Ανάπτυξη/Αρχιτεκτονική

Jump to: navigation, search
Other languages:Greek 100% • ‎English 100% • ‎Galician 100% • ‎Dutch 100% • ‎Polish 100% • ‎Brazilian Portuguese 100% • ‎Chinese (China) 100%

The following pages contain documentation about KDE's design and architecture in detail. They do not replace other documentation like API documentation, tutorials/howtos and standards, see the development portal for further information.

For a better understanding it might help to be familiar with Nokia's™ excellent Qt documentation and Developer Zone.

More information about a KDE installation itself is available in the dedicated section for system administrators.

Τεκμηρίωση Σχεδιασμού

Περίληψη της Αρχιτεκτονικής του KDE 4
Μια περίληψη της αρχιτεκτονικής του KDE 4, που συμπεριλαμβάνει συζητήσεις για κοινές τεχνικές, κλάσεις - βιβλιοθήκες και γενικά θέματα ανάπτυξης. Αυτό είναι για το KDE 4.0.
KDE 3 Architecture Overview (Original)
An overview of the KDE 3 architecture, including discussions of common techniques, library classes, and general development issues. This is for KDE 3.0.
KDE 2 Architecture Overview
An overview of the KDE 2 architecture, similar to the above. This is for KDE 2.2.
DCOP
Design documents from 1999-2000.

KDE® and the K Desktop Environment® logo are registered trademarks of KDE e.V.Legal