Ανάπτυξη/Αρχιτεκτονική

Jump to: navigation, search
Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎Galician 100% • ‎Dutch 100% • ‎Polish 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%

The following pages contain documentation about KDE's design and architecture in detail. They do not replace other documentation like API documentation, tutorials/howtos and standards, see the development portal for further information.

Για ευκολότερη κατανόηση, θα βοηθούσε η εξοικείωση με τα τεκμηρίωση Qt και Ζώνη Προγραμματιστών της Nokia™.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του KDE είναι διαθέσιμες στο διαχειριστές συστήματος.

Τεκμηρίωση Σχεδιασμού

Περίληψη της Αρχιτεκτονικής του KDE 4
Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 4, που συμπεριλαμβάνει συζητήσεις για κοινές τεχνικές, κλάσεις - βιβλιοθήκες και γενικά θέματα ανάπτυξης. Αυτό είναι για το KDE 4.0.
Περίληψη της Αρχιτεκτονικής του KDE 3 (Αρχικό)
Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 4, που συμπεριλαμβάνει συζητήσεις για κοινές τεχνικές, κλάσεις - βιβλιοθήκες και γενικά θέματα ανάπτυξης. Αυτό είναι για το KDE 3.0.
Περίληψη της Αρχιτεκτονικής του KDE 2
Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 2, παρόμοια της παραπάνω. Ατυό είναι για το KDE 2.
DCOP
Τεκμηρίωση Σχεδιασμού για την περίοδο 1999-2000.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal