Difference between revisions of "Contribute/gl"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
(Importing a new version from external source)
(19 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 47: Line 47:
 
Para coller soltura na programación para KDE, cómpre coñecer e comprender as bibliotecas Qt. Se non está familiarizado con elas, siga as aprendizaxes paso a paso que inclúe a [http://doc.qt.nokia.com/latest documentación].
 
Para coller soltura na programación para KDE, cómpre coñecer e comprender as bibliotecas Qt. Se non está familiarizado con elas, siga as aprendizaxes paso a paso que inclúe a [http://doc.qt.nokia.com/latest documentación].
  
Se precisa dunha introdución máis suave a Qt, ou simplemente unha forma distinta de aprendelo, bótelle unha ollada a [http://qt4.digitalfanatics.org/tiqt/ ''The Independent Qt Tutorial''] («A aprendizaxe de Qt independente»), que por desgraza non está dispoñíbel na Internet por cuestións legais.
+
Se precisa dunha introdución máis suave a Qt, ou simplemente unha forma distinta de aprendelo, bótelle unha ollada a [http://www.apress.com/9781590598313 Foundations of Qt Development] («Os cimentos do desenvolvemento con Qt»).
  
Se prefire aprender Qt lendo un libro de corte máis tradicional, bótelle unha ollada á [http://qt.nokia.com/developer/books/ páxina de libros sobre Qt]. Existen suxestións adicionais de recursos para familiarizarse con Qt na [http://doc.qt.nokia.com/latest/how-to-learn-qt.html páxina sobre como aprender Qt].  
+
Se prefire aprender Qt lendo un libro de corte máis tradicional, bótelle unha ollada á [http://qt.nokia.com/developer/books/ páxina de libros sobre Qt]. Existen suxestións adicionais de recursos para familiarizarse con Qt na [http://doc.qt.nokia.com/latest/how-to-learn-qt.html páxina sobre como aprender Qt].
  
 
=== KDE ===
 
=== KDE ===
Line 67: Line 67:
 
A axuda contextual é inseparábel dos diálogos e trebellos, dado que eles son o obxectivo deste tipo de axuda. De feito, para escribir axuda contextual, fai falla programar ou ferramentas de programación. A axuda contextual é evidentemente unha propiedade dos trebellos. Na programación orientada a obxectos, as propiedades poden ter distintos valores, e comportarse de maneira diferente segundo estes valores. Na programación de Qt e KDE, o nome desta propiedade é “whatsthis” (Que é isto?), e o seu valor é o texto que amosará a axuda contextual.
 
A axuda contextual é inseparábel dos diálogos e trebellos, dado que eles son o obxectivo deste tipo de axuda. De feito, para escribir axuda contextual, fai falla programar ou ferramentas de programación. A axuda contextual é evidentemente unha propiedade dos trebellos. Na programación orientada a obxectos, as propiedades poden ter distintos valores, e comportarse de maneira diferente segundo estes valores. Na programación de Qt e KDE, o nome desta propiedade é “whatsthis” (Que é isto?), e o seu valor é o texto que amosará a axuda contextual.
  
Fortunately, this task is usually not very difficult, as there are good tools to deal with user interface design, and better, you will use the knowledge acquired here later when dealing with user interface in general. Using the Qt framework (Qt is the base of KDE technology), it is possible to separate code and user interface. You have two basic cases here: the user interface is written with the general code of application (usually .cpp files) or in Qt Designer files (.ui files: it is a XML document). The second case is the best to start with, as it is simpler to work with. If you don't have Qt Designer installed, you can do so by installing the devel package of Qt from your distribution or the Qt Designer package (if your distribution has more fine grained packages).
+
Por sorte, escribir esta documentación adoita ser doado, pois existen ferramentas moi fáciles de usar para traballar no deseño das interfaces de usuario. Ademais, os coñecementos adquiridos para modificar e definir este tipo de documentación valeranlle máis adiante para traballar noutras cuestións relativas ás interfaces de usuario. A infraestrutura Qt —a base das tecnoloxías de KDE— permite separar o código da interface. Por tanto poden darse dous casos: (1) que a interface de usuario estea definida como parte do código xeral do ''aplicativo'' (ficheiros .cpp, xeralmente), ou (2) que estea definida en ficheiros de Qt Designer (ficheiros XML con extensión .ui). O segundo caso é o máis doado. Se non ten instalado o ''aplicativo'' Qt Designer, instale o paquete de desenvolvemento de Qt da súa distribución, ou o propio paquete de Qt Designer en caso de haber un.
  
Here you can find a detailed guide for writing whatsthis using Qt Designer and working directly with the source code: [http://bddf.ca/~aseigo/whatsthis_tutorial/ WhatsThis Tutorial], by Aaron J. Seigo.
+
A [http://bddf.ca/~aseigo/whatsthis_tutorial/ Aprendizaxe sobre “Que é isto?”] (''en inglés''), escrita por Aaron J. Seigo, consiste nunha guía detallada sobre como empregar Qt Desginer para escribir este tipo de documentación, e como traballar directamente co código fonte.
  
== Getting Involved in Bug Hunting and Application Quality ==
+
== Involucrarse na busca de erros e control de calidade ==
  
There is a large number of applications within KDE, and not all of them have a maintainer dedicated to managing bugs and generally helping out with all the issues associated with turning some working code into a polished application.
+
KDE fornece un gran número de ''aplicativos'', e non todas elas contan cun mantedor que se adique a xestionar os seus informes de erros ou a colaborar en todos o que fai falla para converter un código que simplemente funciona nun ''aplicativo'' de calidade.
  
If you are interested in helping out with KDE, but don't know where to start, becoming a member of the KDE Quality Team might appeal to you - see the [http://techbase.kde.org/Contribute/Quality_Team Quality Team website] for more information. Note that you do not need any programming skills to become involved. In particular developers regularly publish so-called [http://community.kde.org/KDE/Junior_Jobs Junior Jobs] to encourage new contributions.
+
Se lle gustaría axudar en KDE pero non sabe moi ben por onde comezar, pode que lle interese converterse en parte do equipo de control de calidade de KDE; infórmese no [http://techbase.kde.org/Contribute/Quality_Team sitio web do equipo]. Teña en conta que para formar parte do equipo non é necesario ter coñecementos de programación. Porén, se quere programar, os ''desenvolvedores'' publican de cando en vez os chamados [http://community.kde.org/KDE/Junior_Jobs ''traballiños''], para animar a novos contribuidores a unirse á comunidade.
  
Of course, you can become involved in bug hunting without being part of the KDE Quality Team - just create yourself an account on the KDE [http://bugs.kde.org bug tracking system], and start searching / sorting through the bugs. Again, you don't have to have programming skills - it helps the programmers enormously just to have a procedure that allows a bug to be consistently reproduced.
+
Por suposto, para contribuír á busca de erros non é necesario formar parte do equipo de control de calidade de KDE. Abonda con rexistrar unha conta no [http://bugs.kde.org sistema de seguimento de erros de KDE], e comezar a buscar ou explorar os informes de erros. E como xa se dixo antes, non é necesario saber programar. Aos programadores axúdalles e moito simplemente saber dun procedemento que poidan seguir para reproducir os erros de forma consistente.
  
The [[Contribute/Bugsquad|Bugsquad]] tries to keep track of bugs in KDE software and make sure that valid bugs are noticed by developers. You do not need any programming knowledge to be in the Bugsquad; in fact it is a great way to return something to the KDE community if you cannot program.
+
O [[Contribute/Bugsquad|''equipo anti-erros'']] procura manter un seguimento dos erros do ''software'' de KDE e asegurarse de que os ''desenvolvedores'' atenden aos informes de erros correctamente redactados. Para formar parte do equipo non é necesario ter ningunha clase de coñecemento de programación; de feito, esta é unha boa forma de devolverlle algo á comunidade de KDE para aquelas persoas que non saben programar.
  
== User Interface ==
+
== Interfaces de usuario ==
  
User interface is a very wide subject, and very subjective too, as something obvious to someone is absurd to others and vice versa. Therefore, don't assume, argue clearly, stating your logical steps. Your main tool discussing it are objective reasoning and good sense.
+
O tema das interfaces de usuario é moi amplo, e moi subxectivo. Algo que resulta obvio para algúns pode resultar absurdo para outros, e viceversa. Polo tanto, ''non asuma, argumente'', con claridade, e manifestando os pasos que segue a súa lóxica. Á hora de discutir sobre o tema, faga uso dun razoamento obxectivo e un bo sentido común.
  
It is easy to perform a quick user interface analysis, but it is hard to convince people to change the interface. A good, convincing analysis can gain much if it incorporates information from the KDE guidelines, competing program and operational system analysis, general design principles found in many books, user testing or individual (anecdotal) feedback. It is a volunteer project, and even if everybody agree with you, someone has to implement it.
+
Facer unha análise rápida dunha interface de usuario é doado, pero convencer á xente de cambiar a interface non é tal. A súa análise resultará máis convincente se incorpora información das directrices de KDE, análise de aplicativos e sistemas da competencia, principios de deseño xerais mencionados en moitos libros, e probas e opinións (anecdóticas) dos usuarios. Trátase dun proxecto de voluntarios, e aínda no caso de que todo o mundo estea de acordo coa proposta, alguén terá que levala a cabo.
  
The [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-usability KDE Usability Mailing List] is very active and a good place for discussing your ideas, and their homepage is at http://techbase.kde.org/Projects/Usability. If you are already an usability expert, please check [http://www.openusability.org/ OpenUsability.org], a project that brings open source developers and usability experts together, and is collaborating closely with KDE.
+
A [http://mail.kde.org/mailman/listinfo/kde-usability lista de correo de ergonomía (''facilidade de uso'') de KDE] é moi activa, e un bo lugar para a discusión das ideas que teña. O seu ''sitio web'' é [http://techbase.kde.org/Projects/Usability http://techbase.kde.org/Projects/Usability]. Se xa é un experto en ergonomía, bótelle unha ollada a [http://www.openusability.org/ OpenUsability.org], un proxecto que xunta ''desenvolvedores'' de software libre e expertos en ergonomía, e que colabora activamente con KDE.
  
Some documents guiding documents include the [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html KDE User Interface Guidelines (design standards)] and [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html KDE User Interface Guidelines (design principles)].
+
Existen algúns documentos que poden servir de guía, como [http://developer.kde.org/documentation/standards/kde/style/basics/index.html Directrices para as interfaces de usuario de KDE — Estándares de deseño] e [http://developer.kde.org/documentation/design/ui/index.html Directrices para as interfaces de usuario de KDE — Principios de deseño].
  
Some projects for analysis of user interfaces may include: checking that shortcut keys are coherent across KDE applications, making sure that dialogs are directly relevant to the interaction that the user would expect, and finding users of KDE software to see how they perform common workflows.
+
Entre as competencias da análise de interface de usuario están tarefas como comprobar que os atallos de teclado son coherentes entre os distintos aplicativos de KDE, asegurarse de que os diálogos son directamente relevantes para a interacción esperada polo usuario, ou atopar usuarios do software de KDE para observar a forma na que desenvolven os seus fluxos de traballo habituais.
  
==Getting Answers to Your Questions==
+
== Obter respostas ==
  
If your question concerns KDE development, your options are pretty much the same general user ones, with some modifications:
+
Se ten preguntas sobre o desenvolvemento de KDE, as opcións de que dispón son basicamente as mesmas das que dispón calquera outro usuario, con algunhas diferencias:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
:* '''Read the Developer FAQ'''. Many common developer questions have been answered in the [[Development/FAQs|KDE Developer FAQ]]
+
:* '''Lea a lista de preguntas frecuentes de desenvolvedores'''. A resposta a moitas das preguntas máis comúns dos desenvolvedores teñen resposta na lista de [[Development/FAQs|preguntas frecuentes de desenvolvedores de KDE]]
:* '''Search/browse KDE websites'''. A lot of questions can also be answered from the KDE websites, and the documentation included on it. You can search all the KDE websites on the homepage. In addition, you can browse the [http://techbase.kde.org KDE TechBase website]. And if possible, help edit it for clarity, and use the talk page if something is unclear.
+
:* '''Busque en sitios web de KDE'''. Moitas das súas preguntas terán a súa resposta nalgún dos sitios web de KDE, incluíndo os de documentación. Pode buscar contido en todos os sitios web de KDE desde o sitio principal. Non esqueza, ademais, de buscar en [http://techbase.kde.org KDE TechBase]. E, de ser posíbel, axude a editar o wiki para clarificar o que non estea claro, e empregue a páxina de conversa se non entende algo.
:* '''Search mailing lists'''. A lot of questions have already been answered on the KDE mailing lists, particular the lists kde-devel, kde2-porting, kde-core-devel, kde-games-devel, kfm-devel and koffice-devel. You can search these lists either at [http://lists.kde.org/ lists.kde.org]. You should always search for your answer before asking questions on the mailing lists. When you ask a question on a mailing list you are emailing thousands of people -- please do this only if the answer is not available through a simple search.
+
:* '''Busque nas listas de correo'''. Seguro que moitas das súas preguntas xa se formularon e responderon nas listas de correo de KDE, en especial nas listas ''kde-devel'', ''kde2-porting'', ''kde-core-devel'', ''kde-games-devel'', ''kfm-devel'' e ''koffice-devel''. Pode buscalas en [http://lists.kde.org/ lists.kde.org]. Busque sempre antes de preguntar na lista; os correos da lista chéganlles a milleiros de persoas, e cómpre evitar os correos innecesarios.
:* '''Search engines'''. Do not forget about your favorite search engine. One of the best search engines is Google. With Google you can also [http://groups.google.com/ search] the great bulk of Usenet news sites, which is also particularly helpful, especially for general programming and gcc-related questions.
+
:* '''Motores de busca'''. Non esqueza facer uso do seu motor de busca preferido. Un dos máis efectivos é Google, co que pode [http://groups.google.com/ buscar en sitios de novas], especialmente útil para cuestións xerais de programación.
  
:* '''Read the source code'''. http://websvn.kde.org and https://projects.kde.org/ are available to help browse code. Read some commit logs and diffs for the code you might want to work with, It adds perspective.
+
:* '''Lea o código fonte'''. En http://websvn.kde.org e https://projects.kde.org/ poderá navegar polo código fonte do software de KDE. Procure ler os rexistros de cambios e as diferencias no código no que vai traballar; conseguirá certa perspectiva.
:* '''Ask on KDE mailing lists'''. If you still do not have an answer, try asking your question on one of the KDE mailing lists listed above.
+
:* '''Pregunte nas listas de correo de KDE'''. Se aínda non atopou unha resposta, probe a preguntar nunha das listas mencionadas nun punto anterior.
:* For questions relating to core development or third-party KDE development, unless you are particularly interested in [http://konqueror.kde.org/ Konqueror], [http://www.koffice.org/ KOffice], games or Java development, your main choice is [mailto:kde-devel@kde.org kde-devel] [mailto:kde-devel-request@kde.org?subject=subscribe (subscribe)].
+
:* Para preguntas sobre o desenvolvemento principal ou de aplicativos de terceiros baseados na plataforma de KDE, e salvo que estea especialmente interesado en [http://konqueror.kde.org/ Konqueror], [http://www.koffice.org/ KOffice], xogos ou desenvolvemento con Java, a súa mellor opción será [mailto:kde-devel@kde.org kde-devel] [mailto:kde-devel-request@kde.org?subject=subscribe (subscribirse)].
:* For questions relating to Konqueror development, your main choice is [mailto:kfm-devel@kde.org kfm-devel] [mailto:kfm-devel@kde.org?subject=subscribe (subscribe)]
+
:* Para cuestións sobre o desenvolvemento de Konqueror ten [mailto:kfm-devel@kde.org kfm-devel] [mailto:kfm-devel@kde.org?subject=subscribe (subscribirse)]
:* For questions relating to KOffice development, your main choice is [mailto:koffice-devel@kde.org koffice-devel] [mailto:koffice-devel-request@kde.org?subject=subscribe (subscribe)]
+
:* Para cuestións sobre o desenvolvemento de KOffice ten [mailto:koffice-devel@kde.org koffice-devel] [mailto:koffice-devel-request@kde.org?subject=subscribe (subscribirse)]
:* For questions relating to games development, your main choice is [mailto:kde-games-devel@kde.org kde-games-devel] [mailto:kde-games-devel-request@kde.org?subject=subscribe (subscribe)]
+
:* Para cuestións sobre desenvolvemento de xogos ten [mailto:kde-games-devel@kde.org kde-games-devel] [mailto:kde-games-devel-request@kde.org?subject=subscribe (subscribirse)]
:* For questions relating to [http://qt.nokia.com/ Qt development], please use the fine [http://lists.trolltech.com/qt-interest/ Qt mailing list].
+
:* Para cuestións sobre [http://qt.nokia.com/ desenvolvemento con Qt], empregue a [http://lists.trolltech.com/qt-interest/ lista de correo oficial de Qt].
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
A full list of KDE mailing lists is available [http://www.kde.org/mailinglists/ here] and [http://mail.kde.org/mailman/listinfo here].
+
Para ver todas as listas de correo de KDE dispoñíbeis, vaia [http://www.kde.org/mailinglists/ aquí] ou [http://mail.kde.org/mailman/listinfo aquí].
  
[[Category:FAQs]]
+
[[Category:Preguntas habituais/gl]]

Revision as of 07:58, 10 November 2012

Other languages:
Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎suomi • ‎français • ‎galego • ‎日本語 • ‎한국어 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎中文(中国大陆)‎

Esta páxina ten por obxectivo servir de introdución para os diferentes aspectos do desenvolvemento de KDE, especialmente no que se refire á parte de programación. O proxecto KDE dálle a benvida a calquera disposto a axudar.

noframe
 
Note
Existen moitos xeitos de contribuír ao desenvolvemento de KDE, e poden resumirse en varias categorías:
Documentación, tradución, programación, mellora da facilidade de uso, accesibilidade, imaxe, e promoción.
Se non sabe programar, bótelle unha ollada ás páxinas de KDE sobre como involucrarse para descubrir de que outros xeitos pode axudar. Considere tamén a brigada dos erros!

Fontes de información

A dirección xeral do proxecto KDE determínana os que fan o traballo. Non existe “un gran plan” sobre o aspecto que KDE terá no futuro.

Se quere informarse do que está a suceder, existen unha serie de fontes que debera considerar:

Roldas de correo
Probabelmente sexan o mellor xeito de descubrir o que está acontecendo no desenvolvemento de KDE. Os arquivos están dispoñíbeis aquí.
Filtro de commits
Reciba notificacións de commits aos repositorios de código fonte de KDE nas partes que lle interesen.
Resumo de commits de KDE
Resumo semanal dos commits a proxectos dos repositorios de código fonte de KDE.
The Dot
O sitio de novas de KDE.

Informar de erros

O xeito máis doado de contribuír a KDE é informar de erros atopados no software. Para iso, empregue o sistema de seguimento de erros de KDE (tamén coñecido coma Bugzilla).

Se o aplicativo que está a usar quebra, a ferramenta Dr Konqi aparecerá e guiarao a través do proceso para informar da quebra. Para máis información, consulte a páxina sobre como crear informes de quebra útiles.

Primeiros pasos como programador

Para comezar a programar para KDE, abonda con atopar algo que arranxar, e arranxalo. Pode que lle interese consultar a introdución aos módulos, para que lle resulte logo máis doado atopar o que busca. Despois de arranxar algo, o seguinte paso natural será o de enviar un parche cos cambios. Despois de pasar por iso un par de veces, pode que lle interese solicitar unha conta de contribuidor de KDE, para así poder mellorar as cousas directamente.

C++

KDE está escrito principalmente en C++. Se non está familiarizado con esta linguaxe, xa está tardando. Existen moitos libros sobre C++ de gran calidade; un bo exemplo é Thinking in C++ («Pensando con C++»), un libro de Bruce Eckel que está dispoñíbel mediante descarga gratuíta e como libro impreso. Non é imprescindíbel comprendelo todo para comezar en KDE, pero si que necesitará comprender a sintaxe básica e as operacións.

Qt

Para coller soltura na programación para KDE, cómpre coñecer e comprender as bibliotecas Qt. Se non está familiarizado con elas, siga as aprendizaxes paso a paso que inclúe a documentación.

Se precisa dunha introdución máis suave a Qt, ou simplemente unha forma distinta de aprendelo, bótelle unha ollada a Foundations of Qt Development («Os cimentos do desenvolvemento con Qt»).

Se prefire aprender Qt lendo un libro de corte máis tradicional, bótelle unha ollada á páxina de libros sobre Qt. Existen suxestións adicionais de recursos para familiarizarse con Qt na páxina sobre como aprender Qt.

KDE

Na sección de aprendizaxes atopará información variada sobre as técnicas de KDE: Teña en conta que algunhas das aprendizaxes non se actualizaron desde a rama 3 de KDE, se ben aínda deberían ser válidas, polo menos en parte.

Tamén atopará información útil sobre como escribir código para KDE na sección de preguntas e respostas. Dita información pode non estar tampouco actualizada para a rama 4 de KDE, pero igual que coas aprendizaxes, a maior parte debería seguir sendo válida, mesmo fóra de KDE.

Tamén pode botarlle unha ollada os libros sobre programación para KDE.

Por último, pero non por iso menos importante, KDE inclúe unha extensa documentación das súas clases (API). Esta está dispoñíbel na sección de manuais de referencia da API de KDE, que contén asemade unha serie de ligazóns útiles a recursos sobre como escribir ou actualizar a documentación das clases. Tamén pode xerar vostede mesmo a documentación localmente, ou acceder a unha versión na Internet que estea máis actualizada no sitio web de referencia da API.

Na guía de programación atopará unha descrición máis detallada dos pasos mencionados.

Axuda contextual — Que é isto?

A axuda contextual é inseparábel dos diálogos e trebellos, dado que eles son o obxectivo deste tipo de axuda. De feito, para escribir axuda contextual, fai falla programar ou ferramentas de programación. A axuda contextual é evidentemente unha propiedade dos trebellos. Na programación orientada a obxectos, as propiedades poden ter distintos valores, e comportarse de maneira diferente segundo estes valores. Na programación de Qt e KDE, o nome desta propiedade é “whatsthis” (Que é isto?), e o seu valor é o texto que amosará a axuda contextual.

Por sorte, escribir esta documentación adoita ser doado, pois existen ferramentas moi fáciles de usar para traballar no deseño das interfaces de usuario. Ademais, os coñecementos adquiridos para modificar e definir este tipo de documentación valeranlle máis adiante para traballar noutras cuestións relativas ás interfaces de usuario. A infraestrutura Qt —a base das tecnoloxías de KDE— permite separar o código da interface. Por tanto poden darse dous casos: (1) que a interface de usuario estea definida como parte do código xeral do aplicativo (ficheiros .cpp, xeralmente), ou (2) que estea definida en ficheiros de Qt Designer (ficheiros XML con extensión .ui). O segundo caso é o máis doado. Se non ten instalado o aplicativo Qt Designer, instale o paquete de desenvolvemento de Qt da súa distribución, ou o propio paquete de Qt Designer en caso de haber un.

A Aprendizaxe sobre “Que é isto?” (en inglés), escrita por Aaron J. Seigo, consiste nunha guía detallada sobre como empregar Qt Desginer para escribir este tipo de documentación, e como traballar directamente co código fonte.

Involucrarse na busca de erros e control de calidade

KDE fornece un gran número de aplicativos, e non todas elas contan cun mantedor que se adique a xestionar os seus informes de erros ou a colaborar en todos o que fai falla para converter un código que simplemente funciona nun aplicativo de calidade.

Se lle gustaría axudar en KDE pero non sabe moi ben por onde comezar, pode que lle interese converterse en parte do equipo de control de calidade de KDE; infórmese no sitio web do equipo. Teña en conta que para formar parte do equipo non é necesario ter coñecementos de programación. Porén, se quere programar, os desenvolvedores publican de cando en vez os chamados traballiños, para animar a novos contribuidores a unirse á comunidade.

Por suposto, para contribuír á busca de erros non é necesario formar parte do equipo de control de calidade de KDE. Abonda con rexistrar unha conta no sistema de seguimento de erros de KDE, e comezar a buscar ou explorar os informes de erros. E como xa se dixo antes, non é necesario saber programar. Aos programadores axúdalles e moito simplemente saber dun procedemento que poidan seguir para reproducir os erros de forma consistente.

O equipo anti-erros procura manter un seguimento dos erros do software de KDE e asegurarse de que os desenvolvedores atenden aos informes de erros correctamente redactados. Para formar parte do equipo non é necesario ter ningunha clase de coñecemento de programación; de feito, esta é unha boa forma de devolverlle algo á comunidade de KDE para aquelas persoas que non saben programar.

Interfaces de usuario

O tema das interfaces de usuario é moi amplo, e moi subxectivo. Algo que resulta obvio para algúns pode resultar absurdo para outros, e viceversa. Polo tanto, non asuma, argumente, con claridade, e manifestando os pasos que segue a súa lóxica. Á hora de discutir sobre o tema, faga uso dun razoamento obxectivo e un bo sentido común.

Facer unha análise rápida dunha interface de usuario é doado, pero convencer á xente de cambiar a interface non é tal. A súa análise resultará máis convincente se incorpora información das directrices de KDE, análise de aplicativos e sistemas da competencia, principios de deseño xerais mencionados en moitos libros, e probas e opinións (anecdóticas) dos usuarios. Trátase dun proxecto de voluntarios, e aínda no caso de que todo o mundo estea de acordo coa proposta, alguén terá que levala a cabo.

A lista de correo de ergonomía (facilidade de uso) de KDE é moi activa, e un bo lugar para a discusión das ideas que teña. O seu sitio web é http://techbase.kde.org/Projects/Usability. Se xa é un experto en ergonomía, bótelle unha ollada a OpenUsability.org, un proxecto que xunta desenvolvedores de software libre e expertos en ergonomía, e que colabora activamente con KDE.

Existen algúns documentos que poden servir de guía, como Directrices para as interfaces de usuario de KDE — Estándares de deseño e Directrices para as interfaces de usuario de KDE — Principios de deseño.

Entre as competencias da análise de interface de usuario están tarefas como comprobar que os atallos de teclado son coherentes entre os distintos aplicativos de KDE, asegurarse de que os diálogos son directamente relevantes para a interacción esperada polo usuario, ou atopar usuarios do software de KDE para observar a forma na que desenvolven os seus fluxos de traballo habituais.

Obter respostas

Se ten preguntas sobre o desenvolvemento de KDE, as opcións de que dispón son basicamente as mesmas das que dispón calquera outro usuario, con algunhas diferencias:

  • Lea a lista de preguntas frecuentes de desenvolvedores. A resposta a moitas das preguntas máis comúns dos desenvolvedores teñen resposta na lista de preguntas frecuentes de desenvolvedores de KDE
  • Busque en sitios web de KDE. Moitas das súas preguntas terán a súa resposta nalgún dos sitios web de KDE, incluíndo os de documentación. Pode buscar contido en todos os sitios web de KDE desde o sitio principal. Non esqueza, ademais, de buscar en KDE TechBase. E, de ser posíbel, axude a editar o wiki para clarificar o que non estea claro, e empregue a páxina de conversa se non entende algo.
  • Busque nas listas de correo. Seguro que moitas das súas preguntas xa se formularon e responderon nas listas de correo de KDE, en especial nas listas kde-devel, kde2-porting, kde-core-devel, kde-games-devel, kfm-devel e koffice-devel. Pode buscalas en lists.kde.org. Busque sempre antes de preguntar na lista; os correos da lista chéganlles a milleiros de persoas, e cómpre evitar os correos innecesarios.
  • Motores de busca. Non esqueza facer uso do seu motor de busca preferido. Un dos máis efectivos é Google, co que pode buscar en sitios de novas, especialmente útil para cuestións xerais de programación.

Para ver todas as listas de correo de KDE dispoñíbeis, vaia aquí ou aquí.