooltips.
+
: Kun tarkistetaan suomentamattomia merkkijonoja, muista tarkistaa kaikki WhatsThis-opasteet ja työkaluvihjeet.
  
 
=== Tutkitaan .po-tiedostoja ===
 
=== Tutkitaan .po-tiedostoja ===
  
You can look at the translated .po files to see if a string is present and has been translated. For example, here's a portion of {{path|l10n/de/messages/kdebase/konqueror.po}}:  
+
Voit katsella suomennettuja .po-tiedostoja nähdäksesi, onko merkkijono olemassa ja onko se suomennettu. Esimerkiksi, tässä on osa tiedostoa {{path|l10n/de/messages/kdebase/konqueror.po}}:  
  
 
  #: konq_mainwindow.cc:3707 konq_tabs.cc:84
 
  #: konq_mainwindow.cc:3707 konq_tabs.cc:84
Line 66: Line 66:
 
  msgstr "Neues &Unterfenster"
 
  msgstr "Neues &Unterfenster"
  
The string to be translated is given on the msgid line. The translated string is on the msgstr line. Notice that the exact same string to translate came from {{path|konq_mainwindow.cc}} and also from {{path|konq_tabs.cc}}. This saves the translators from having to translate the same identical string twice.  
+
Suomennettava merkkijono on annettu msgid-rivillä. Suomennettu merkkijono on msgstr-rivillä. Huomaa, että täsmälleen sama merkkijono tulee sekä tiedostosta {{path|konq_mainwindow.cc}} että myös tiedostosta {{path|konq_tabs.cc}}. Tämä säästää työtä, koska samaa merkkijonoa ei tarvitse suomentaa kahdesti.  
  
You can also use KBabel to examine {{path|.po}} files. KBabel is part of the kdesdk module.
+
Voit käyttää myös KBabel-ohjelmaa {{path|.po}}-tiedostojen tutkimiseen. KBabel on osa kdesdk-moduulia.
  
{{note|More information on writing and translating documentation can be found on [http://l10n.kde.org/ the l10n project site].}}
+
{{note|Lisätietoja dokumenttien kirjoittamisesta ja suomentamisesta löytyy osoitteesta [http://l10n.kde.org/ the l10n project site].}}
  
 
== Opastety&ouml;kalut ==
 
== Opastety&ouml;kalut ==
  
; [[/Using kde-config|Get information about KDE's installation - kde-config]]  
+
; [[Development/Tools/Using kde-config|Hae tietoja KDE:n asennuksesta - kde-config]]  
: The tool kde-config helps to find out more about a KDE installation.
+
: kde-config-työkalu auttaa selvittämään lisätietoja KDE-asennuksesta.
  
; [[/Using kfmclient|Driving Konqueror From Scripts - kfmclient]]  
+
; [[Development/Tools/Using kfmclient|Konqueror-selaimen suoritus skripteistä - kfmclient]]  
: kfmclient is a small tool to communicate with Konqueror.
+
: kfmclient on pieni työkalu, joka viestii Konqueror:in kanssa.
  
;[[/Using kconf_update|Updating User Configuration Files - kconf_update]]
+
;[[Development/Tools/Using kconf_update|Käyttäjän konfiguraatiotiedostojen päivitys - kconf_update]]
: kconf_update is a tool designed to update config files.
+
: kconf_update on työkalu, joka on suunniteltu päivittämään config-tiedostoja.
  
 
== Laadunvarmistus ==
 
== Laadunvarmistus ==
  
; Continuous Building - Dashboard  
+
; Jatkuva rakentaminen - Dashboard  
: [http://developer.kde.org/~dirk/dashboard/ all kde modules on Dirk's dashboard]
+
: [http://developer.kde.org/~dirk/dashboard/ kaikki kde-moduulit Dirkin kojelaudalla]
: [http://public.kitware.com/dashboard.php?name=kde kdelibs on kitware]
+
: [http://public.kitware.com/dashboard.php?name=kde kdelibs kitware-alustalla]
  
; [http://englishbreakfastnetwork.org/ English Breakfast Network] - Static Analysis
+
; [http://englishbreakfastnetwork.org/ English Breakfast Network] - Staattinen analyysi
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/krazy/ Krazy ] - Code Analysis, [[Development/Tutorials/Code_Checking|Usage Tutorial]]
+
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/krazy/ Krazy ] - Koodianalyysi, [[Development/Tutorials/Code_Checking|Käyttöopastusohje]]
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/apidocs/ APIDOX] - API Documentation Statistics
+
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/apidocs/ APIDOX] - API-dokumentaatiotilastot
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/sanitizer/ Sanitizer] - DocBook Checker
+
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/sanitizer/ Sanitizer] - DocBook-tarkistaja
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/usability/ Usability Checks]
+
: [http://www.englishbreakfastnetwork.org/usability/ Käytettävyystarkistukset]

Latest revision as of 14:38, 14 July 2012

Tämä lohko sisältää tietoja työkaluista KDE-kehitykseen.

