Difference between revisions of "Development/FAQs/Debugging FAQ/pl"

(Created page with "W pliku $KDEHOME/share/config/drkonqirc dodaj: <syntaxhighlight lang="ini"> [drkonqi] ConfigName=developer </syntaxhighlight>")
(Updating to match new version of source page)
 
(16 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 28: Line 28:
 
Niektóre dystrybucje wyłączają generowanie plików core. Aby włączyć ponownie, użyj <code>ulimit -c unlimited</code>.
 
Niektóre dystrybucje wyłączają generowanie plików core. Aby włączyć ponownie, użyj <code>ulimit -c unlimited</code>.
  
Once you have a core file for a crash, you can examine it with gdb appname core . This will open gdb on the core file for the given application. Once at the gdb prompt, the most useful command is <code>bt</code> which generates a backtrace of the crash.
+
Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest <code>bt</code>, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji.
For more information about how to use gdb, see [[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Debugging/Debugging_with_GDB|this page]]
+
Więcej informacji o gdb znajdziesz na [[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Debugging/Debugging_with_GDB|tej stronie]].
  
 
===Jakich narzędzi można użyć do debuggowania mojej aplikacji?===
 
===Jakich narzędzi można użyć do debuggowania mojej aplikacji?===
  
*kDebug() (kdDebug() in KDE3) calls are a simple but efficient way to debug an application.
+
*kDebug() (kdDebug() w KDE3) zapewnia prosty, ale efektywny sposób debugowania aplikacji.
*gdb, the GNU debugger, is the quickest way to execute step-by-step and investigate variables (recommended versions are gdb >= 6.x)
+
*gdb, the GNU debugger, jest najszybszym sposobem śledzenia aplikacji krok po kroku i badania zmiennych (zalecana wersja gdb 6.x lub wyższa)
 
*Valgrind
 
*Valgrind
*kdbg is a nice graphical frontend to gdb with a KDE GUI. It has support for many Qt types (including QString).
+
*kdbg jest graficznym interfejsem do gdb (z KDE GUI). Wspiera wiele typów Qt (łącznie z QString).
*Memory leak tracer : See kdesdk/kmtrace. The README explains it all.
+
*Monitor wycieków pamięci : See kdesdk/kmtrace. Plik README dostarczy informacji i wszystko wyjaśni.
*qdbus and dbusviewer from Qt allow to browse DBus interfaces and to easily make DBus calls.
+
*qdbus i dbusviewer z pakietu Qt pozwala przeglądać interfejsy DBus i w łatwy sposób tworzy odwołania DBus.
  
 
Sprawdź [[Special:myLanguage/Development/Tools|tę stronę]] i kdesdk, gdzie znajdziesz masę przydatnych skryptów.
 
Sprawdź [[Special:myLanguage/Development/Tools|tę stronę]] i kdesdk, gdzie znajdziesz masę przydatnych skryptów.
Line 44: Line 44:
 
===Jak mogę wyświetlić QString w gdb?===
 
===Jak mogę wyświetlić QString w gdb?===
  
Check out kdesdk, and add this line to your ~/.gdbinit :
+
Pobierz kdesdk i w pliku ~/.gdbinit dodaj linię:
 
{{Input|1=source /path/to/kde/sources/kdesdk/scripts/kde-devel-gdb}}
 
{{Input|1=source /path/to/kde/sources/kdesdk/scripts/kde-devel-gdb}}
Then in gdb you can do <code>printqstring myqstring</code> to see its contents.
+
W gdb możesz wtedy użyć <code>printqstring myqstring</code>, aby zobaczyć jego zawartość.
For instance, <code>QString myqstring = QString::fromLatin1("contents");</code> can be examined using
+
Na przykład <code>QString myqstring = QString::fromLatin1("contents");</code> może zostać prześledzony używając
  
 
{{Input|1=
 
{{Input|1=
Line 55: Line 55:
 
Zobacz plik <tt>kde-devel-gdb</tt> z innymi makrami.  
 
Zobacz plik <tt>kde-devel-gdb</tt> z innymi makrami.  
  
