Development/Languages (fa)

< Development
Revision as of 15:34, 14 July 2012 by AnneW (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

علاوه بر ++C بومی، KDE شیرازه‌های چند زبان برنامه‌سازی دیگر را نیز در اختیار می‌گذارد.

در کنار شیرازه‌های مستقیم به APIهای استاندارد، شیرازه‌هایی برای نوشتن برنامه‌های خاصی وجود دارد. برای اطلاعات بیش‌تر، صفحه‌ی Kross را ببینید.


This page was last modified on 14 July 2012, at 15:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.