Virheenjäljitys ja analyysi

Ohjelman analysointiin käytettävien työkalujen luettelo. Tämä sisältää esimerkiksi debuggerit ja profiloijat.

Valgrind
Valgrind auttaa löytämään muistivuotoja ja alustamattomia muistilohkoja. Lisäominaisuuksia ovat profiloija ja paljon muuta. Valgrind on yksi suosituimmista kehitystyökaluista!
The GNU Project Debugger (GDB)
GDB auttaa lähdekoodin virheenjäljityksessä. Koska GDB on kehittynyt vuosien mittaan, on suositeltavaa käyttää versiota 6.x. Grafiikkaedustaohjelmia on saatavilla (katso alla). Katso myös virheenjäljityksen opastusohje Virheenjäljitys GDB:llä.
KDbg
KDbg on graafinen käyttöliittymä GDB:lle, jossa voidaan asettaa pysäytyskohtia, askeltaa koodin lävitse jne.

Kehitystyökalut

KDevelop
KDevelop on erinomainen IDE kehitettäessä KDE- ja Qt C++-sovelluksia. Se sisältää integroidun debuggerin, tehokkaan editorin syntaksikorostuksella, Projektivelhon sovellusten luomiseksi mallinneista, automake/autoconf gunk ja jopa luokkadokumentoinnit. Lisätietoja yksityiskohdista voi myös löytää osoitteessa KDevelop wiki.
Ohjeita siitä kuinka käyttää KDevelop-ohjelmaa KDE 4-sovellusten kanssa on saatavilla tällä sivulla
Qt Designer
Trolltechin Qt Designer-työkalulla on helppoa tehdä käyttöliittymän kuten painikkeiden ja asetusnappien taitto. Lisäpiirteitä ovat undo/redo, accelerator-konfliktien tarkistus jne. Qt Designer sallii jopa ei-ohjelmoijien auttaa KDE-viestiruutusuunnittelussa. Lisätietoja yksityiskohdista löytyy opastusohjeesta Qt Designerin käyttö ja osoitteessa Qt-dokumentaatio.
MS Visual Studio® Express 2005 IDE (vain Windowsissa)
Visual C++® 2005 Express Edition [1] on ilmainen Microsoft Visual Studio 2000 kääntäjäversio Microsoftilta, jota Trolltech on tukenut virallisesti alkaen QT-versiosta 4.3.2 ja valintavaihtoehto, jos käännetään qt- ja kde-sovelluksia Windowsissa.