===I have no symbol when I debug an app that uses kpart, what should I do?===
+
===Nie mam symbolu debugując aplikację, która używa kpart. Co powinienem zrobić?===
  
You must stop just after the main to load the debugging symbols of the shared library. After that, you can debug normally.  
+
Musisz zatrzymać się zaraz po załadowaniu symboli z biblioteki. Potem możesz normalnie debugować.  
One can go as far as creating a gdb macro, to stop right after the part was loaded. For kword, by example, I use:
+
Możesz utworzyć makro gdb, aby zatrzymać się zaraz po załadowanej części. W przypadku kword, na przykład, używam:
 
{{Input|1=
 
{{Input|1=
 
define startkword
 
define startkword
Line 70: Line 70:
 
Zobacz [[Development/Tutorials/Debugging/Debugging IOSlaves|debuggowanie ioslaves]]
 
Zobacz [[Development/Tutorials/Debugging/Debugging IOSlaves|debuggowanie ioslaves]]
  
=== Why isn't my signal and slot connection working? ===
+
=== Dlaczego mój sygnał i połączenie gniazda nie działa? ===
  
Here are some steps that you can use to troubleshoot why your signal/slot connection is not working (your slot does not get called for some reason).
+
Oto kilka kroków, które można wykorzystać do rozwiązania problemu, dlaczego sygnał/gniazdo nie działa (gniazdo nie odpowiada z jakiejś przyczyny).
  
1) Verify that the connect() doesn't print a warning to the console at runtime.
+
1. Upewnij się, że connect() nie wyświetla ostrzeżenia w konsoli podczas działania.
  
If it does, check that you wrote Q_OBJECT, that the parameter names are not in the connect, that the parameter types are compatible, and that the slot is defined, and that the moc was compiled.
+
Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.
  
1b) Or you can just check to see what connect() returns as a bool. Although this won't give you the error message.
+
1b. Lub możesz sprawdzić, co zwraca connect() mimo, że nie daje żadnego komunikatu o błędzie
2) Verify that the signal is indeed emitted
+
2. Upewnij się, że sygnał rzeczywiście jest emitowany
3) Verify that the receiver isn't already deleted at that time
+
3. Upewnij się, że odbiorca nie jest już skasowany w tym momencie
4) Verify that emitter->signalsBlocked() returns false
+
4. Upewnij się, że emitter->signalsBlocked() zwraca false
 
 
 
 
==Specyficzne dla KDE 4==
 
  
 
===Czy istnieje preferowana metoda wyświetlania danych z debuggu w stderr?===
 
===Czy istnieje preferowana metoda wyświetlania danych z debuggu w stderr?===
  
Tak, musisz użyć kDebug():
+
Yes; see [[Special:myLanguage/Development/Tutorials/Debugging/Using_Error_Messages|this tutorial]].
 
 
<syntaxhighlight lang="cpp-qt">
 
#include <kdebug.h>
 
kDebug() << "KMyApp just started";  
 
</syntaxhighlight>
 
 
 
The syntax is much like cout, you can use many native types between the "<<". This will print out a debugging message, which will automatically be turned off at release time (by <tt>--disable-debug</tt>). In case you want the message to still be there during releases, because it's a warning or an error, use <tt>kWarning()</tt> or <tt>kError()</tt>.
 
 
 
Components and libraries are advised to use a debug area number, as in kDebug(1234). For this, the number must be registered in kdelibs/kdecore/kdebug.areas. Debug areas make it possible to turn off or on the debug output for specific area numbers, using the {{program|kdebugdialog}} program, which is part of kdebase. <tt>kdebugdialog --fullmode</tt> also permits to control where to log debug output. It is usually not necessary to register area numbers for standalone applications, unless it's so complex that you want to divide the output into several areas.
 
 
 
Możliwe jest pominięcie debug area number podczas wywołania kDebug poprzez dodanie następującego kodu do pliku CMakeLists.txt (na najwyższym poziomie):
 
 
 
<code>
 
add_definitions(-DKDE_DEFAULT_DEBUG_AREA=XXXX)
 
</code>
 
 
 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w [http://www.kdedevelopers.org/node/3171 blogu Allena Wintera].
 
 
 
To make it clear: do NOT use <tt>qDebug()</tt>, this one does not get disabled at releases. Also avoid using <tt>assert()</tt> or <tt>kFatal()</tt> which lead to a crash when something goes wrong and that is not a nice experience for the user. Better detect the error, output a <tt>kWarning()</tt> or <tt>kError()</tt>, and recover if possible.
 
 
 
To get timestamps with your debug output, which are useful for debugging multi-threaded, networked and asynchronous operations, <tt>export KDE_DEBUG_TIMESTAMP=1</tt> before running your app. Since KDE SC 4.5.
 
  
 
[[Category:FAQs]]
 
[[Category:FAQs]]
 
[[Category:Programming]]
 
[[Category:Programming]]

Latest revision as of 10:25, 11 March 2016

Ogólne

Jak mogę uniknąć Dr Konqi?

Należy ustawić zmienną środowiskową KDE_DEBUG (na 1 lub jakąkolwiek inną wartość)

Aby uzyskać Dr Konqi ponownie, usuń (komendą unset) zmienną środowiskową KDE_DEBUG.

Przykład:

 • Aby uniknąć Dr Konqi:
export KDE_DEBUG=1
 • Aby zobaczyć Dr Konqi:
unset KDE_DEBUG

Jak mogę przełączyć Dr Konqi do trybu programisty?

W pliku $KDEHOME/share/config/drkonqirc dodaj:

[drkonqi]
ConfigName=developer

Co to jest plik core? Skąd wziąć plik core?

Plik core to obraz pamięci w momencie zawieszenia aplikacji. Korzystając z pliku core, możesz poznać wartości zmiennych w momencie zawieszenia.

Niektóre dystrybucje wyłączają generowanie plików core. Aby włączyć ponownie, użyj ulimit -c unlimited.

Jeśli już masz plik core, możesz przebadać go przy użyciu gdb. Najbardziej przydatną komendą gdb jest bt, generująca zrzut, ślad po zawieszeniu aplikacji. Więcej informacji o gdb znajdziesz na tej stronie.

Jakich narzędzi można użyć do debuggowania mojej aplikacji?

 • kDebug() (kdDebug() w KDE3) zapewnia prosty, ale efektywny sposób debugowania aplikacji.
 • gdb, the GNU debugger, jest najszybszym sposobem śledzenia aplikacji krok po kroku i badania zmiennych (zalecana wersja gdb 6.x lub wyższa)
 • Valgrind
 • kdbg jest graficznym interfejsem do gdb (z KDE GUI). Wspiera wiele typów Qt (łącznie z QString).
 • Monitor wycieków pamięci : See kdesdk/kmtrace. Plik README dostarczy informacji i wszystko wyjaśni.
 • qdbus i dbusviewer z pakietu Qt pozwala przeglądać interfejsy DBus i w łatwy sposób tworzy odwołania DBus.

Sprawdź tę stronę i kdesdk, gdzie znajdziesz masę przydatnych skryptów.

Jak mogę wyświetlić QString w gdb?

Pobierz kdesdk i w pliku ~/.gdbinit dodaj linię:

source /path/to/kde/sources/kdesdk/scripts/kde-devel-gdb

W gdb możesz wtedy użyć printqstring myqstring, aby zobaczyć jego zawartość. Na przykład QString myqstring = QString::fromLatin1("contents"); może zostać prześledzony używając

(gdb) printqstring myqstring
$1 = "content"

Zobacz plik kde-devel-gdb z innymi makrami.

Nie mam symbolu debugując aplikację, która używa kpart. Co powinienem zrobić?

Musisz zatrzymać się zaraz po załadowaniu symboli z biblioteki. Potem możesz normalnie debugować. Możesz utworzyć makro gdb, aby zatrzymać się zaraz po załadowanej części. W przypadku kword, na przykład, używam:

define startkword
break main
run
break 'KoDocument::KoDocument(int, QWidget *, char const *, 
            QObject *, char const *, bool)' cont

Jak debuggować ioslave?

Zobacz debuggowanie ioslaves

Dlaczego mój sygnał i połączenie gniazda nie działa?

Oto kilka kroków, które można wykorzystać do rozwiązania problemu, dlaczego sygnał/gniazdo nie działa (gniazdo nie odpowiada z jakiejś przyczyny).

1. Upewnij się, że connect() nie wyświetla ostrzeżenia w konsoli podczas działania.

Jeśli tak, sprawdź Q_OBJECT, czy nazwy parametru nie ma w połączeniu, czy typy parametru są odpowiednie i czy gniazdo jest zdefiniowane oraz czy moc został skompilowany.

1b. Lub możesz sprawdzić, co zwraca connect() mimo, że nie daje żadnego komunikatu o błędzie 2. Upewnij się, że sygnał rzeczywiście jest emitowany 3. Upewnij się, że odbiorca nie jest już skasowany w tym momencie 4. Upewnij się, że emitter->signalsBlocked() zwraca false

Czy istnieje preferowana metoda wyświetlania danych z debuggu w stderr?

Yes; see this tutorial.


This page was last edited on 11 March 2016, at 10:25. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.