Lokalisointi (i18n) työkalut

KBabel
KBabel on joukko työkaluja gettext PO-tiedostojen muokkaamiseen ja hallintaan. Sen pääosa on tehokas ja mukava PO-tiedostoeditori, jonka ominaisuuksia on täysi navigointikyky, täysi muokkausmahdollisuus, mahdollisuus etsiä käännöksiä eri sanakirjoista, oikeinkirjoitus- ja syntaksitarkistus, erojen näyttäminen ja paljon muuta.
Mukana on myös "Catalog Manager"-tiedostohallintaikkuna, joka auttaa säilyttämään PO-tiedostojen yleiskuvan. Viimeisenä mutta ei kaikkein vähimpänä se sisältää erillisen sanakirjasovelluksen lisämahdollisuutena hakea KBabel:in tehokkaita sanakirjoja. KBabel auttaa sinua suomentamaan nopeasti ja säilyttämään suomennosten johdonmukaisuuden.
Dr. Klash
Tämä pieni on apuohjelma, joka aktivoituna esittää raportin ristiriitaisista pikanäppäimistä valikoissa. Ohjelma ei ole hyödyllinen vain suomentajille vaan myös kehittäjille. Pieni manuaalinen muokkaus tiedostossa `kde-config --localprefix`/share/config/kdeglobals aktivoi tämän ominaisuuden:
[Development]
CheckAccelerators=F12
AutoCheckAccelerators=false
AlwaysShowCheckAccelerators=false
Näppäimen F12 painaminen näyttää nyt ponnahdusikkunan, joka kertoo ristiriitaiset pikanäppäimet valitussa ikkunassa ja tarjoaa ehdotukset uusista pikanäppäimistä. Jos ristiriitaisia pikanäppäimiä ei löydy tai Dr. Klashilla ei ole mitään suositeltavaa, mitään ponnahdusikkunaa ei näytetä.
Jos AutoCheckAccelerators on aktivoitu, ponnahdusikkuna ponnahtaa automaattisesti, kun ristiriita on olemassa ja AlwaysShowCheckAccelerators voi pakottaa ikkunan ponnahtamaan jopa silloin kun ei ole mitään ristiriitaa raportoitavaksi.
X-test-kieli
Tämä opastekieli palvelee virheenjäljitysapuna niille henkilöille, jotka etsivät suomentamattomia merkkijonoja sovelluksestaan. Jos käynnistät sovelluksesi "x-test"-lokaaliasetuksella, kaikkien suomennettujen merkkijonojen alussa ja lopussa näkyy xx-merkkijono. Sinun on ensin tutkittava nämä "suomennokset" "l10n-kde4/x-test"-ohjelmasta ja asennettava ne.
Kun olet rakentanut "l10n-kde4/x-test"-ohjelman ja asentanut sen, suorita sovelluksesi käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta. Tämä voidaan tehdä käynnistämällä ohjelma komentoriviltä:
> KDE_LANG=x-test kspread
Tämä käynnistää KSpread-ohjelman käyttäen "x-test"-lokaaliasetusta eikä välitä, mikä nykyinen kieliasetuksesi on. Etsi merkkijonoja, joissa ei ole xx-merkkijonoja. Jos xx-merkkijonot puuttuvat merkkijonosta, se voi johtua puuttuvista i18n-kutsuista tai jopa puuttuvasta tai virheellisesti luodusta .pot-tiedostosta. Lisätietoja i18n-opastusohjeestasi.
Kun tarkistetaan suomentamattomia merkkijonoja, muista tarkistaa kaikki WhatsThis-opasteet ja työkaluvihjeet.

Tutkitaan .po-tiedostoja

Voit katsella suomennettuja .po-tiedostoja nähdäksesi, onko merkkijono olemassa ja onko se suomennettu. Esimerkiksi, tässä on osa tiedostoa l10n/de/messages/kdebase/konqueror.po:

#: konq_mainwindow.cc:3707 konq_tabs.cc:84
msgid "&New Tab"
msgstr "Neues &Unterfenster"

Suomennettava merkkijono on annettu msgid-rivillä. Suomennettu merkkijono on msgstr-rivillä. Huomaa, että täsmälleen sama merkkijono tulee sekä tiedostosta konq_mainwindow.cc että myös tiedostosta konq_tabs.cc. Tämä säästää työtä, koska samaa merkkijonoa ei tarvitse suomentaa kahdesti.

Voit käyttää myös KBabel-ohjelmaa .po-tiedostojen tutkimiseen. KBabel on osa kdesdk-moduulia.

Note-box-icon.png
Note
Lisätietoja dokumenttien kirjoittamisesta ja suomentamisesta löytyy osoitteesta the l10n project site.


Opastetyökalut

Hae tietoja KDE:n asennuksesta - kde-config
kde-config-työkalu auttaa selvittämään lisätietoja KDE-asennuksesta.
Konqueror-selaimen suoritus skripteistä - kfmclient
kfmclient on pieni työkalu, joka viestii Konqueror:in kanssa.
Käyttäjän konfiguraatiotiedostojen päivitys - kconf_update
kconf_update on työkalu, joka on suunniteltu päivittämään config-tiedostoja.

Laadunvarmistus

Jatkuva rakentaminen - Dashboard
kaikki kde-moduulit Dirkin kojelaudalla
kdelibs kitware-alustalla
English Breakfast Network - Staattinen analyysi
Krazy - Koodianalyysi, Käyttöopastusohje
APIDOX - API-dokumentaatiotilastot
Sanitizer - DocBook-tarkistaja
Käytettävyystarkistukset

This page was last edited on 14 July 2012, at 14:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.